دانلود پروژه نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر

توضیحات محصول

دانلود پروژه نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر

 

 

فهرست

  

 

  عنوان                                                   فصل نخست :كليات تحقيق                                          صفحه  

 

چكيده................................................ 1

مقدمه ...............................................  3

1-1موضوع تحقيق....................................... 3

2-1 هدف تحقيق ....................................... 4

3-1 فرضيات تحقيق..................................... 5

4-1روش تحقيق و شيوه هاي جمع آوري اطلاعات.............. 6

1-4-1 شيوه كتابخانه اي............................... 7

2-4-1 شيوه هاي ميداني................................ 7

5-1 پيشينه تحقيق..................................... 9

6-1 محدوده مكاني و مقطع زماني........................ 10

7-1 تنگناها و موانع تحقيق............................ 11

8-1 جمع بندي......................................... 11

9-1 منابع و مآخذ..................................... 13

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عنوان                                                      فصل دوم: مباني نظري                                               صفحه  

مقدمه................................................ 15

1-2 مفهوم روستا...................................... 15

2-2 تعريف روستا...................................... 16

3-2 تعريف روستا از ديدگاه جغرافيايي.................. 17

4-2 ويژگيهاي نظام اجتماعي روستاهاي ايران............. 17

5-2 اهميت روستا در اقتصاد كشور....................... 18

6-2 مفاهيم توسعه..................................... 19

7-2 مفهوم توسعه از ديدگاه جغرافيايي.................. 19

8-2 تعاريف توسعه..................................... 20

9-2 ديدگاههاي نظريه پردازان توسعه روستايي............ 21

10-2 مفاهيم لغوي و نظري مشاركت و توسعه............... 23

11-2 تعريف برنامه و برنامه ريزي...................... 24

12-2 توسعه روستايي................................... 25

13-2 اهداف برنامه ريزي توسعه روستايي................. 26

14-2 نظريه مكان كشاورزي فن تونن...................... 28

15-2 نظريه مكان مركزي والتركريستالر.................. 29

16-2 نظريه مكان مركزي اگوست لش....................... 29

17-2 مفهوم قطب رشد................................... 30

18-2 اصطلاح تعاون..................................... 31

19-2 چگونگي پيدايش اصطلاح عمران....................... 31

20-2 ديدگاههاي مختلف درباره مفهوم عمران و هدف........ 32

21-2 عمران روستايي قبل از جنگ دوم جهاني..............   32

22-2عمران روستايي بعد از جنگ دوم جهاني............... 33

23-2 عمران روستايي و اصلاحات ارضي..................... 33

24-2 عمران و بهسازي روستاها پس از انقلاب اسلامي........ 34

25-2 جمع بندي........................................ 34

26-2 منابع و مآخذ.................................... 37

  

 

 عنوان                                                 فصل سوم: مكان پژوهي                                                   صفحه  

مقدمه................................................ 41

1-3 الف) موقعيت جغرافيايي............................ 41

1-1-3 معرفي اجمالي شهرستان تربت جام.................. 41

2-1-3 تقسيمات سياسي شهرستان تربت جام................. 42

3-1-3 تاريخچه و علل پيدايش و چگونگي توسعه شهر........ 47

4-1-3 موقعيت و حدود جغرافيايي نيل آباد ( نيل شهر ) .. 48

5-1-3 دهستان هريرود ( نيل شهر )......................   49

6-1-3 وجه تسميه...................................... 50

2-3 ب) ويژگيهاي طبيعي................................ 50

1-2-3 زمين شناسي عمومي منطقه......................... 50

2-2-3 زمين ساخت...................................... 53

3-2-3 ژئومورفولوژي................................... 54

4-2-3 توپوگرافي...................................... 55

5-2-3 آب و هوا....................................... 57

6-2-3 مقدار درجه حرارت يا دما........................ 58

7-2-3 حداكثر و حداقل مطلق دما........................ 59

8-2-3 يخبندان........................................ 61

9-2-3 تبخير.......................................... 62

10-2-3 باد .......................................... 64

11-2-3 رطوبت نسبي ...................................  66

12-2-3 بارندگي....................................... 67

13-2-3 تعيين نوع اقليم دهستان هريرود................. 71

1-13-2-3 الف) منحني آمبروترميك....................... 72

2-13-2-3 ب)منحني هايترگراف........................... 74

3-13-2-3 ج) منحني آمبرژه............................. 75

4-13-2-3 د ) روش دومارتن............................. 76

14-2-3 منابع آب...................................... 77

15-2-3 كيفيت منابع آب منطقه ( شركت )................. 80

16-2-3  قنات......................................... 85

17-2-3 خاك........................................... 86

18-2-3 خاكهاي شركت................................... 88

19-2-3 پوشش گياهي.................................... 88

20-2-3 مراتع.........................................   91

21-2-3 گياهان زراعي و بومي منطقه..................... 91

3-3 ج) ويژگيهاي انساني............................... 95

1-3-3 توزيع جمعيت.................................... 95

2-3-3 تعداد و بعد خانوار............................. 97

3-3-3 تراكم جمعيت.................................... 99

4-3-3 تراكم نسبي..................................... 99

5-3-3 تركيب جنسي جمعيت............................... 100

6-3-3 هرم سني جمعيت ................................. 101

7-3-3 سواد........................................... 104

8-3-3 فعاليت......................................... 106

9-3-3 بار تكفل....................................... 106

10-3-3 مهاجرت........................................ 107

11-3-3 پيش بيني جمعيت................................ 109

4-3 د) ويژگيهاي اقتصادي.............................. 109

1-4-3 بخش كشاورزي.................................... 109

1-1-4-3  سطح زير كشت................................. 111

2-1-4-3 گندم...............................................   112

3-1-4-3 جو........................................... 115

4-1-4-3 وضعيت خربزه در استان و شهرستان تربت جام .....  117

5-1-4-3 چغندر قند.................................... 119

6-1-4-3 كلزا......................................... 121

7-1-4-3 زيره سبز..................................... 122

8-1-4-3 تقويم زراعي.................................. 122

2-4-3 بخش دامداري.................................... 126

1-2-4-3 دامداري سنگين................................ 127

2-2-4-3 دامداري سبك.................................. 128

3-2-4-3 پرورش طيور................................... 129

3-4-3 بخش صنعت و معدن................................ 132

1-3-4-3 صنايع دستي................................... 132

2-3-4-3 صنايع ماشيني ................................ 134

4-4-3 بخش خدمات ..................................... 134

5-4-3 جمع بندي....................................... 139

6-4-3 منابع و مآخذ................................... 141

عنوان                            فصل چهارم : بررسي ويژگيهاي شركت سهامي زراعي نيل شهر                     صفحه  

مقدمه................................................ 147

1-4 نظامهاي بهره برداري در سطح جهان.................. 147

1-1-4 جوامع سرمايه داري (جهان اول ).................. 147

2-1-4 جوامع سوسياليستي (جهان دوم )................... 148

3-1-4 جوامع در حال توسعه (جهان سوم )................. 149

2-4 نظام بهره برداري................................. 149

3-4 نظام بهره برداري در ايران........................ 150

4-4نظام بهره برداري مبتني بر شركت سهامي زراعي........ 158

5-4 شركتهاي سهامي زراعي در توسعه كشاورزي ............ 160

6-4 اهداف تشكيل شركتهاي سهامي زراعي.................. 161

7-4 شركتهاي سهامي زراعي استان خراسان................. 162

8-4 مشكلات و تنگناهاي شركتهاي سهامي زراعي............. 163

9-4 بحث.............................................. 164

10-4 شركت سهامي زراعي نيل شهر........................ 165

11-4كاركرد شركت سهامي زراعي نيل شهر ................. 166

12-4 واحدهاي تابعه شركت.............................. 169

1-12-4 واحد زراعت.................................... 169

2-12-4 واحد مكانيزاسيون.............................. 173

3-12-4 واحد ماشين هاي سنگين.......................... 173

4-12-4 واحد تعميرگاه................................. 173

5-12-4 واحد كوره آجرپزي.............................. 173

6-12-4 واحد انبار فني................................ 174

7-12-4 واحد نهاده هاي كشاورزي........................ 174

8-12-4 واحد گاوداري شيري............................. 174

9-12-4 واحد گاوداري گوشتي ........................... 175

10-12-4 واحد مرغداري گوشتي........................... 176

11-12-4 واحد گوسفند داري ............................ 177

12-12-4 واحد پرورش ماهي ............................. 178

13-12-4 واحد امور زيربنايي و ساختماني................ 178

14-12-4 واحد توزيع مواد نفتي......................... 179

15-12-4 واحد حمل و نقل و باربري...................... 180

16-12-4 واحد فروش و توزيع كود شيميايي................ 180

17-12-4 واحد باغباني................................. 180

18-12-4 واحد امور مالي و اداري....................... 181

19-12-4 واحد باشگاه ورزشي ........................... 183

13-4 وضعيت نيروي انساني و اشتغال زايي شركت........... 183

14-4 امكانات رفاهي و اثرات فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي شركت   184

15-4 مسائل و دشواريهاي شركت سهامي زراعي نيل شهر ..... 185

16-4 اهداف پيش بيني شده براي آينده در شركت سهامي زراعي نيل شهر..................................................... 186

17-4 تحول............................................ 187

18-4 جمع بندي........................................ 187

19-4 منابع و مآخذ.................................... 189

عنوان            فصل پنجم: جمع بندي ، آزمون فرضيه ها ، نتيجه گيري و ارائه رهيافت ها               صفحه  

 مقدمه............................................... 191

1-5 بررسي و آزمون نظر سنجي ها........................ 191

2-5 آزمون فرضيه ها و نتيجه گيري ..................... 218

3-5 جمع بندي......................................... 219

4-5 رهيافت ها و ارائه راه حل ها ..................... 220

منابع و مآخذ کلی..................................... 222

 عنوان                                                         فصل ششم : پيوست ها                                               صفحه  

پيوست شماره 1 – قانون تشكيل شركت هاي سهامي زارعي...........    233

پيوست شماره 2 ـ اساسنامه شركت هاي سهامي زراعي..............    240

پيوست شماره 3 ـ امكانات روستا.............................. 257

پيوست شماره 4 ـ مقايسه عملكرد و درآمد شركت هاي سهامي زراعي خراسان   262

پيوست شماره 5 ـ فرمها ..................................... 267

پيوست شماره 6- اقدامات وزارت تعاون و امور روستاها در استان خراسان    272

 

عنوان                                                               فهرست نقشه ها                                                    صفحه  

نقشه شماره (1-3) موقعيت شهرستان تربت جام و دهستان هريرود...   45

نقشه شماره (2-3) پراكنش آباديها و راه هاي ارتباطي در دهستان هريرود شهرستان تربت جام........................................... 46

نقشه شماره ( 3-3) پراكنش آباديها و زمين شناسي در دهستان هريرود شهرستان تربت جام................................................... 52

نقشه شماره (4-3) گسل هاي استان خراسان رضوي................. 53

نقشه شماره (5-3) پراكنش آباديها و توپوگرافي در دهستان هريرود شهرستان تربت جام .................................................. 56

نقشه شماره (6-3) پراكنش آباديها و آبراهه ها در دهستان هريرود شهرستان تربت جام................................................... 78

نقشه شماره (7-3) پراكنش آباديها و خاك شناسي در دهستان هريرود شهرستان تربت جام .................................................. 87

نقشه شماره (8-3) پراكش آباديها و پوشش گياهي در دهستان هريرود شهرستان تربت جام................................................... 90

نقشه شماره (9-3) توزيع جمعيت بر اساس سرشماري 85 در دهستان هريرود شهرستان تربت جام........................................... 96

نقشه شماره (10-3) وضعيت سواد در دهستان هريرود شهرستان تربت جام 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                               فهرست تصاوير                                                   صفحه  

تصوير شماره (1-3) موقعيت دهستان هريرود تربت جام بر روي تصوير ماهواره اي ........................................................ 44

تصوير شماره (2-3) نمايي از راه ورودي غربي به نيل شهر....... 49

تصوير شماره (3-3) گلباد شهرستان تربت جام................... 65

تصوير شماره ( 4-3) كشت مكانيزه شركت سهامي زراعي نيل شهر.... 89

تصوير شماره (5-3) خارشتر................................... 93

تصوير شماره ( 6-3) خارخسك.................................. 93

تصوير شماره ( 7-3 ) بومادران............................... 93

تصوير شماره (8-3 ) اسپند................................... 94

تصوير شماره (9-3 ) شاهي.................................... 94

تصوير شماره ( 10-3) باغ پسته دهستان هريرود ................ 111

تصوير شماره (11-3) گاوهاي شركت سهامي زراعي................. 127

تصوير شماره (12-3) مرغداري شركت سهامي زراعي................ 129

تصوير شماره (13-3) خشك كردن محصول كراويه در دهستان هريرود.. 136

تصوير شماره (1-4) پرورش گاوهاي شيري شركت سهامي زراعي نيل شهر  175

تصوير شماره (2-4) گاوهاي گوشتي شركت سهامي زراعي نيل شهر ... 176

تصوير شماره (3-4) پرورش گوسفندان شركت سهامي زراعي نيل شهر.. 177

تصوير شماره (4-4) استخر پرورش ماهي شركت سهامي زراعي نيل شهر 178

تصوير شماره ( 5-4 ) نماي ورودي ساختمان شركت سهامي زراعي ...  179

تصوير شماره ( 6-4)باغهاي پسته شركت سهامي زراعي نيل شهر .... 181

 

 عنوان                                                                    فهرست جدول ها                                                       صفحه  

جدول شماره (1-1) روستاهاي نمونه دهستان هريرود.............. 8

جدول شماره (1-3) تقسيمات سياسي شهرستان تربت جام............ 42

جدول شماره (2-3) متوسط ماهانه دما به سانتيگراد در ايستگاه تربت جام دوره آماري 85-1372......................................... 58

جدول شماره (3-3) ميانگين حداكثر و حداقل مطلق دماي ماهانه به سانتيگراد ايستگاه تربت جام 85-1372 60

جدول شماره ( 4-3) تعداد روزهاي يخبندان در شهرستان تربت جام 85-1372   61

جدول شماره ( 5-3) ميانگين تبخير ماهيانه برحسب ميلي متر ايستگاه هواشناسي تربت جام 86-1376  ................................ 63

جدول شماره (6-3) ميانگين رطوبت نسبي ماهيانه شهرستان تربت جام 85-1372  ........................................................... 66

جدول شماره ( 7-3) ميانگين ماهانه بارندگي 24 ساعته بر حسب ميلي متر 85-1372 ......................................................  68

جدول شماره (8-3) ميزان بارندگي ماهيانه بر حسب ميليمتر در ايستگاه تربت جام 85-1372................................................ 69

جدول شماره (9-3) ميزان و درصد بارندگي فصول مختلف ايستگاه سينوپتيك تربت جام سالهاي 85-1372 ........................................  70

جدول شماره (10-3) طبقه بندي اقليمي بر اساس فرمول دومارتن...   76

جدول شماره ( 11-3) آمار منابع آب كشاورزي بدون احتساب منابع آب بخش صالح آباد ......................................................  79

جدول شماره (12-3) نتايج كامل شيميايي منابع آب و عناصر اصلي در محدوده هاي اصلي دهستان هريرود  ................................... 79

جدول شماره (13-3) آزمايش كيفيت آب چاه شماره 11 نيل آباد ...  82

جدول شماره ( 14-3) آزمايش كيفيت آب چاه شماره 20 نيل آباد...   83

جدول شماره (15-3) آزمايش كيفيت آب چاه شماره 22 نيل آباد....   84

جدول شماره (16-3) گياهان بومي منطقه مورد مطالعه ...........  92

جدول شماره ( 17-3) تغييرات جمعيتي دهستان هريرود از سال 1345 تا 1385 97

جدول شماره ( 18-3) مقايسه تعداد جمعيت خانوار و بعد خانوار روستاهاي دهستان هريرود 1384 و 1385 ................................. 98

جدول شماره ( 19-3) تراكم نسبي و بيولوژيك شهرستان تربت جام ، بخش بوژگان ، دهستان هريرود 1386  ..................................... 99

جدول شماره (20-3) گروههاي عمده سني دهستان هريرود به تفكيك زن و مرد 1385.......................................................   100

جدول شماره (21-3) تركيب سني در دهستان هريرود 1385..........   101

جدول شماره (22-3) تعداد افراد در گروه هاي سني دهستان هريرود 1386    103

جدول شماره ( 23-3) تعداد باسوادان و بي سوادان مرد و زن در روستاهاي دهستان هريرود 1385 ........................................ 104

جدول شماره (24-3) مقايسه مهاجرين وارد و خارج شده به روستاهاي نمونه در دهستان هريرود سالهاي....................................... 108

جدول شماره ( 25-3) مقايسه انواع محصولهاي ديم و آبي در دهستان بر حسب سطح زير كشت به هكتار در سال زراعي 86-1385 ...............................  111

جدول شماره (26-3) محصولهاي زراعي در روستاهاي نمونه دهستان هريرود در سال زراعي 86-1385..........................................   112

جدول شماره (27-3) هزينه توليد يك هكتار گندم آبي و ديم در سال زراعي 87-1386.......................................................   113

جدول شماره ( 28-3) ميزان درآمد حاصل از كشت گندم آبي و ديم در يك هكتار در سال زراعي 87-1386 ......................................  114

جدول شماره (29-3) هزينه توليد يك هكتار جو آبي و جو ديم در سال زراعي 87-1386 ...................................................  115

جدول شماره (30-3) ميزان درآمد حاصل از كشت جو آبي و ديم در يك هكتار در سال زراعي 87-1386 .........................................  116

جدول شماره ( 31-3) هزينه يك هكتار خربزه در سال زراعي 86-1385 118

جدول شماره (32-3) ميزان درآمد حاصل از كشت خربزه در يك هكتار سال زراعي 86-1385 ...................................................  119

جدول شماره (33-3) هزينه توليد يك هكتار چغندر قنتد در سال زراعي 87-1386........................................................... 120

جدول شماره (34-3) ميزان درآمد حاصل از كشت چغندر قند در يك هكتار در سال زراعي 87-1386 ............................................. 120

جدول شماره (35-3) هز ينه توليد يك هكتار كلزا در سال زراعي 87-1386  121

جدول شماره (36-3) ميزان درآمد حاصل از كشت كلزا در يك هكتار در سال زراعي 87-1386.............................................. 122

جدول شماره (37-3) تقويم زراعي محصول هاي زراعي شهرستان تربت جام 87-1386 ...........................................................  123

جدول شماره (38-3) متوسط تعداد روزكار ايجاد شده در يك سال زراعي براي انواع محصول هاي كشاورزي در استان خراسان   124

جدول شماره (39-3) سطح زير كشت محصول هاي دهستان و ميزان روزكاري هر محصول در روستاهاي نمونه ...................................   125

جدول شماره (40-3) انواع و تعداد واحدهاي دامپروري به تفكيك در حال بهره برداري در دهستان هريرود سال 1386 .......................... 126

جدول شماره (41-3) ميانگين و هزينه سالانه يك راس دام سنگين در دهستان هريرود در سال 1386.........................................   127

جدول شماره ( 42-3) ميانگين و هزينه سالانه يك راس دام سبك در دهستان هريرود در سال 1386......................................... 128

جدول شماره ( 43-3) هزينه و درآمد طيور در دهستان هريرود ( نيل شهر )در سال 1386................................................... 129

جدول شماره ( 44-3) تعداد انواع دام در روستاهاي نمونه در دهستان هريرود 1386....................................................... 130

جدول شماره (45-3) مقايسه تعداد و درآمد خالص سالانه و سرانه هر خانوار در روستاهاي نمونه و دهستان هريرود در سال 1386  131

جدول شماره (46-3) ميانگين هزينه و درآمد حاصل از صنايع دستي در دهستان هريرود 1386 ............................................... 133

جدول شماره (47-3) تعداد و درآمد حاصل از صنايع دستي در روستاهاي نمونه دهستان هريرود در سال 1386 .................................  133

جدول شماره (48-3) مقايسه انواع و تعداد مشاغل و متوسط درآمد از بخش خدمات در روستاهاي نمونه دهستان هريرود سال 1385............................ 135

جدول شماره (49-3) مقايسه درآمد خانوارهاي روستايي دهستان از بخشهاي مختلف اقتصادي 1385 ........................................ 137

جدول شماره ( 50-3) طبقه بندي روستاهاي دهستان هريرود بر اساس امكانات و خدمات موجود در سطح دهستان سال 1387 ........................  138

جدول شماره (1-4) اسامي و مشخصات كلي شركتهاي سهامي زراعي موجود در كشور  ........................................................... 159

جدول شماره (2-4) وضعيت سهامداران در شركت سهامي زراعي نيل شهر  166

جدول شماره (3-4) سطح زير كشت و ميزان عملكرد و توليد گندم در شركت سهامي زراعي نيل شهر.............................................. 170

جدول شماره (4-4) سطح زير كشت ميزان عملكرد و توليد جو در شركت سهامي زراعي نيل شهر.............................................. 171

جدول شماره (5-4) سطح زير كشت ميزان عملكرد و توليد كلزا در شركت سهامي زراعي نيل شهر.............................................. 172

جدول شماره (6-4) تعداد دام موجود در گاوداري شيري سه ماهه اول سال 87-1386....................................................... 174

جدول شماره ( 1-2-5) توصيف آماري داده ها سوال 1 فرم 2  .....  192

جدول شماره ( 2-2-5) فراواني داده ها سوال 1 فرم 2   ........ 192

جدول شماره ( 3-2-5) آزمون آماري سوال 1 فرم 2............... 193 

جدول شماره (4-2-5) توصيف آماري داده ها سوال 2 فرم 2........ 194  

جدول شماره ( 5-2-5) فراواني داده ها سوال 2 فرم 2  ......... 194 

جدول شماره (6-2-5) آزمون آماري سوال 2 فرم 2  .............. 194

جدول شماره (7-2-5) توصيف آماري داده ها سوال 3 فرم 2 ....... 195 

جدول شماره ( 8-2-5) فراواني داده ها سوال 3 فرم 2 .......... 195

جدول شماره (9-2-5) آزمون آماري سوال 3 فرم 2................ 196 

جدول شماره (10-2-5) توصيف آماري داده ها سوال 4 فرم 2 ...... 197

جدول شماره (11-2-5 ) فراواني داده ها سوال 4 فرم 2 ......... 197

جدول شماره (12-2-5) آزمون آماري سوال 4 فرم 2  ............. 197

جدول شماره (13-2-5) توصيف آماري داده ها سوال 5 فرم 2 ...... 198 

جدول شماره (14-2-5) فراواني داده ها سوال 5 فرم 2........... 198 

جدول شماره (15-2-5) آزمون آماري سوال 5 فرم 2 .............. 199

جدول شماره (16-2-5) توصيف آماري داده ها سوال 6 فرم 2  ..... 200

جدول شماره (17-2-5) فراواني داده ها سوال 6 فرم 2 .......... 200 

جدول شماره (18-2-5) آزمون آماري سوال 6 فرم 2   ............ 200

جدول شماره (19-2-5) توصيف آماري داده ها سوال 7 فرم 2  ..... 201

جدول شماره (20-2-5) فراواني داده ها سوال 7 فرم 2  ......... 201 

جدول شماره (21-2-5) آزمون آماري سوال 7 فرم 2  ............. 202

جدول شماره (22-2-5) توصيف آماري سوال 8 فرم 2 .............. 203 

جدول شماره (23-2-5 ) فراواني داده ها سوال 8 فرم 2   ....... 203

جدول شماره (24-2-5) آزمون آماري سوال 8 فرم 2   ............ 203

جدول شماره (25-2-5) توصيف آماري داده ها ، نظر سنجي كلي فرم 2  204  

جدول شماره (26-2-5) فراواني داده ها ، نظرسنجي كلي فرم 2 ... 204  

جدول شماره ( 27-2-5) آزمون آماري نظرسنجي كلي فرم 2  ....... 205

جدول شماره ( 1-4-5) توصيف آماري داده ها سوال 1 فرم 4 ...... 206  

جدول شماره (2-4-5) فراواني داده ها سوال 1 فرم 4  .......... 206

جدول شماره (3-4-5) آزمون آماري سوال 1 فرم 4    ............ 207

جدول شماره (4-4-5) توصيف آماري داده ها سوال 2 فرم 4  ...... 208 

جدول شماره (5-4-5) فراواني داده ها سوال 2 فرم 4 ........... 208  

جدول شماره (6-4-5)آزمون آماري سوال 2 فرم 4 ................ 208 

جدول شماره (7-4-5) توصيف آماري داده ها سوال 3 فرم 4........ 209  

جدول شماره ( 8-4-5) فراواني داده ها سوال 3 فرم 4 .......... 210 

جدول شماره (9-4-5) آزمون آماري سوال 3 فرم 4  .............. 210

جدول شماره (10-4-5) توصيف آماري داده ها سوال 5 فرم 4 ...... 211 

جدول شماره ( 11-4-5) فراواني داده ها سوال 5 فرم 4  ........ 212 

جدول شماره (12-4-5) آزمون آماري سوال 5 فرم 4   ............ 212

جدول شماره ( 13-4-5) توصيف آماري داده ها سوال 6 فرم 4 ..... 213  

جدول شماره (14-4-5) فراواني داده ها سوال 6 فرم 4  ......... 213 

جدول شماره ( 15-4-5 ) آزمون آماري سوال 6 فرم 4  ........... 214

جدول شماره (16-4-5) توصيف آماري داده ها سوال 8 فرم 4   .......... 215

جدول شماره (17-4-5) فراواني داده ها سوال 8 فرم 4   .............. 215

جدول شماره (18-4-5) آزمون آماري سوال 8 فرم 4  ................... 215

جدول شماره ( 19-4-5) توصيف آماري داده ها سوال 9 فرم 4 ........... 216 

جدول شماره (20-4-5) فراواني داده ها سوال 9 فرم 4   .............. 216

جدول شماره (21-4-5) آزمون آماري سوال 9 فرم 4    ................. 217

عنوان                                                                   فهرست نمودارها                                             صفحه  

نمودار شماره (1-3) متوسط ماهانه دما به سانتيگراد در ايستگاه تربت جام 85-1372 ...................................................   59

نمودارشماره (2-3) ميانگين حداكثر و حداقل مطلق دماي ماهانه به سانتيگراد در ايستگاه تربت جام 85-1372 ............................... 60

نمودار شماره (3-3) تعداد روزهاي يخبندان ، شهرستان تربت جام 85-1372    62

نمودار شماره ( 4-3) ميانگين تبخير ماهانه برحسب ميلي متر در ايستگاه تربت جام 86-1376  .........................................  64

نمودار شماره (5-3) ميانگين رطوبت نسبي ماهانه در ايستگاه تربت جام 85-1372  .....................................................  67

نمودار شماره (6-3) ميانگين ماهانه بارندگي 24 ساعته ايستگاه تربت جام 85-1372  ..................................................  69

نمودار شماره ( 7-3) ميانگين بارندگي ماهانه بر حسب ميلي متر در ايستگاه تربت جام 85-1372...........................................    70

نمودار شماره (8-3) توزيع فصلي بارش درايستگاه تربت جام 85-1372      71

نمودار شماره (9-3) آمبروترميك ايستگاه هواشناسي تربت جام 85-1372     73

نمودار شماره (10-3) هايترگراف ايستگاه هواشناسي تربت جام 85-1372     74

نمودار شماره (11-3) طبقه بندي اقليمي حوزه مورد مطالعه در كليماگرام آمبرژه   .................................................. 75

نمودار شماره ( 12-3) وضعيت اقليمي منطقه در اقليم نماي دومارتن  77

نمودار شماره (1-4) عملكرد هر يك از نظام هاي بهره برداري كشاورزي ايران (با تيپولوژي قديم )........................................ 153

نمودار شماره (2-4) عملكرد هر يك از نظام هاي بهره برداري كشاورزي در ايران (با تيپولوژي جديد)................................... 154

نمودار شماره (3-4) عملكرد هر يك از نظام هاي بهره برداري كشاورزي در ايران (باتيپولوژي جديد).................................... 156

نمودار شماره (4-4)عملكرد هر يك از نظام هاي بهره برداري كشاورزي در ايران (با تيپولوژي قديم ) ................................. 157

نمودار شماره (5-4)چارت سازماني شركت سهامي زراعي نيل شهر ... 168

نمودار شماره (6-4) ميزان توليد گندم برحسب كيلوگرم.......... 170

نمودار شماره (7-4)ميزان توليد جو بر حسب كيلوگرم ........... 171

نمودار شماره (8-4) ميزان توليد كلزا برحسب كيلوگرم.......... 172

نمودار شماره (9-4) عملكرد مالي شركت سهامي زراعي  .......... 182

نمودار شماره (1-5) مربوط به نظر سنجي سوال 1 فرم 2  نقش شركت سهامي زراعي در ارتقاء كيفي خدمات آموزشي  ........................ 193

نمودار شماره (2-5) مربوط به نظر سنجي سوال 2 فرم  2  وجود شركت سهامي زراعي و افزايش خدمات كمي آموزشي............................ 195

نمودار شماره (3-5) مربوط به نظر سنجي سوال 3 فرم 2  تاثير شركت سهامي زراعي بر ميزان و درصد باسوادان ............................ 196

نمودار شماره (4-5) مربوط به نظرسنجي سوال 4 فرم 2 تاثير شركت سهامي زراعي بر ميزان تخصيص بودجه و اعتبارات...................... 198

نمودار شماره (5-5) مربوط به نظرسنجي سوال 5 فرم 2انتظارات مردم از ارائه خدمات آموزش و پرورش........................................  199

نمودار شماره (6-5) مربوط به نظرسنجي سوال 6 فرم 2 وضعيت آموزش و خدمات رساني قبل و بعد از تاسيس شركت .............................  201

نمودار شماره (7-5) مربوط به نظرسنجي سوال 7 فرم 2 دريافت بودجه از شركت سهامي زراعي ...............................................  202

نمودار شماره (8-5) مربوط به نظرسنجي سوال 8 فرم 2  جمع بندي نظر كارشناسان در مورد نقش شركت در رابطه با خدمات آموزشي و پرورشي  204

نمودار شماره (9-5)مربوط به نظرسنجي كلي فرم شماره 2  از مسئولان آموزش و پرورش منطقه مورد مطالعه ................................... 205 

نمودار شماره (10-5) مربوط به نظرسنجي سوال 1 فرم 4  وجود شركت سهامي زراعي و نقش آن در افزايش ميزان اشتغال ..................... 207

نمودار شماره (11-5) مربوط به نظرسنجي سوال 2 فرم 4   نقش شركت سهامي زراعي در افزايش ميزان خدمات رفاهي ......................... 209

نمودار شماره (12-5) مربوط به نظرسنجي سوال 3 فرم 4  نقش شركت سهامي زراعي در افزايش سرويس هاي نقليه عمومي......................  211 

نمودار شماره (13-5) مربوط به نظرسنجي سوال 5 فرم 4 نقش شركت هاي سهامي زراعي در افزايش اطلاعات و آگاهي كشاورزان213

نمودار شماره (14-5) مربوط به نظرسنجي سوال 6 فرم 4 بعد فاصله از شركت سهامي زراعي و تاثير آن بر كاهش توسعه يافتگي منطقه ..................... 214

نمودار شماره (15-5) مربوط به نظرسنجي سوال 8 فرم 4 ميزان مشاركت مردم در كارهاي كشاورزي با شركت سهامي زراعي......................... 216  

نمودار شماره (16-5) مربوط به نظرسنجي سوال 9 فرم 4 مفيد بودن نقش شركت سهامي زراعي در منطقه ......................................  217

 

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول