پروژه بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك

توضیحات محصول

عنوان                                       صفحه

فصل اول : چارچوب پژوهش

1. 1- چکيده ...................................

1. 2- مقدمه ...................................

1. 3- بيان مسأله ..............................

1. 4- اهميت موضوع .............................

1. 5- هدف پژوهش ...............................

1. 6- فرضيه‌هاي پژوهش ..........................

1. 7- تعريف عملياتي متغير‌هاي پژوهش ............

فصل دوم : پيشينه‌‌ي تحقيق

2. 1- مقدمه ...................................

2. 2- تعريف خلق و خوي .........................

2. 3- پيشينه‌ي نظري ............................

2. 4- مؤلفه‌هاي خلق و خوي ......................

2. 5- انواع خلق و خو ..........................

2. 6- ارزيابي خصوصيات خلقي در کودکان نوپا .....

2. 7- عوامل مؤثر در خلق و خو ..................

2. 7. 1- عوامل ژنتيکي .........................

2. 7. 2- عوامل محيطي ..........................

2. 7. 2. 1- خانواده ...........................

2. 7. 2. 2- مراحل دلبستگي از ديدگاه بولبي .....

2. 7. 2. 3-  انواع دلبستگي ....................

2. 7. 3- شيوه‌هاي فرزند پروري ..................

2. 7. 3. 1- انواع شيوه‌هاي فرزند پروري .........

2. 7. 4- اصول انضباطي .........................

2. 8- اختلالات و مشکلات خلقي در کودکان نوپا ......

2. 9- محروميت عاطفي و اثرات نگهداري کودکان در مؤسسات شبانه‌روزي ...............................................

فصل سوم : روش تحقيق

3. 1- مقدمه ...................................

3. 2- جامعه‌ي آماري ............................

3. 3- نمونه و روش نمونه‌گيري ...................

3. 4- ابزار پژوهش .............................

3. 5- روش گردآوري داده‌ها ......................

3. 6- نوع پژوهش ...............................

3. 7- روش آماري ...............................

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

4. 1- مقدمه ...................................

تجزيه و تحلي نمرات ميانگين و انحراف استاندارد متغير‌هاي  

خلق و خو در دو گروه عادي و بهزيستي ............

تجزيه و تحليل نمرات متغير خلق و خوي منفي در دو گروه

تجزيه و تحليل نمرات متغير شدت ابراز احساسات ...

تجزيه و تحليل نمرات متغير غريبگي کردن .........

فصل پنجم :‌بحث و نتيجه‌گيري .....................

بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي دوم پژوهش ..............

بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي سوم پژوهش ..............

بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي چهارم پژوهش ............

بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي پنجم پژوهش .............

5. 7- محدوديت‌‌هاي پژوهش ........................

5. 8- پيشنهاد‌هاي پژوهشي........................

5. 9- پيشنهاد‌هاي اجرايي .......................

پرسشنامه‌ي ارزيابي تصويري خلق و خو .............

منابع فارسي ...................................

منابع انگليسي

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول