دانلود پروژه حقوق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

توضیحات محصول

دانلود پروژه حقوق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

 

فهرست مطالب

 

مقدمه.......................................... 1

طرح بحث........................................ 1

هدف تحقیق..................................... 10

سوالهای تحقیق................................. 10

فرضیات تحقیق.................................. 11

روش تحقیق..................................... 12

ارائه اجمالی پلان.............................. 12

بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت     14

فصل اول: مفاهيم .......................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت ........ 15

بند 1: تعريف مسؤوليت...................... 15

ب 2: اقسام مسؤوليت ....................... 16

الف: مسؤوليت اخلاقي ....................... 16

ب: مسؤوليت حقوقي ......................... 17

مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها     20

بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي 20

بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري 21

بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري 23

مبحث سوم: دولت ........................... 24

بند 1: مفهوم دولت ........................ 24

بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن    27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني ........ 30

 

فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران..................................... 33

مبحث اول: نظريه مصونيت ................... 35

بند 1: مفاد نظريه ........................ 35

بند 2: نقد نظريه ......................... 39

مبحث دوم: نظريه‌هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير 40

بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت ..... 41

بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی    43

بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري .......... 50

بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي ....... 52

بند 5: تعديل نظريه تقصير ................. 54

بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت ......... 57

مبحث سوم: نظريه‌هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت    61

بند 1: نظريه خطر ......................... 63

بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي     65

بند 3: نظريه تضمين حق .................... 68

بند 4: نظريه دولت بيمه‌گر.................. 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت . 73

فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت.......... 74

مبحث اول: ضرر ............................ 75

بند 1: مفهوم ضرر ......................... 75

بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه ............. 77

الف: مسلم بودن زيان ...................... 77

ب: زيان بايد مستقيم باشد.................. 78

ج: قابل پيش‌بيني بودن زيان ................ 79

د: زيان بايد خاص باشد. ................... 80

هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد.............. 81

مبحث دوم: فعل زيانبار .................... 81

بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار ............ 81

بند 2: ويژگي فعل زيانبار ................. 84

مبحث سوم: تقصير .......................... 87

بند 1: مفهوم تقصير ....................... 87

بند 2: مصاديق تقصير اداري ................ 88

بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت 90

مبحث چهارم: رابطه سببيت................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببيت ................. 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان   93

بند 3: نقد رابطه سببيت ................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني .............. 96

مبحث اول: تفكيك اعمال دولت ............... 97

بند1: نظريه حاكميت و تصدي ................ 97

بند 2: نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت 101

الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه 101

ب: نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي... 104

مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني 105

بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه .... 105

بند 2: اعمال قانونگذاري ................. 110

مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي   115

بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت ............ 115

بند 2: مسؤوليت مدني قضات ................ 119

بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي .. 125

مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي   127

بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه   127

بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي ....... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت

فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت ......... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................... 142

بند 1: شيوه‌هاي جبران خسارت .............. 142

بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت 147

بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت 150

مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني .... 152

بند 1: مفاد ............................. 152

بند 2: نقد .............................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت    160

مبحث اول: مراجع اختصاصي ................. 161

بند 1: ديوان عدالت اداري ................ 161

بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري     167

بند 3: دادگاه انتظامي قضات .............. 168

مبحث دوم: مراجع عمومي ................... 170

بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي ........... 170

بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان 172

نتيجه‌گيري ............................... 175

فهرست منابع.............................. 187 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول