دانلود پروژه هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

توضیحات محصول

دانلود پروژه هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                               صفحه

فصل اول  كليات                                              

مقدمه                                               3        

1-1 بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله)                                          4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-1 ادبیات وسابقه تحقیق                             4        

3-1 اهداف تحقیق                                     5

4-1 فرضیه های تحقیق                                 5

5-1 روش وفرآیند تحقیق                               6

6-1 منابع گردآوری اطلاعات                            6

7-1 بیان محدودیتهای عمده تحقیق                      7

8-1 موقعیت منطقه تحت مطالعه                         7

1-8-1 موقع ریاضی                                    7

2-8-1 موقع نسبی                                     7

3-8-1 موقع سیاسی                                    7

4-8-1 موقع زمین شناسی                               7

5-8-1 موقع اقلیمی                                   7

6-8-1 موقع آب شناسی                                 7

فصل دوم  ويژگى هاى اقليمى                          

مقدمه                                               13

1-2 جبهه های مختلف آب وهوایی تاثیر گذار بر منطقه    13

2-2 داده ها وایستگاهها                              14

3-2 دما وتغییرات آن                                 16

1-3-2 گرادیان حرارتی                                17

2-3-2 درجه حرارت ماهانه                             17

4-2 بارندگی                                         19

1-4-2 برآورد بارندگی سالانه حوضه مورد مطالعه         19

2-4-2 رابطه بین ارتفاع و بارندگی                    19

3-4-2 تغییرات ماهانه وفصلی بارندگی حوضه             20

5-2 برآورد تبخیر                                    24

6-2 طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد بررسی               25

1-6-2 ضریب خشکی د ومارتن                            26

2-6-2 اقلیم نمای آمبرژه                             27

فصل سوم  زمين شناسى-  ژئومورفولوژى

1-3 کليات زمین شناسی                                30

1-1-3 زمین شناسی زون بینالود                        31

2-1-3 سازنده های منطقه تحت مطالعه                   35

2-3 کليات ژئومورفولوژی                              38

1-2-3 مورفوتکتونیک ودینامیک درونی                   38

1-1-2-3 تکامل تکتونیکی؛زمین ساخت ورقی وچین خوردگی   39

2-1-2-3 شکستیگیها وگسیختگیها                        39

1-2-1-2-3 تراس ها(راندگی ها)                        40

2-2-1-2-3 چین ها وگسله ها                           42

2-2-3 مورفوکلیماتیک ودینامیک بیرونی                 42

1-2-2-3 دینامیک ها ومواریث اقلیمی پلیئستوسن         43

2-2-2-3 مورفودینامیسم هولوسن                        46

3-2-3 لیتومورفولوژی بینالود                         47

فصل چهارم  خاک و پوشش گياهى

مقدمه                                               51

1-4 تیپ بندی خاک حوضه                               51

2-4 پوشش گیاهی                                      55

3-4 کاربری اراضی                                    57

1-3-4 اراضی زراعی                                   57

فصل پنجم  ويژگيهاى هيدروژئومورفولوژى

مقدمه                                               61

1-5 منابع آب سطحی                                   61

1-1-5 کليات حوضه آبریز رودخانه شانديز               61

2-1-5 ویژگی های هندسی و ژئومتریک حوضه               62

1-2-1-5 محیط حوضه                                   62

2-2-1-5 مساحت حوضه                                  62

3-2-1-5 طول حوضه                                    63

4-2-1-5 عرض حوضه                                    63

5-2-1-5 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)                  67

6-2-1-5 شکل حوضه                                    71

7-2-1-5 شیب حوضه                                    74

8-2-1-5 تراکم زهکشی                                 74

9-2-1-5 زمان تمرکز                                  74

10-2-1-5 آبراهه ها                                  75

3-1-5 رژیم رودخانه                                  77

4-1-5 برآورد وحجم رواناب(آورد سالانه)                78

2-5 منابع آب زير زمينی                              80

فصل ششم  پديده هاى هيدروژئومورفولوژيکى حوضه آبريز رودخانه شانديز

 مقدمه                                              82

1-6 مخروطه افکنه                                    82

1-1-6 موقعيت مخروطه افکنه                           82

2-1-6 مساحت ومحيط                                   82

3-1-6 توزيع ارتفاعی                                 82

4-1-6 شيب                                           83

5-1-6 گرانولومتری ومورفوسکوپی رسوبات مخروطه افکنه ها 83

6-1-6 منحنی های گرانولومتری مخروطه افکنه            84

7-1-6 جنس رسوبات مخروطه افکنه                       84

2-6 تراسها                                          87

3-6 مآندر                                           88

فصل هفتم  نقش مخروطه افکنه در ايجاد پتانسيل آبى(کمى وکيفى) و تاثير پذيرى آن از رودخانه شانديز

1-7 آب سطحی در محدوده مخروطه افکنه                  91

2-7 آب زيرزمينی در مخروطه افکنه(کمی وکيفی)          91

1-2-7 قنات                                          91

2-2-7 چاه                                           91

1-2-2-7 دبی ويژه مخروطه افکنه                       94

2-2-2-7 هيدروشيمی وکيفيت آب                         94

1-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر شرب                   94

2-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر کشاورزی               96

3-2-2-2-7 کنداکتيويته                               97

4-2-2-2-7 کلر                                       97

5-2-2-2-7 نقشه ايزوپيز                              99

6-2-2-2-7 هيدروگراف چاه وارزيابی آن                 101

فصل هشتم  وضعيت اقتصادى- اجتماعى حوضه

مقدمه                                               105

1-8 وضعيت اجتماعی                                   105

1-1-8 تعداد وتوزيع جمعيت                            105

2-1-8 خانوار وخانواده                               106

3-1-8 تراکم جمعيت                                   107

1-3-1-8 تراکم نسبی                                  108

2-3-1-8 تراکم بيولوژيکی                             108

4-1-8 ترکيب جمعيت                                   108

5-1-8 سواد و آموزش                                  108

6-1-8 مهاجرت وعلل آن                                109

2-8 وضعيت کشاورزی حوضه                              109

1-2-8 دامداری                                       110

3-8 صنعت                                            110

4-8 خدمات                                           111

فصل نهم  نتيجه گيری و پيشنهادات

-نتيجه گيري و اثبات فرضيه                           114

-اثبات فرضيه ها                                     115

پيشنهادات                                           116

منابع                                               117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                         صفحه

1-2 ايستگاههاى باران سنجى                           15

2-2 درجه حرارت ماهانه درطی دوره شاخص آماری (51-1350 الی 85-1384 در ايستگاه زشك)                                     18

3-2 پراکندگى ماهانه بارندگى ايستگاه سرآسياب شانديز  21

4-2 پراکندگى فصلى بارندگى ايستگاه سرآسياب شانديز    22

5-2 پراکندگى ماهانه بارندگى حوضه مورد مطالعه شانديز 22

6-2 پراکندگى فصلى بارندگى حوضه مورد مطالعه شانديز   23

5-2 مقدار ماهانه و سالانه تبخير از تشت و سطح آزاد آب ايستگاه زشک                                                    25

6-2 دومارتن                                         27

1-4 تيپهاى خاک منطقه تحت مطالعه                     52

2-4 پوشش گياهى                                      55

1-5 مشخصات ارتفاعى                                  65

2-5 فرکانس آلتى مترى                                66

3-5 هيپسومترى کلاسيک                                 67

4-5 ويژگى هاى فيزيو گرافى                           68

5-5 شاخص های ارتفاعی حوضه                           69

6-5 ضرايب شکل حوضه شانديز                           71

7-5 رواناب ماهانه و سالانه حوضه                      78

8-5 آمار آبدهى متوسط سالانه و دبى ويژه               79

1-6 گرانولومترى نمونه هاى رسوب مخروطه افکنه شانديز  86

1-7 خصوصيات مصرفى و حجمى چاه                        92

2-7 آناليز شيميايى چاههاى واقع در مخروطه افکنه شانديز    94

3-7 چاه پيزومترى مخروطه افكنه شانديز                103

1-8 جمعيت روستاهای شانديز                           106

2-8  تعداد وبعد خانوار                              107

3-8جمعيت با سواد درحوضه شانديزسا ل 1385             109

4-8انواع محصولات كشاورزی در حوضه شانديز              110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل                                           صفحه

1-2        خطوط جريانى هوا                                14

2-2        موقعيت ايستگاههاى انتخابى در منطقه             16

3-2        توزيع ماهانه دماى ايستگاه زشک                  18

4-2        پراکندگى ماهانه بارندگى در حوضه شانديز         23

5-2        پراکندگى فصلى بارندگى در حوضه شانديز           24

6-2        اقليم نماى دومارتن                             27

7-2        اقليم نماى آمبرژه                              28

1-3        واحدهاى ساختمانى- رسوبى ايران                  31

2-3        نقشه واحدهاى ساختمانى رشته کوه بينالود         41

3-3        قلمرو  و عوامل فرسايش ايران و(بينالود) در دوره هاى يخچالى                                               45

4-3        قلمرو وعوامل فرسايش ايران و(بينالود) در دوره هاى بين يخچالى و(عصر حاضر)                                    45

1-5     فرکانس آلتى مترى حوضه                       68

2-5     همبستگى بين بارندگى و رواناب در حوضه شانديز 79

1-6    فرکانس آلتى مترى مخروطه افکنه شانديز         83

2-6   منحنی های گرانولومتری مخروطه افكنه شانديز     85

1-7     درصد دبی مصارف مختلف چاه های شانديز         92

2-7    دياگرام طبقه بندى آب از نظر آشاميدن(شولر)    95

3-7  دياگرام طبقه بندی آب از نظر كشاورزی(ويلكوكس)   96

4-7  هيدروگراف چاه پيزومتری مخروطه افكنه شانديز     102

 

 

 

 

فهرست نقشه ها                                       صفحه

 

9

10

11

 

1-1تقسيمات سياسی جمهورﯼ اسلامی ايران                

2-1 موقعيت دشت مشهد در استان خراسان رضوی                         

3-1موقعيت رودخانه شانديز                            

1-3 زمين شناسی حوضه آبريز شانديز                    34

2-3 ژئومورفولوژی                                    37

1-4 خاﮎ شناسی حوضه آبريز شانديز                     54

2-4 پوشش گياهی حوضه آبريز شانديز                    56

3-4 كاربری اراضی حوضه آبريز شانديز                  59

1-5 سه بعدی حوضه                                    64

2-5 توپوگرافی حوضه آبريز شانديز                     70

3-5 شيب حوضه                                        73

4-5 هيدروگرافی                                      76

1-7 منابع آب زیرزمینی  مخروطه افكنه شانديز(چاه)     93

2-7 هم كنداكتيويته 1381 در محدوده مخروطه افكنه شانديز    98

3-7 منحنی های ايزوپيز مخروطه افكنه شانديز           100

 

 

 

 

فهرست عكس ها                                        صفحه

1-4 مرتع                                            57

1-6 تراس                                            87

2-6 مآندر                                           88

3-6 تخريب باغات توسط مآندر                          89

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول