دانلود پروژه طرح راهبردي ساماندهي محوروكيل آباد بر اساس نظریه tod

توضیحات محصول

دانلود پروژه طرح راهبردي ساماندهي محوروكيل آباد بر  اساس نظریه tod

 

فهرست مطالب

1- فصل اول 1 

1-1- مقدمه 1

2-1- بيان مسئله 1

3-1- ضرورت واهميت تحقيق 2

4-1- سابقه وپيشينه تحقيق 2

5-1- مشكلات تحقيق 3

6-1- روش تحقيق 3

7-1- اهداف تحقيق 3

2- فصل دوم 4

1-2- مفهوم حمل ونقل وضرورت های آن : 4

1-1-2- حمل ونقل واقتصاد: 5

2-1-2 حمل ونقل ومحیط زیست : 5

2-2- حمل ونقل عمومی ، ضرورت واهمیت آن : 6

3-2- انواع حمل ونقل عمومی : 7

4-2- طبقه بندی سیستم های حمل ونقل سریع : 8

5-2- معرفی سیستم قطارشهری : 9

1-5-2- تعریف قطارسبک شهری : 9

2-5-2- تفاوت قطارسبک شهری باتراموا 9

3-5-2- مشخصات قطارسبک شهری : 9

6-2- نقش وعملکردقطارشهری : 10

7-2- مزایاومعایب احداث قطارشهری : 10

8-2- سابقه پیدایش سیستم های ریلی درون شهری درجهان : 11

9-2- سابقه پیدایش سیستم های ریلی درون شهری درایران : 12

3- فصل سوم 14

1-3 نقش سیستم حمل ونقل سریع برحمل ونقل عمومی : 14

2-3- نقش حمل ونقل عمومی (TOD)(Transpostation Oriented Development) برتوسعه شهری : 17

1-2-3- نقش شبکه قطارشهری برتوسعه شهری : 17

1-1-2-3- توسعه اراضی پیرامون ایستگاه های قطارشهری : 18

1-1-1-2-3- عوامل موثربرتوسعه اراضی اطراف ایستگاهها : 19

2-1-1-2-3- عوامل موثربرتوسعه ایستگاههاي قطارشهري : 20

2-2-3 توسعه با محوريت حمل ونقل عمومي TOD)) 22

1-2-2-3 توسعه با گرايش حمل ونقل عمومي چيست: 22

2-2-2-3 اهداف برنامه ريزي TOD موفق: 23

3-2-2-3 دليل اهميت TOD 24

4-2-2-3 عوامل موثربر TOD 24

5-2-2-3 فوائد TOD 25

6-2-2-3 اصول هدايت TOD ها 26

7-2-2-3 ابتكارات TOD 29

3-3- بررسي ايستگاهاي حمل و نقل عمومي 30

1-3-3- مشخصات انواع ايستگاه ها 31

1-1-3-3- ايستگاه محلي 31

2-1-3-3- ايستگاه شهري ( مياني ) 31

3-1-3-3- ايستگاه پايانه اي 32

4-3-  ارتباط حركت پياده وتوسعه براساس TOD 33

1-4-3 - سيستم پياده 34

1-1-4-3- هويت پياده درشبكه ارتباطي شهر 34

2-1-4-3- اهميت وجايگاه سيستم پياده 34

3-1-4-3-  برنامه ريزي سيستم پياده 35

4-1-4-3-  فضا وسيماي معابر پياده 35

5-1-4-3-  اصول برنامه ريزي درارتباط باپياده 35

6-1-4-3-  كنترل تاثيرات راه برمحيط شهري 36

7-1-4-3-  اهداف ومقاصد بهبود سيستم پياده 36

8-1-4-3- طراحي مسيرهاي مناسب براي مسيرهاي پياده 37

5-3 تجارب جهاني دررابطه با TOD 38

نتيجه گيري: 42

4- فصل چهارم 43

1-4- مطالعات شهرمشهد: 43

1-1-4- مطالعات جغرافيايي واقليمي شهرمشهد : 43

1-1-1-4-  ويژگي هاي جغرافيايي شهرمشهد: 43

2-1-1-4-  ويژگي هاي اقليمي شهر مشهد : 44

1-2-1-1-4- تاثيراقليم برتوده ها: 45

2-1-4- مطالعات جمعيتي شهرمشهد: 45

1-2-1-4- جمعيت ساكن 45

2-2-1-4- جمعيت شناور 46

3-2-1-4- تركيب سني جنسي 46

4-2-1-4- چشم اندازآينده جمعيت 47

3-1-4- مطالعات اقتصادي شهرمشهد: 48

1-3-1-4- فعاليت: 48

2-3-1-4- گروه هاي شغلي درنواحي مختلف شهر 48

4-1-4- مطالعات اجتماعي وفرهنگي شهرمشهد: 49

5-1-4- بررسي دوره هاي تاريخي مشهد : 50

1-5-1-4- توسعه شهرمشهد دردوره پهلوی اول : 50

2-5-1-4- توسعه شهرمشهد دردوره پهلوی دوم : 50

3-5-1-4- توسعه شهرمشهد تاسال 1345: 50

4-5-1-4- توسعه شهرازسال 1345 به بعد: 50

5-5-1-4- دوره توسعه شتابان شهر: 51

6-5-1-4- عوامل موثر برجهات توسعه تاریخی شهر: 51

6-1-4- بررسي  بافت شهري: 52

7-1-4-مطالعات فضايي- كالبدي- عملكردي شهرمشهد 54

1-7-1-4- ساختار فضايي- كالبدي- عملكردي شهرمشهد 54

2-7-1-4- بررسي ساختار فضايي مناطق شهرمشهد 54

3-7-1-4-پيشنهاد طرح جامع درباره كاربري شهري ومنطقه اي شهرمشهد: 55

كاربري هاي مقياس منطقه 55

كاربري هاي مقياس شهري 55

8-1-4- محورهای عمده شهر: 57

1-8-1-4- محورهای شاخص به لحاظ نقش ارتباطی ویا سیمای شهری : 57

2-1-8-4-  محورهای شاخص به لحاظ نوع کارکرد : 57

3-8-1-4-  محورهای شاخص درجه یک : 58

9-1-4- عناصرشاخص شهر: 59

5- فصل پنجم 60

1-5- شناسایی وضع موجود: 60

1-1-5- معرفي محدوده مداخله وبلافصل درشهرمشهد : 60

2-1-5- مطالعات سطح بلافصل: 60

1-2-1-5- معرفي موقعيت ووسعت ونقش وجايگاه حوزه بلافصل درشهرمشهد 60

1-1-2-1-5- تعيين مرز و موقعيت محدوده،مساحت و ... 60

2-1-2-1-5-جايگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسيمات طرح جامع 60

2-2-1-5- طرح هاي بالا دست درحوزه بلافصل : 61

1-2-2-1-5- پيشنهادات طرح جامع شهرمشهد براي حوزه بلافصل: 61

2-2-2-1-5- ضوابط طرح جامع براي حوزه بلافصل: 61

ضوابط تفكيك: 61

مقررات ساختمانی: 64

3-2-2-1-5- پيشنهادات طرح تفصيلي شهرمشهد براي حوزه بلافصل: 66

4-2-2-1-5- ضوابط طرح تفصيلي براي حوزه بلافصل: 66

تفكيك قطعات 68

مقررات ساختماني 69

5-2-2-1-5- پيشنهادات طرح بلند مرتبه سازي شهرمشهد براي حوزه بلا فصل: 74

سمت و سوی تمایلات بلندمرتبه سازی در سالهای اخیر: 74

اولویت بندی محدوده ها بر اساس عوامل مختلف 74

شاخص های محیطی 74

شاخص هاي كالبدي: 75

6-2-2-1-5- ضوابط طرح بلند مرتبه سازي براي حوزه بلافصل: 76

3-2-1-5- بررسي نوع بافت شهري درحوزه بلافصل 82

4-2-1-5- بررسي كاربري هاي مهم شهري در حوزه بلافصل 83

5-2-1-5- بررسي نظام دسترسي درحوزه بلافصل 84

1-5-2-1-5- بررسي وموقعيت خيابان هاي منتهي به محور 84

2-5-2-1-5-بررسي سيستم حمل ونقل عمومي درطول مسير 85

3-1-5- مطالعات سطح مداخله 86

1-3-1-5- معرفي موقعيت ووسعت ونقش وجايگاه حوزه مداخله درشهرمشهد 86

1-1-3-1-5- تعيين مرز و موقعيت محدوده،مساحت و ... 86

2-1-3-1-5- بررسي موقعيت ايستگاهاي قطارشهري درحوزه مداخله 86

2-3-1-5- طرح هاي بالا دست درحوزه مداخله 86

1-2-3-1-5- پيشنهادات طرح جامع مشهد براي حوزه مداخله 87

2-2-3-1-5- ضوابط طرح جامع مشهد براي حوزه مداخله 87

3-2-3-1-5- بررسي مطالعات حمل ونقل درحوزه مداخله 87

3-3-1-5- بررسي كاربري اراضي در حوزه مداخله: 88

1-3-3-1-5- نحوه کاربری اراضی درحوزه مداخله : 88

2-3-3-1-5- وضعیت فعالیت ها درمحدوده مجاورایستگاهها: 89

3-3-3-1-5- بررسي كاربري پيشنهادي طرح تفصيلي درحوزه مداخله: 91

4-3-3-1-5- ميزان تحقق پذيري كاربري هاي طرح تفصيلي درحوزه مداخله: 91

5-3-3-1-5- ضوابط طرح تفصيلي براي حوزه مداخله 91

4-3-1-5- مساحت قطعات در حوزه مداخله 91

5-3-1-5- قدمت ابنيه در حوزه مداخله: 92

6-3-1-5- كيفيت ابنيه در حوزه مداخله: 92

7-3-1-5- وضعيت تراكم در حوزه مداخله: 93

8-3-1-5- قيمت زمين در حوزه مداخله: 93

9-3-1-5- وضعيت معابر ودسترسي در حوزه مداخله: 94

1-9-3-1-5- نحوه دسترسي كاربري هاي مولد سفر: 94

10-3-1-5- وضعيت مالكيت اراضي در حوزه مداخله: 96

11-3-1-5- وضعيت اجتماعي واقتصادي ساكنين در حوزه مداخله: 96

1-11-3-1-5- بررسی جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه مداخله: 96

2-11-3-1-5- بررسی وضعيت اقتصادي ساكنين در حوزه مداخله: 97

3-11-3-1-5- تعداد کل مسافرین و نرخ رشد آن: 97

1-3-11-3-1-5- تعداد مسافر درهرنوبت حركت قطار: 97

2-3-11-3-1-5- تعداد مسافر قطارسبك شهري درساعات اوج: 98

3-3-11-3-1-5- تعداد مسافرروزانه قطارسبك شهري : 99

4-11-3-1-5- رده بندي ايستگاه ها براساس تعداد مسافرين و مطالعات شهري: 100

1-4-11-3-1-5- طبقه بندي اوليه ايستگاهها بر اساس تعداد مسافرين روزانه(مرحله اول ): 100

2-4-11-2-2-5- تدقيق نتايج طبقه بندي اوليه براساس مطالعات مقياس شهري : 101

3-4-11-3-1-5-تدوين معيارهاي مناسب جهت رده‌بندي: 101

4-4-11-3-1-5-تكميل نتايج رده بندي ايستگاهها براساس مطالعات مقياس شهري(مرحله دوم): 102

نتايج رده بندي ايستگاهها براساس تعداد مسافرين و مطالعات شهري : 103

تجزيه وتحليل وبررسي پرسشنامه ها : 105

عوامل موثربرتوسعه ایستگاههاي قطارشهري محوروكيل آباد با توجه به نظرات مردمي : 105

6- فصل ششم 109

1-6- ارائه طرح هاي راهبردي براي محوروكيل آباد : 109

1-1-6- ارائه پیشنهادات و راهبردها در رابطه با عملکردها: 109

1-1-1-6-توزيع مناسب فعاليت ها در اطراف ايستگاهاي قطار شهري : 109

2-1-1-6-توسعه فضاهاي عمومي: 109

3-1-1-6-استفاده چند منظوره از فضا(عملکردی): 109

4-1-1-6-افزايش تراكم ساختماني با توجه به طرح هاي بالا دست: 109

2-1-6- ارائه پیشنهادات و راهبردها در رابطه با دسترسي ها: 110

1-2-1-6- مسيرهاي پياده: 110

2-2-1-6- وسايل نقليه شخصي: 110

3-2-1-6- حمل ونقل عمومي: 110

عوامل موثربرتوسعه اراضی اطراف ایستگاهها : 111

قابليت توسعه: 111

وضعيت عملكردي: 111

وضعيت دسترسي: 112

مقياس وتعداد مسافرايستگاه: 112

نتيجه گيري: 113

2-6- ارائه وارزيابي گزينه ها جهت انتخاب گزينه برتر : 114

- موقعيت شهري ايستگاه هاي مورد مطالعه: 114

- وضعيت تراكم در حوزه مداخله: 114

- كيفيت ابنيه در حوزه مداخله: 114

-وجوداراضي بايروقابل توسعه: 114

- كاربري وضع موجود در حوزه مداخله: 114

- ارائه گزينه هاي پيشنهادي: 115

- ارزيابي گزينه ها: 117

نتيجه گيري: 118

منابع وماخذ 119

پيوست 121

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول