دانلود پروژه كنترل اتوماتيك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظيم پارامترهاي آن توسط الگوريتم

توضیحات محصول

دانلود پروژه كنترل اتوماتيك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظيم پارامترهاي آن توسط الگوريتم

 

عنوان                                                                                                       صفحه                          

فصل اول   مقدمه                                                                                           1

فصل دوم   بیماری فشارخون و روش های درمان پزشکی                                           4  

2-1   مقدمه                                                                                                4

2-2   تعريف فشار خون                                                                                  6

2-3   انواع فشار خون                                                                                    7

2-3-1   علائم                                                                                             7

2-3-2   تشخيص                                                                                         8

2-3-3   درمان                                                                                            8

2-4   افزايش فشار خون                                                                                 11                                

2-4-1   شکل فشار خون بدخيم يا تشديد شده                                                    12                

2-5   عوارض ناشی از فشار خون بالا                                                                  12

2-5-1   نارسايی قلبی                                                                                   12

2-5-2   نارسايی کليه                                                                                   13

2-5-3   ضعف بينايی                                                                                    13

2-5-4   سکته مغزی                                                                                    13

2-5-5   حمله گذرای ايسکمی                                                                        14

2-5-6   فراموشی                                                                                        14

2-5-7   بيماری عروق قلبی                                                                            14

2-5-8   سکته (حمله) قلبی                                                                            15

2-5-9   بيماری عروق محيطی                                                                        15

2-6   شيوه های درمان فشار خون بالا                                                                15

2-7   برخی داروهای پايين آورنده فشار خون                                                        16

فصل سوم   استفاده از الگوريتم ژنتيك در تنظيم پارامترهاي كنترلر PID                      17

3-1   مقدمه                                                                                               17

3-2   کنترلر PID                                                                                        18

3-2-1   مقدمه                                                                                            18

3-2-2   اجزاي كنترلر                                                                                   19

3-2-3   PID پيوسته                                                                                   20

3-2-4   بهينه سازی کنترلر                                                                           20

3-2-5   مشخصات کنترلر های تناسبي-مشتق گير-انتگرالگير                                  21

3-2-6   مثالي از تنظيم پارامترهاي كنترلر PID                                                   22

3-2-6-1   كنترل تناسبي                                                                              23

3-2-6-2   كنترل تناسبي – مشتق گير                                                             24

3-2-6-3   كنترل تناسبي – انتگرالي                                                                25

3-2-6-4   اعمال كنترلر PID                                                                         26

3-3   الگوريتم ژنتيک                                                                                    27    

3-3-1   مقدمه                                                                                           27

3-3-2   تاريخچه الگوريتم ژنتيك                                                                     28

3-3-3   زمينه های بيولوژيكي                                                                         29

3-3-4   فضای جستجو                                                                                 30

3-3-5   مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيک                                                            31

3-3-5-1   اصول پايه                                                                                   31

3-3-5-2   شمای کلی الگوريتم ژنتيک                                                              31

3-3-5-3   کد کردن                                                                                    32

3-3-5-4   کروموزوم                                                                                    32

3-3-5-5   جمعيت                                                                                      33

3-3-5-6   مقدار برازندگی                                                                             33

3-3-5-7   عملگر برش                                                                                 34

3-3-5-8   عملگر جهش                                                                               36

3-3-6   مراحل اجرای الگوريتم ژنتيک                                                              38

3-3-7   همگرايي الگوريتم ژنتيك                                                                    43

3-3-8   شاخص هاي عملكرد                                                                          44

3-3-8-1   معيارITAE                                                                                  44

3-3-8-2   معيار IAE                                                                                   44

3-3-8-3   معيار ISE                                                                                   44

3-3-8-4   معيار MSE                                                                                 45

3-4   تنظيم پارامترهاي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك                              45

3-4-1   تاريخچه                                                                                         46

3-4-2   نحوه تنظيم پارامترهاي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك                   46

3-5   مدل سازي رياضي سيستم تنظيم فشار خون                                                47

3-5-1   مقدمه                                                                                           47

3-5-2   مدل هاي ديناميكي توسعه داده شده                                                      48

3-5-2-1   مدل اول                                                                                     48

3-5-2-2   مدل دوم                                                                                    49

3-5-2-3   مدل سوم                                                                                    50

3-5-2-4   مدل چهارم                                                                                 52

3-6   پياده سازي سيستم تحويل دارو براي تنضيم فشارخون                                   53

فصل چهارم   الگوريتمهاي هم تكاملي هم كارانه                                                    55

4-1   مقدمه                                                                                               55

4-1-1   مفهوم هم تكاملي در طبيعت                                                                55

4-1-2   الگوريتم هاي هم تكاملي ( CEAs)                                                        56

4-2   تاريخچه                                                                                            57

4-3   چرا از الگوريتمهاي هم تكاملي استفاده مي كنيم؟                                          58

4-3-1   فضاي جستجوي بزرگ يا نامحدود                                                         59

4-3-2   عدم وجود يا مشكل بودن بيان رياضي معيار مطلق براي ارزيابي افراد               60

4-3-3   ساختارهاي پيچيده و يا خاص                                                              61

4-4   معايب هم تكاملي                                                                                 62

4-5   طبقه بندي الگوريتم هاي هم تكاملي                                                         64

4-5-1   ارزيابي                                                                                           64

4-5-1-1   كيفيت و چگونگي Payoff                                                              66

4-5-1-2   روش هاي اختصاص برازندگي                                                           66

4-5-1-3   روش هاي تعامل بين افراد                                                               67

4-5-1-4   تنظيم زمان به هنگام سازي                                                             68

4-5-2   نحوه نمايش                                                                                    69

4-5-2-1   تجزيه مسأله به اجزاي كوچكتر                                                         69

4-5-2-2   توپولوژي فضايي                                                                           69

4-5-2-3   ساختار جمعيت                                                                            69

4-6   چهارچوب كلي الگوريتم هم تكاملي همكارانه                                                70

4-7   مقاوم بودن در الگوريتم هاي هم تكاملي هم كارانه                                         70

4-8   تئوري بازيهاوتحليل الگوريتم هم تكاملي براساس مفاهيم تئوري بازي تكاملي         72

4-9   زمينه هاي كاربرد الگوريتم هاي هم تكاملي                                                  75

فصل پنجم   شبيه سازي ها و نتايج                                                                    78

5-1   مقدمه                                                                                               78

5-2   كنترل بهينه فشارخون حين عمل جراحي توسط الگوريتم ژنتيك                      78

5-2-1 شبيه سازي سيستم كنترل اتوماتيك فشارخون با كنترلر PID والگوريتم ژنتيك  79

5-2-1-1  انتخاب مدل رياضي                                                                       79

5-2-1-2   انتخاب كنترلر                                                                              80

5-2-1-3   انتخاب تابع برازندگی برای الگوريتم ژنتيک                                           81

5-2-1-4   اعمال کنترلر و عمل کردن الگوريتم ژنتيک                                           82

5-2-2   نتايج شبيه سازی                                                                              84

5-2-3   پاسخ هاي حاصل از اجراي برنامه شبيه سازي شده                                     85

فصل ششم   نتيجه گيري و پيشنهادات                                                               88

6-1   نتيجه گيري                                                                                       88

6-2   پيشنهادات                                                                                         89

مراجع                                                                                                       90 

 

 

 

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                     صفحه

شكل 3-1   شماي كلي كنترلر PID                                                                  19

شكل 3-2   مثالي از تنظيم پارامترهاي كنترلر PID                                               22

شكل 3-3   پاسخ پله سيستم حلقه باز                                                               23

شكل 3-4   پاسخ پله واحد سيستم حلقه بسته با كنترلر تناسبي                                24

شكل 3-5   پاسخ پله واحد سيستم حلقه بسته با كنترلر PD                                     24

شكل 3-6   پاسخ پله واحد سيستم حلقه بسته با كنترلر PI                                      25

شكل 3-7   پاسخ پله واحد سيستم حلقه بسته با كنترلر PID                                   26

شكل 3-8 : تبديل فنوتيپ ها به ژنوتيپ ها وبالعكس                                              29

شكل 3-9   نمونه اي از فضاي جواب                                                                  30

شكل 3-10 نمايش يك كروموزوم n بيتي در پايه عددي m                                     33

شكل 3-11   عمل برش تك نقطه اي                                                                35

  شكل 3-12 : عمل برش چند نقطه اي                                                              35

شكل 3-13   عمل برش يكنواخت                                                                     36

شكل 3-14   عمل جهش                                                                               37

شكل 3-15   مراحل اجراي الگوريتم ژنتيك                                                         39

شكل 3-16   مدل چرخ رولت                                                                          40

شكل 3-17   بلوك دياگرام سيستم كنترل با كنترلر                                               53

شکل 4-1   سلسله مراتب طبقه بندي ويژگي هاي يك الگوريتم هم تكاملي                  65

شکل4-2   الگوريتم هم تكاملي هم كارانه ترتيبي خلاصه شده                                   71

شکل 4-3   ماتريس امتيازدهي                                                                        74

شكل 5-1   شماي كلي سيستم                                                                        79

شكل 5-2   فلوچارت سيستم كنترل فشارخون                                                     83

شکل 5-3   شبيه سازی کنترلر PID                                                                 84

شکل 5-4   شبيه سازی سيستم کنترل فشارخون                                                 84

شكل 5-5   مقدار برازندگي ها در هر نسل                                                           86

شكل 5-6   ضرايب كنترلرPID                                                                        86

شكل 5-7   خروجي سيستم در حالتي كه فشار از حالت مطلوب بيشتر است                 87

شكل 5-8   خروجي سيستم در حالتي كه فشار از حد مطلوب كمتر است                     87

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول