دانلود پروژه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CR

توضیحات محصول

دانلود پروژه شبيه سازي رشد و  عملكرد  برخي ژنوتيپ هاي  سويا ( Glycine max L.) با استفاده از  مدل cr

 

فهرست مندرجات

چکیده : 1

فصل اول مقدمه. 3

1-1- مقدمه و تاريخچه سويا 4

1- 2- مشخصات گياه شناسی 5

1-2-1-ريشه. 7

1-2-2- ساقه 7

1-2-3- برگ.. 8

1-2-4- گل و غلاف.. 9

1-2-5- دانه. 11

1- 3- رشد و تکامل سویا 13

1-4- مورفولوژی دانه و جوانه زنی. 16

1-5- اکولوژی سویا 17

1-5-1- احتیاجات جوی.. 17

1-5-2-انتخاب واریته. 20

1-5-3- حاصلخیزی.. 22

1-5-4- نیاز سویا به نیتروژن. 22

1-5-5- آهک دادن. 24

1-6- عملیات زراعی و تهیه بستر. 26

1-6-1- کنترل علف هرز. 27

1-6-2- تاریخ کاشت.. 28

1-6-3- فاصله ردیف و میزان کاشت.. 33

1-6-4- ميزان بذر. 36

1-6-5- عمق کاشت.. 38

1-6-6- ماشین آلات کشت.. 39

1-6-7- آغشته سازی با باکتری.. 39

1-6-8- ضدغفونی بذر. 41

1-9- نیاز سویا به عناصر غذایی 48

1-10- آبياری.. 49

1-11- برداشت محصول. 50

1-11-1- خشک کردن و انبار داری.. 52

1-12- فرآيند و مصارف سويا 53

1-13- ترکیبات دانه. 54

1-13-1- اجزای فعال بیولوژیکی. 58

1-13-2-  تهیه کنجاله. 59

1-13-3- روغن سویا 59

1-13-4-  فرآورده های پروتئینی. 60

1-14- مدل سازی : 62

1-4-1- مدل هاي خانواده DSSAT.. 63

فصل دوم بررسی منابع. 64

2-1-ارتفاع بوته. 65

2-2- اجزای عملکرد و شاخص های رشد 66

2-3- عملکرد دانه ، بیولوژیک و شاخص برداشت و شاخص های رشد 73

2-4- کیفیت بذر(روغن ، پروتئین) 78

2-5- مدل سازی بر اساس معادلات ریاضی. 81

فصل سوم مواد و روش ها 84

فصل چهارم نتایج و بحث.. 92

4-1 ارتفاع بوته 93

4-2- تعداد غلاف در بوته. 96

4-3- تعداد غلاف در متر مربع. 100

4-4- تعداد دانه در غلاف.. 102

4-5- تعداد دانه در متر مربع. 105

4-6- وزن صد دانه. 110

4-7- وزن پوسته غلاف بدون دانه. 113

4- 8-عملکرد غلاف.. 115

4-9- عملکرد دانه. 118

4-10- عملکرد بیولوژیک... 123

4-11- شاخص بر داشت.. 127

4-12- درصد روغن. 132

4-13- عملکرد روغن. 135

4-14- درصد پروتئین. 138

4-15- عملکرد پروتئین. 141

4 – 16 - شاخص سطح برگ.. 145

4-17- سرعت رشد محصول. 147

4-18-  سرعت جذب خالص.... 150

4-19- مدل سازی.. 152

4-19-1- شبیه سازی شاخص سطح برگ و شاخص برداشت.. 152

4-19- 2- شبیه سازی وزن ساقه، برگ و غلاف.. 159

4-19-3- شبیه سازی عملکرد دانه. 164

پیشنهادات.. 170

فهرست منابع. 171

چکیده انگلیسی. 187

 


 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1: تاثیر تاریخ های کاشت بر ارتفاع بوته. 95

نمودار 4-2 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر ارتفاع بوته. 95

نمودار 4-3: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  برارتفاع بوته. 96

نمودار 4-4: تاثیر تاریخ های کاشت بر تعداد غلاف در بوته. 98

نمودار 4-5 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد غلاف در بوته. 99

نمودار 4-6: تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم  برتعداد غلاف در بوته. 99

نمودار 4-7: تاثیر تاریخ های کاشت بر تعداد غلاف در متر مربع. 101

نمودار 4-8 : تاثیر  رقم بر تعداد غلاف در مترمربع. 101

نمودار 4-9: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  برتعداد غلاف در مترمربع. 102

نمودار 4-10  :    تاثیر تاریخ های کاشت بر تعداد دانه در غلاف.. 104

نمودار 4-11 :      تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد دانه در غلاف.. 104

نمودار 4-12:   تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  برتعداد دانه در غلاف.. 105

نمودار 4-14 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد دانه در مترمربع. 106

نمودار 4-15: تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم  برتعداد دانه در مترمربع. 107

نمودار 4-16: تاثیر تاریخ های کاشت بر وزن صد دانه. 111

نمودار 4-17 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر وزن صد دانه. 112

نمودار 4-18: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر وزن صد دانه. 112

نمودار 4-19: تاثیر تاریخ های کاشت بر وزن پوسته غلاف بدون دانه. 114

نمودار 4-20 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر وزن پوسته غلاف بدون دانه. 114

نمودار 4-21: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر وزن پوسته غلاف بدون دانه. 115

نمودار 4- 22 :  تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد غلاف.. 117

نمودار 4-23 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد غلاف.. 117

نمودار 4-24:      تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد غلاف.. 118

نمودار 4-25: تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد دانه. 122

نمودار 4-26 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد دانه. 122

نمودار 4-27:    تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد دانه. 123

نمودار 4- 28 : تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد بیولوژیک... 125

نمودار 4-29 : تاثیر  رقم بر عملکرد بیولوژیک... 126

نمودار 4-30: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد بیولوژیک... 126

نمودار 4- 31 : تاثیر تاریخ های کاشت بر شاخص برداشت.. 128

نمودار 4-32 : تاثیر رقم بر شاخص برداشت.. 129

نمودار 4-33:  تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر شاخص برداشت.. 129

نمودار 4- 34 : تاثیر تاریخ های کاشت بر درصد روغن. 134

نمودار 4-35 : تاثیر  رقم بر درصد روغن دانه. 134

نمودار 4-36: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر درصد روغن دانه. 135

نمودار 4 - 37 : تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد روغن. 136

نمودار 4-38 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد روغن دانه. 137

نمودار 4-39  : تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد روغن دانه. 137

نمودار 4 - 40 : تاثیر تاریخ های کاشت بر درصد پروتئین کنجاله. 140

نمودار 4-41 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد پروتئین کنجاله. 140

نمودار 4-42: تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر درصد پروتئین کنجاله. 141

نمودار 4- 43 : تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد پروتئین کنجاله. 142

نمودار 4-44 : تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد پروتئین کنجاله. 142

نمودار 4-45  : تاثیر متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر عملکرد پروتئین کنجاله. 143

نمودار 4- 46  : روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخ های مختلف کاشت.. 146

نمودار 4- 47  :  روند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام سویا 147

نمودار 4- 48  : تغییرات  سرعت رشد محصول در تاریخ های مختلف کاشت.. 148

نمودار 4- 49  :   تغییرات سرعت رشد محصول  در ارقام سویا 149

نمودار 4- 50  :  تغییرات  سرعت  جذب خالص در تاریخ های مختلف کاشت.. 151

نمودار 4- 51  :  روند تغییرات سرعت جذب خالص در ارقام سویا 152

نمودار 4-52 : روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه. 153

نمودار 4-53 : روند تغییرات شاخص سطح برگ (a) و شاخص برداشت (b) 155

نمودار 4-54 : روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه. 156

نمودار 4-55 : روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه. 157

نمودار 4-56 : روند تغییرات وزن ساقه (a) وزن برگ (b) و وزن غلاف (c) 159

نمودار  4 -  57 : روند تغییرات وزن ساقه (a)، وزن برگ (b) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه  161

نمودار 4-58 : روند تغییرات وزن ساقه (a) وزن برگ (b) و وزن غلاف (c) 162

نمودار 4- 59 : روند تغییرات وزن ساقه وزن برگ و وزن غلاف.. 163

نمودار 4-60 : روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در شرایط مزرعه. 164

نمودار 4-61 : روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در شرایط مزرعه. 165

نمودار 4- 62 : روند تغییرات میانگین عملکرد دانه در شرایط مزرعه. 167

نمودار 4-63 : روند تغییرات میانگین عملکرد دانه در شرایط مزرعه. 168

 


 

فهرست جداول

 

جدول (1-1) مراحل رشد سویا 13

جدول 1-2-  پیشنهاد میزان بذر کاری براساس فاصله بین ردیف.. 36

جدول 1-3-  مثال هائی از انواع علف کش ها 42

جدول 1- 4-  مقادیر تقریبی ترکیبات دانه سویا در قسمت های مختلف آن. 55

جدول 1-5-  اسید های آمینه در پروتئین سویا. 56

جدول 1-6-  :اسید های چرب روغن سویا 57

جدول 1-7- فرآورده های کنجاله بدون چربی. 59

جدول 1-8- درصد ترکیبات کنجاله بدون چربی. 61

جدول 3-1- آزمون خاک قبل از آزمایش.. 86

جدول 3-2- پارامتر های مورد استفاده در ارزيابی خروجی های مدل. 89

جدول 3-3- مراحل نموی استاندارد جهت ورود به مدل DAST . 90

جدول 4-1 : تجزیه واریانس ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در متر مربع در تیمار تاریخ کاشت و رقم 107

جدول 4-2: مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در متر مربع. 108

جدول 4-3 : مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم  بر  ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در متر مربع. 109

جدول 4-4: تجزیه واریانس وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در تاریخ کاشت و رقم 130

جدول 4-5: مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه،وزن پوسته غلاف بدون دانه، عملکرد غلاف ،عملکرد دانه،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت.. 130

جدول 4-7 : تجزیه واریانس درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین تحت تاثیر تاریخ کاشت و رقم  . 143

جدول 4-8:جدول مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین . 144

جدول 4-9:جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین . 144

 

 

چکیده : 

به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمايشی در مزرعه تحقيقاتی دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در چهار تكرار در سال 1388 اجرا شد. تيمار های آزمايش شامل چهار تاريخ كاشت 13  ارديبهشت ، 23 ارديبهشت،3 خرداد و 13 خرداد (با فواصل 10 روز) در كرت های اصلی و چهار  رقم سويای ميان رس بهاره (از گروه سه) شامل Williams،L-17 ،Zin  و  M7 در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته از تاریخ کاشت سوم و رقم ویلیامز با متوسط 8/95 سانتی متر به دست آمد و تاریخ کاشت چهارم و رقم M7 با میانگین 8/72 ساتی متر کمترین میزان را به خود اختصاص داد. بالاترین مقدار عملکرد دانه از تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با متوسط 63/5387  کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت چهارم و ژنوتیپ L-17 با میانگین 71/3168 کیلوگرم در هکتارکه کمترین میزان را دارا بودند ، 2/41 درصد برتری نشان داد. اما بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک از تاریخ کاشت دوم و رقم زان حاصل شد که با تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز تفاوت معنی داری نداشته و هردو در گروه اول جای گرفتند. تاریخ کاشت دوم و رقم زان با 8/124 عدد بیشترین تعداد غلاف در بوته را به دست آورد ولی بالاترین تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه با متوسط 08/2 عدد ومیانگین 65/9 گرم از تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز به دست آمد. درصد روغن و پروتئین نیز تحت تاثیر اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و ارقام  قرار گرفت . بالاترین  و پایین ترین میزان درصد روغن به ترتیب  از تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با 92/22  درصد و تیمار تاریخ کاشت دوم و ژنوتیپ L-17 با 87/19 درصد به دست آمد ، تیمار تاریخ کاشت دوم و لاین M7 با میانگین 67/34 درصد  توانست بالاترین میزان درصد پروتئین  را به خود اختصاص داد و کمترین درصد پروتئین از تیمار تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با متوسط 09/30 درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ در تاریخ های کاشت مختلف متفاوت بود بالاترین میزان از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 31/5 به دست آمد. در بین ارقام نیز رقم ویلیامز توانست با 98/4 در مرحله آغاز پر شدن دانه بیشترین مقدار را از آن خود کند. بیشترین میزان سرعت رشد محصول از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 38/25 کیلو گرم بر متر مربع در روز حاصل شد. بین ارقام نیز رقم ویلیامز با 66/23 کیلو گرم بر متر مربع در روز در آغاز مرحله غلاف دهی بیشترین مقدارسرعت رشد محصول را به دست آورد. بالاترین میزان سرعت جذب خالص از تاریخ کاشت دوم با 41/21 کیلوگرم بر متر مربع در روز در مرحله ظهور نخستین برگ به دست آمد و کمترین مقدار نیز از تاریخ کاشت چهارم در مرحله رسیدگی کامل  با 78/0 کیلوگرم بر متر مربع در روز حاصل شد. رقم ویلیامز نیز بالاترین مقدار سرعت جذب خالص را به دست آورد و کمترین مقدار از ژنوتیپ M7 با میانگین 8/0 کیلوگرم بر متر مربع در مرحله رسیدگی کامل  حاصل شد . در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با دارا بودن بیشترین عملکرد و شاخص های رشد مناسب برای منطقه ورامین شناخته شد.نتایج شبیه سازی در این تحقیق در بر گیرنده مناسب بودن مدل رشد DSAT جهت بررسی روند رشد سویا می باشد. بر این اساس نمودارهای ترسیم شده مدل در مورد شاخص سطح برک شاخص برداشت وزن برگ وزن ساقه وزن غلاف و عملکرد دانه شبیه نمودارهای مزرعه ای بوده و ضریب مدل نزدیک به یک می باشد..

واژگان کلیدی : سویا ، تاریخ کاشت ، رقم ، عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشد .شبیه سازی رشد

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول