دانلود پروژه نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

توضیحات محصول

دانلود پروژه نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

 

فهرست‌ مطالب‌

 عنوان‌  .....................  صفحه‌

 مقدمه‌: ............................... 1

 فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌  ...... 4

 بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ . 5

 مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ .... 7

 بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ ......... 8

 1- حق‌ - ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right) ..... 8

 2- حق‌ - آزادي‌/اختيار  (Liberty/Privilage-Right) 9

 3- حق‌ - قدرت‌   (Power-Right) ............ 10

 4- حق‌ - مصونيت‌  (Immunity-Right) ......... 10

 بند دوم‌: آثار حقوقي‌ مفهوم‌ حق‌ (تحليل‌ مفهوم‌ وظيفه‌ يا تعهد) .......................................... 12

 1. تعهد به‌ وسيله‌ و تعهد به‌ نتيجه‌ .... 13

 2. ماهيت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ 14

 مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از ديدگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15............................................

 بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر 15

 1. اعلاميه‌ ي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر........... 16

 2. ميثاق‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ 16

 3. ساير اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر ... 18

 بند دوم‌: ديدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌ 18

 1. قرآن‌ و تعليم‌ و تربيت‌ ............. 19

 2. سيره‌ ي‌ معصوم‌ و آموزش‌ ............. 21

 بخش‌ دوم‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌ .. 23

 مبحث‌ اول‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ گامي‌ در جهت‌ توسعه‌ي‌ انساني‌    24

 بند اول‌: سرمايه‌ گذاري‌ آموزشي‌ شاخصي‌ از فرايند توسعه‌ 26

 بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ي‌ آموزش‌ ......... 29

 بند سوم‌: رويكرد دولت‌ها در توسعه‌ي‌ آموزش‌ 32

بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ي‌ آموزشي‌ در ايران‌ 36

 مبحث‌ دوم‌: ماهيت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌   39

 بند اول‌: دولت‌ محدود يا مشروطه‌ ....... 40

 الف‌) ويژگي‌ دولت‌ مشروطه‌ .............. 41

 ب‌) كاركرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌   42

 بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ .................. 44

 الف‌) بررسي‌ ابعاد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دولت‌ رفاه‌    45

 ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ ............. 46

 بند سوم‌: دولت‌ طبقاتي‌ ................ 47

 الف‌) ويژگي‌ دولت‌ طبقاتي‌ .............. 47

 ب‌) رويكرد دولت‌ طبقاتي‌ و حق‌ آموزش‌ رايگان‌ 49

 بند چهارم‌: مفاهيم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌   51

 الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامي‌ ............... 52

 1- تئوري‌ دولت‌ اسلامي‌ ................. 52

 2- بينش‌ دولت‌ اسلامي‌ در زمينه‌ي‌ حق‌ آموزش‌ 53

 ب‌) مفاهيم‌ حقوقي‌ دولت‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و حق‌

 آموزش‌ ............................... 54

 1- دولت‌ در مفهوم‌ حاكميت‌ ............. 55

 2- دولت‌ در مقام‌ تصدي‌ ................ 56

 فصل‌ دوم‌: تحليل‌ نظام‌ آموزشي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌ .......................................... 58

 بخش‌ اول‌: چالش‌هاي‌ فراروي‌ آموزش‌ رايگان‌ 59

 مبحث‌ اول‌: فرايند خصوصي‌سازي‌ آموزش‌ .... 60

 بند اول‌: اهداف‌ و مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ آموزشي‌   61

 الف‌) اهداف‌ خصوصي‌سازي‌: ............... 61

 ب‌) مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ محور استدلال‌ مدافعان‌    65

 ج‌) پاسخ‌ به‌ دلايل‌ موافقان‌ خصوصي‌ سازي‌ .. 68

 بند دوم‌: شكل‌هاي‌ خصوصي‌ سازي‌ .......... 73

 بند سوم‌: خصوصي‌سازي‌ آموزشي‌ در ايران‌ .. 78

 الف‌) خصوصي‌ سازي‌ در آموزش‌ و پرورش‌ .... 78

 ب‌) خصوصي‌سازي‌ در آموزش‌ عالي‌ .......... 80

 مبحث‌ دوم‌: تأمين‌ هزينه‌هاي‌ آموزش‌ ...... 85

 بند اول‌: چه‌ كساني‌ بايد هزينه‌هاي‌ آموزشي‌ را بپردازند؟ 85

 بند دوم‌: تأمين‌ منابع‌ مالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ 91

 بند سوم‌: آموزش‌ عالي‌ و تأمين‌ منابع‌ مالي‌ 102

 الف‌) وضعيت‌ آموزش‌ عالي‌ از لحاظ‌ كميت‌ . 103

 ب‌) راه‌هاي‌ تدارك‌ منابع‌ مالي‌ جديد آموزش‌ عالي‌ 104

 بخش‌ دوم‌: تحليل‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ رايگان‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌ ......................................... 109

 مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رايگان‌ در قانون‌ اساسي‌ 109

 بند اول‌: بررسي‌ صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ................ 110

 بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و آموزش‌ رايگان‌    113

 

  مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقي‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومي‌) و آموزش‌ رايگان

..................................... 115

 بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتي‌ و آموزش‌ رايگان‌     116

 الف‌) آيا سرانه‌ي‌ دانش‌آموزي‌ كفاف‌ آموزش‌ رايگان‌ را مي‌دهد؟    116

 ب‌) آئين‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ي‌ مدارس‌ دولتي‌ در رابطه‌ با كمك‌هاي مردمي‌ ............................ 118

 ج‌) تحليل‌ حقوقي‌ آئين‌ نامه‌ها و تصويب‌ نامه‌هاي‌ مطروحه‌   120

 بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ و

 خودگرداني‌ آموزش‌ و پرورش‌ ............ 123

 الف‌) ماده‌ 88 و آئين‌ نامه‌ و تصويبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌    123

 ب‌) بررسي‌ حقوقي‌ ماده‌ 88 و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌    125

 بند سوم‌: مدارس‌ غيردولتي‌ (غيرانتفاعي‌) 129

 الف‌) قوانين‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌     131

 ب‌) آموزش‌ رايگان‌ و مدارس‌ غيرانتفاعي‌ . 134

 بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌)

..................................... 135

 الف‌) آموزشگاههاي‌ علمي‌ آزاد ......... 136

 ب‌) مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌ ........ 138

 مبحث‌ سوم‌: بررسي‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ عالي‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌ .......................... 140

 بند اول‌: قوانين‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالي‌   141

 الف‌) مواد قانوني‌ برنامه‌هاي‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ي‌ آموزش رايگان‌ .................................. 141

 ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ي‌ توسعه‌ در زمينه‌ي‌ آموزش‌ عالي‌ ......................................... 145

 بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ زيرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ ........................ 148

 الف‌) دوره‌هاي‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌) ...... 150

 ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غيردولتي‌ زير نظر وزارت‌ علوم‌ تحقيقات‌ و فن‌آوري‌ .................................. 154

 1- دانشگاه‌ پيام‌ نور ................ 155

 2- موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌    156

 بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ ........ 158

 نتيجه‌گيري‌: ......................... 163

 فهرست‌ منابع‌ ........................ 170

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول