دانلود پروژه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

توضیحات محصول

دانلود پروژه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

 

عنوان ................................... صفحه

چكيده........................................

مقدمه....................................... 2

فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي

1ـ بيان مسئله .............................. 7

2ـ اهميت و ضرورت پژوهش .................... 11

3ـ اهداف................................... 14

4ـ فرضيه‌هاي پژوهش ......................... 15

5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها ........... 16

6ـ خلاصه ................................... 18

فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر

1ـ مباني نظري ............................. 20

الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)...

روان تحليل‌گري ............................. 22

رفتاري‌نگر.................................. 25

شناختي..................................... 30

زيست‌شناختي ................................ 32

انواع ..................................... 35

ميزان شيوع ................................ 36

ب ـ پيشرفت تحصيلي ......................... 37

2ـ يافته‌هاي پژوهشي ........................ 43

3ـ خلاصه ................................... 50

فصل سوم: فرآيند روش شناختي

1ـ انتخاب نمونه .............................

الف ـ جامعه و نمونه ....................... 52

2ـ ابزار گردآوري اطلاعات ................... 53

الف ـ معرفي سياهه ......................... 53

ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاري .................. 54

ج ـ اعتبار و پايايي ....................... 54

3ـ طرح تحقيق و روشهاي آماري ............... 56

الف ـ طرح تحقيق ........................... 56

ب ـ روشهاي آماري .......................... 58

4ـ خلاصه ................................... 59

فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي

1ـ ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده ......... 61

2ـ بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده ....... 63

الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي    64

ب ـ نتايج آزمون t در متغير افسردگي ......... 65

ج ـ نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي ... 65

3ـ خلاصه.................................... 67

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

1ـ بحث و بررسي درباره يافته‌ها ............. 69

2ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري .................... 72

3ـ كاربرد نتايج ........................... 73

4ـ محدوديت‌ها............................... 78

5ـ پيشنهادات............................... 79

منابع

 

 

 

 

 

 

 

چكيده:

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهي و غيرخوابگاهي بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا محيطي مانند خوابگاه مي‌تواند با ايجاد افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؟

براي رسيدن به هدف مذكور از طرح ـ پس رويدادي (علي ـ مقايسه‌اي) استفاده كرديم جامعه و نمونه پژوهش حاضر كل دانشجويان دختر در حال تحصيل رشته روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌باشد كه كل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.

داده‌هاي مورد نظر براي متغير افسردگي از طريق پر كردن سياهه افسردگي بك و براي پيشرفت تحصيلي معدل ترم گذشته دانشجويان جمع‌آوري شد.

براي تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي از ضريب همبستگي پيرسون و t دو گروه مستقل استفاده گرديد نتايج پژوهش نشان داد بين ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول