دانلود پروژه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

توضیحات محصول

دانلود پروژه تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و

 خانواده شهدا

چكيده ......................................  1

مقدمه :................................. .. 2

بخش اول :

فصل اول : تدابير عام پيشگيري................ 8 

مبحث اول : مفهوم پیشگیری.................... 8 

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری.............. 9

الف – تدابير دفاع فردي ..................... 9

ب – تدابير و اقدامات دفاع جمعي ............. 9

 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری............. 10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری............. 11

گفتار اول : پیشگیری کیفری................... 12

الف – پيشگيري عام .......................... 12

ب – پيشگيري خاص ............................ 13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری............... 13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی وضعی........... 14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی................. 15

الف – مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي « مراقبت محله اي »       15

ب – شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي.......... 16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی.................... 18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام... 19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از ديدگاه قوانين        22

گفتار اول : پيشگيري ار جرم و قانون اساسي.... 22

گفتار دوم : كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد     26

الف – كنگره اول تا چهارم ................... 27

ب – كنگره پنجم تا هفتم...................... 29

ج – كنگره هشتم تا دهم....................... 30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی... 32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری............ 35

الف – استراتژي هاي خانواده گرا.............. 38

ب – استراتژي هاي جامعه گرا.................. 39

ج- استراتژي هاي پايشي....................... 40

فصل دوم : تدابير عام حمايتي.................  41

مبحث اول : تعریف بزهکاری.................... 41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف..... 42

الف – رويكرد حقوقي جرم...................... 42

ب – رويكرد جامعه شناختي..................... 43

ج – رويكرد جرم شناسي........................ 44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری .... 46

الف – رويكرد شكل ظاهري...................... 46

ب – رويكرد ساختار زيستي..................... 47

ج – رويكرد روانشناختي....................... 48

د – رويكرد وضعيت اقتصادي.................... 49

ﻫ - رويكرد كنترل اجتماعي.................... 50

و – رويكرد پيوند افتراقي.................... 51

ز – رويكرد التقاطي.......................... 53

مبحث دوم : علل تحقق جرم..................... 54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم.... 55

الف – جرائم خياباني ........................ 55

ب – جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي).... 56

ج – جرائم يارانه اي ........................ 57

د – جرائم سازمان يافته ..................... 58

ﻫ - جرائم سياسي ............................ 59

 

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم       60

الف – فقدان خانواده ........................ 61

ب – خشونت در خانواده ....................... 62

ج – حاشيه نشيني و جرم....................... 64

د – جرائم خاص زنان.......................... 65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم      66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی       67 

الف – نظريه آنومي (بي هنجاري)............... 67

ب – نظريه فشار ساختاري...................... 68

ج – نظريه پيوند اجتماعي..................... 71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد..   72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به كنش متقابل گرایی      73

الف – نظريه خرده فرهنگي..................... 73

ب – نظريه انتقال فرهنگي..................... 75

مبحث چهارم : انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام ....................................76

گفتار اول : قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ...................................................76

گفتار دوم : جنبه هاي حمايتي از معلولين عام ........................................................82

 

 

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی - پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابير خاص پيشگيري ............... 87

مبحث اول : سرقت............................. 87

گفتار اول : تعریف سرقت...................... 87

گفتار دوم : علل سرقت........................ 91

الف – فقر مالي.............................. 92

ب – فقر فرهنگي.............................. 92

ج – نابرابري هاي اجتماعي.................... 93

د – شهرنشيني و زاغه نشيني................... 93

ﻫ - از هم پاشيدگي خانواده................... 94

و – معاشرت با دوستان ناباب.................. 94

ز – بيكاري.................................. 95

ح – مهاجرت.................................. 95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا ........................................ 97

الف – ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا.................................... 97

ب – بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا     98 

ج – راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام) ........................................ 99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن          105

گفتار اول : سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد... 105

الف – سير تاريخي............................ 105

ب – تعريف اعتياد............................ 108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی... 111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

 و خانواده شهدا............................. 114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد.... 116

مبحث سوم: خودکشی............................ 118

گفتار اول : تعریف خودکشی.................... 119

گفتار دوم : انواع خودکشی.................... 120

الف – خودكشي دگرخواهانه..................... 120

 ب – خودكشي خودخواهانه...................... 121

ج – خودكشي ناشي از بي هنجاري ............... 121

د – خودكشي جبري......................... .. 121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی......... 122

الف – خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني. .. 122

ب – عوامل اجتماعي........................... 123

ج – شرايط اقتصادي........................... 123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران.............. 123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان      128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا.................................... 134

گفتاراول : کلاهبرداری........................ 135

گفتار دوم : جرم صدور چک بي محل ............. 136

گفتار سوم : ضرب و جرح ...................... 137

گفتار چهارم : قتل .......................... 137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد ............... 138

گفتار ششم : آدم ربایی ...................... 139

فصل دوم : تدابير خاص حمايتي................. 143

مبحث اول : امكان اعاده به خدمت جانبازان..... 143

گفتار اول: استخدام جانبازان................. 143

گفتار دوم : احقاق حقوق ايثارگران............ 148

الف – مجلس شوراي اسلامي...................... 148

ب – شوراي نگهبان............................ 149

ج – ديوان عدالت اداري....................... 150

د – سازمان بازرسي كل كشور................... 152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان .. 159

الف – سازمانهاي حمايتي در روسيه............. 160

ب – امكانات كميته جانبازان آلمان............ 165

ج – بيمه جانبازان در كره جنوبي.............. 166

د – حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا......... 167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

............................................ 169

الف – تسهيلات رفاهي.......................... 171

ب – حقوق و مزايا............................ 173

ج – امور آموزشي ............................ 175

د – بهداشت و درمان.......................... 176

ﻫ - مسكن.................................... 177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها  ........................................ 178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران. .. 183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان      185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران       189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران      194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا         201

گفتار اول : تاسيس بنياد..................... 201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد        207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی......... 215

مبحث چهارم : بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري      220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید................ 221

گفتار دوم : حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري       225

نتيجه گيري.................................. 235

منابع و مأخذ................................ 241

ه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول