دانلود پروژه تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال

توضیحات محصول

دانلود پروژه تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی در کاهش نشانگان وسواس فکری- عملی است.  اهداف دیگر این پژوهش، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس عملی است.

از آنجایی که این پژوهش مطالعه ای شبه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی است، از بین بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه 12 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در 3 موقعیت درمان نوروفیدبک، درمان داروئی و لیست انتطار قرار گرفتند.

ابزار پژوهش پرسشنامه پادوا می باشد که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را می سنجد. این آزمون برای کلیه بیماران به صورت پیش آزمون و پس آزمون به فاصله 10 هفته اجرا شد. از چک لیست مصاحبه بالینی بالینی  نیز برای تشخیص گذاری بیماران استفاده شد. 

نتایج این پژوهش با استفاده از اندازه اثر و محاسبه میزان بهبودی نشان داد که نوروفیدبک و درمان داروئی میزان بهبودی تقریبا یکسان ( به ترتیب 45/0 و 46/0 ) دارند و اندازه اثراین درمانها به ترتیب برابر 16/3 و 25/4 می باشد که اندازه اثر بزرگی محسوب می شوند و این درحالیست که میزان کل بهبودی در موقعیت لیست انتظار 5/3 درصد با اندازه اثر 01/0 درصد می باشد. استفاده از آزمون کروسکال- والیس نیز نشان داد  که  در هر 3 شاخص کل، وسواس فکری و وسواس عملی در پس آزمون به ترتیب با ارزش پی 023/0، 035/0 و 021/0فرض صفر که بیانگر برابری میانگین ها بود، رد شد. در کل می توان نتیجه گرفت که از درمان نوروفیدبک نیز می توان به عنوان راهبرد درمانی جدید استفاده کرد.

واژه های کلیدی: نوروفیدبک، دارو، مهارکننده های بازجذب سرتونین، اختلال وسواس فکری- عملی

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول ـ گسترة علمي پژوهش............................

مقدمه.................................................

بيان مسأله............................................

اهميت و ضرورت تحقيق...................................

هدف‌هاي تحقيق..........................................

فرضيه‌ها...............................................

تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق..........................

فصل دوم ـ پيشينه پژوهش................................

اختلال وسواس فكري ـ عملي...............................

اضطراب و اختلال وسواس فكري ـ عملي......................

علائم اختلال وسواس فكري ـ عملي..........................

معيارهاي تشخيصي اختلال وسواس فكري ـ عملي...............

همه‌گيرشناسي...........................................

اختلال وسواس فكري ـ عملي و خانواده.....................

سير و پيش‌آگهي.........................................

ويژگي‌هاي باليني.......................................

همايندي...............................................

تشخيص افتراقي.........................................

رابطه انواع نشانگان اختلال وسواس فكري ـ عملي با انواع اختلالات 

سبب‌شناسي..............................................

عوامل زيست عصبي ـ رسانه‌ها.............................

ايمني‌شناسي عصبي (نوروايمنولوژي).......................

مطالعات انجام شده با تصويربرداري مغزي.................

وراثت‌شناسي............................................

ساير داده‌هاي زيستي....................................

عوامل رفتاري..........................................

عوامل رواني...........................................

درمان.................................................

دارو درمان............................................

مهاركننده‌هاي اختصاصي بازجذب سروتونين..................

روان‌درماني............................................

روان‌جراحي.............................................

ساير درماني...........................................

EEG و امواج مغزي......................................

روش ارزيابي EEG.......................................

الكتروآنسفالوگرافي كمي................................

الكتروآنسفالوگرافي و اختلال وسواس فكري ـ عملي..........

نوروفيدبك.............................................

تحقيقات انجام شده در زمينه نوروفيدبك..................

فصل سوم ـ روش‌شناسي پژوهش..............................  

طرح پژوهش.............................................

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري..........................

ابزارهاي پژوهش........................................

نحوه جمع ‌آوري اطلاعات..................................

آموزش نوروفيدبك.......................................

دارودرماني............................................

فصل چهارم ـ نتايج.....................................

مقدمه.................................................

اطلاعات جمعيت‌شناختي....................................

مقايسه نمرات پرسشنامه پادوا براساس ميزان بهبودي درهر3موقعيت آزمايش................................................

مقايسه اندازه اثر در 3 موقعيت آزمايشي.................

مقايسه معناداري ميانگين‌ها با استفاده از آزمون كروسكال ـ واليس در 3 موقعيت آزمايشي......................................

آزمون فرضيه‌ها.........................................

فصل 5ـ بحث در نتايج...................................

خلاصه طرح پژوهشي و يافته‌ها.............................

بحث در نتايج در پرتو يافته‌هاي پيشين...................

نتيجه‌گيري.............................................

محدوديت‌ها.............................................

پيشنهادات.............................................

منابع.................................................

پيوست‌ها...............................................  

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول