دانلود پروژه غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

توضیحات محصول

دانلود پروژه غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

 

فهرست

فصل اول مقدمه و روش تحقیق 1

1-1-کلیات 2

1-2- فرضیه ها 2

1-3- روش کار 2

1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3

1-5-روش و ابزار گردآوری اطلاعات 3

1-6-جامعه ی آماری 3

1-7-شعر و آفرینش 3

1-8-شعر و فرهنگ شاعر 5

1-2-ساختار ( structure ) یا ساخت ..................................................................................................6

1-3-زمینه ی تاریخی ساختارگرایی..........................................................................................................7

1-4-اصول ساختار گرایی.........................................................................................................................8

1-4-1-دید همزمانی و درزمانی...............................................................................................................7

1-4-2-زبان وگفتار..................................................................................................................................7

1-4-3-دال و مدلول.................................................................................................................................8

1-4-4-روابط هم نشینی و جانشینی........................................................................................................8

1-5-اهداف ساختارگرایی.........................................................................................................................8

1-5-1-ساختار شعر کلاسیک فارسی .....................................................................................................9

1-5-2-ساختار شعر نو فارسی ................................................................................................................9

1-6-شعر روایتی ...................................................................................................................................10

1-6-1-شعر روایی در ادبیات فارسی.....................................................................................................10

1-6-2-انواع اشعار روایی......................................................................................................................10

1-6-2-1-اشعار غنایی ( lyric poetry )...........................................................................................12

1-6-2-2-اشعار عرفانی – تعلیمی (mystic- didactic poetry  ).................................................13

1-6-3-شعر روایی در ادبیات معاصر فارسی.........................................................................................14

1-6-4-شعر روایی در ادبیات غربی.......................................................................................................14

فصل دوم.................................................................................................................................................18

2-1-قیصر امین پور................................................................................................................................19

2-2-حوزه های هنری شاعر...................................................................................................................20

2-3-کاربرد واژگان امروزی...................................................................................................................24

2-4-آثار پور قیصر امین........................................................................................................................24

2-5-قالب های شعری...........................................................................................................................25

2-6-سید حسن حسینی.........................................................................................................................27      

2-7-معرفی شعر سید حسن حسینی......................................................................................................28

2-8-اسطوره در شعر حسینی.................................................................................................................29

2-9-آثار سید حسن حسینی...................................................................................................................30

 

فصل سوم................................................................................................................................................31

3-1-غزل در پویه ی تاریخ....................................................................................................................32

3-1-1-معنای لغوی واصطلاحی غزل....................................................................................................33

3-1-2-مضامین و زبان مشخص و محدود غزل....................................................................................34

3-1-3-غزل در عربی.............................................................................................................................35

3-1-4-غزل در غرب.............................................................................................................................35

3-2-سیر تحول تاریخی غزل.................................................................................................................35

3- 2-1-اشعار غنایی در ایران پیش از اسلام..........................................................................................35

3-2-2-غزل در ایران پس از اسلام........................................................................................................36

3-2-3-تغزل چیست ؟..........................................................................................................................36

3-2-4-فرق غزل و تغزل.......................................................................................................................38

3-2-5-دوره رواج غزل ( آغاز قرن ششم تا پایان قرن نهم ).................................................................40

3-2-6-شاعران موثر در تحول غزل.......................................................................................................42

3-2-7-غزل عارفانه یا سیر تحول غزل از نظر معنی.............................................................................43

3-2-8-غزل در نیمه اول قرن نهم تا اواسط قرن دوازدهم.....................................................................45

3-2-9-غزل در دوره ی بازگشت ( از اواسط قرن دوازدهم تا دوران مشروطیت )...............................46

3-2-10-غزل دوران معاصر ( از دوران مشروطیت تا عهد حاضر )......................................................46

3-3-انواع ساختار غزل .........................................................................................................................47

3-3-1-انواع ساختارهای اصلی یا پایه...................................................................................................47

3-3-1-1-ساختار خطاب .....................................................................................................................49

3-3-1-1-1-انواع مخاطب ..................................................................................................................51

3-3-1-2-ساختار غیبت .......................................................................................................................53

3-3-1-3-ساختار حدیث نفس ............................................................................................................55

3-3-1-3-1-تک گویی درونی  ...........................................................................................................55

3-3-1-3-2-تک گویی نمایشی  .........................................................................................................55

3-3-1-3-3-حدیث نفس یا خود گویی ..............................................................................................56

3-3-1-3-ساختار گفتگو ......................................................................................................................57

فصل چهارم.................................................................................................................................58

4-1-یک داستان کوتاه ...........................................................................................................................59

4-2-غزل هایی که حاوی داستانند؛ اما دارای ساختار روایی نیستند .....................................................60

4-2-1-غزل هایی که دارای تلمیح هستند....................................................................................60

4-2-2-غزل هایی که حاوی یک حکایت هستند..................................................................................60

4-2-3-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو .........................................................................................61

4-2-4-غزل های ارجاعی.....................................................................................................................62

4-2-4-1-رخدادهای شخصی...............................................................................................................62

4-2-4-2 رخدادهای تاریخی.................................................................................................................63

4-2-4-3-رخدادهای مذهبی – اساطیری..............................................................................................64

4-3- تعریف غزل روایی........................................................................................................................64

4-4- بخش های اصلی یک غزل روایی ...............................................................................................65

4-4-1- مقدمه ......................................................................................................................................65

4-4-2- تنه ...........................................................................................................................................66

4-4-3 –پایان.........................................................................................................................................66

4-5- داستان و عناصر آن.......................................................................................................................68

4-5-1- داستان......................................................................................................................................68

 4-5-2-قصه ........................................................................................................................................69

4-6- کیفیت عناصر داستانی در غزل روایی..........................................................................................70

4-6-1- شخصیت (character) ..............................................................................................70

4-6-1-1- شخصیت ها بر اساس میزان نقش آنها در داستان................................................................70

4-6-1-1-1- شخصیت مخالف..................................................................................................70

4-6-1-1-2-شخصیت مقابل................................................................................................................70

4-6-1-1-3-شخصیت همراز................................................................................................................70

4-6-1-2-انواع شخصیت ها براساس تمایزات فردی............................................................................71

4-6-1-3- انواع شخصیت ها بر اساس تحول آنها در داستان ..............................................................71

4-6-1-4- شخصیت ها در غزل روایی ................................................................................................71

4-6-1-4-1 -شخصیت های اصلی.......................................................................................................71

4-6-1-4-2- شخصیت های فرعی که خود به سه دسته تقسیم می شوند............................................71

4-6-2- صحنه .....................................................................................................................................72

4-6-2-1-صحنه  ی فراخ منظر و صحنه نمایشی.................................................................................73

4-6-2-2- صحنه فراخ منظر و نمایشی در غزل روایی ........................................................................73

4-6-2-1- صحنه در غزل روایی ..........................................................................................................74

4-6-2-1-1-زمان..................................................................................................................................74

4-6-2-1-2 مکان .................................................................................................................................74

4-6-3- پیرنگ.......................................................................................................................................75

4-6-3-1-تفاوت داستان با پیرنگ ........................................................................................................75

4-6-3-2- انواع پیرنگ ........................................................................................................................75

4-6-3-3 پیرنگ در غزل روایی.............................................................................................................76

4-6-3-3-1- انواع غزل روایی از نظر وجود پیرنگ ............................................................................76

4-6-3-3-2- انواع غزل روایی از نظر نوع پیرنگ ...............................................................................78

4-6-4- زاویه ی دید ...........................................................................................................................79

4-6-4-1 -زاویه ی دید درونی ...........................................................................................................79

4-6-4-1-1- راوی – قهرمان ..............................................................................................................80

4-6-4-1-2- راوی – ناظر ..................................................................................................................80

4-6-4-2- زاویه ی دید بیرونی ...........................................................................................................80

4-6-4-4- زاویه ی دید در غزل روایی ...............................................................................................80

4-6-5- عمل داستانی ...........................................................................................................................81

4-6-6 حادثه ........................................................................................................................................82

4-6-6-1- حادثه ی استقلال یافته .......................................................................................................82

4-6-6-2 -حوادث اصلی و فرعی .......................................................................................................82

4-6-6-3- حادثه در غزل روایی ..........................................................................................................83

4-6-7-گفتگو.......................................................................................................................................83

4-6-7 -1-گفتگو در غزل روایی .........................................................................................................84

4-6-8- مضمون یا درون مایه...............................................................................................................84

4-6-8-1- انواع درون مایه ..................................................................................................................84

4-6-8-2- درون مایه در غزل روایی ...................................................................................................85

4-6-9- کشمکش..................................................................................................................................85

4-6-9-1- انواع کشمکش....................................................................................................................86

4-6-9-1-1- کشمکش جسمانی..........................................................................................................86

4-6-9-1-2- کشمکش ذهنی ..............................................................................................................86

4-6-9-1-3- کشمکش اخلاقی............................................................................................................86

4-6-9-2- کشمکش در غزل روایی .....................................................................................................86

4-6-10- اوج........................................................................................................................................86

4-6-10-1- اوج در غزل روایی ...........................................................................................................87

4-6-11- گره گشایی و نتیجه گیری ....................................................................................................87

4-6-11-1- گره گشایی و نتیجه گیری در غزل روایی .......................................................................87

فصل پنجم .............................................................................................................................................89

5-1-درآمدی بر شعر و شعرای مورد بحث...........................................................................................90

5-2- غزل­های روایی............................................................................................................................91

5-2-1- بررسی داستان های روایی و عناصر آن ..................................................................................92

5-3- غزل­های غیر روایی عبارتند از...................................................................................................98

5-3-1- غزل­های ارجاعی....................................................................................................................98

5-3-1-1- رخدادهای تاریخی – مذهبی ...........................................................................................99

5-3-1-2-رخدادهای شخصی ..........................................................................................................114

5-3-1-3- رخداد مذهبی اساطیری...........................................................................................124

5-3-2-غزل هایی که دارای تلمیح هستند...........................................................................................132

5-3-3-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو ..............................................................................146

نتیجه گیری...........................................................................................................................................148

فهرست منابع و مآخذ...........................................................................................................................150

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول