دانلود پروژه تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي ( آچاچي و ممان )

توضیحات محصول

دانلود پروژه تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي ( آچاچي و ممان )

 

فهرست مطالب

 

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

1-2

1-2

2-2

3-2

1-3-2

4-2

5-2

6-2

1-6-2

2-6-2

3-6-2

7-2

1-7-2

8-2

9-2

1-9-2

2-9-2

3-9-2

4-9-2

5-9-2

6-9-2

7-9-2

8-9-2

10-9-2

10-2

1-10-2

1-1-10-2

2-10-2

3-10-2

1-3-10-2

11-2

12-2

 

فصل اول:  چهارچوب تحقيق

مقدمه ................................................................................................................................................. ..............................

طرح مساله و اهداف موضوع مورد مطالعه ................................................................................................. .....................

سابقه و پيشينه تحقيق............................................................................................................................. ......................

سئوالات اساسي تحقيق.......................................................................................................................... ......................

انگيزه و علت گزينش منطقه...................................................................................................................... ......................

محدوده‌ي تحقيق................................................................................................................................... ......................

روش تحقيق......................................................................................................................................... ......................

مشكلات و محدوديتهاي تحقيق.............................................................................................................. ......................

فصل دوم: كليات طبيعي شهرستان ميانه (آچاچي – ممان)

موقعيت جغرافيايي ................................................................................................................................. ......................

موقعيت رياضي..................................................................................................................................... ......................

حدود جغرافيايي .................................................................................................................................... ......................

پيوندهاي طبيعي منطقه با مناطق ديگر يا موقعيت نسبي................................................................................ ...............

ويژگيهاي زمين شناسي منطقه.................................................................................................................. ......................

توپوگرافي و ژئومورفولوژي منطقه ميانه (آچاچي – ممان) ............................................................................. ...............

خاكشناسي منطقه.................................................................................................................................. ......................

واحدهاي ژنومورفولوژيكي مهم ............................................................................................................... ......................

رشته كوه بزقوش................................................................................................................................... ......................

رشته كوه قافلانكوه................................................................................................................................ ......................

رشته كوه ميدان داغي ........................................................................................................................... ......................

هيدرولوژي............................................................................................................................................ ......................

آبهاي زيرزميني...................................................................................................................................... ......................

تراكم و فرم شبكه آبراهه ها .................................................................................................................... ......................

شبكه آبهاي جاري.................................................................................................................................. ......................

رودخانه قزل اوزن.................................................................................................................................. ......................

رودخانه آي دوغموش ............................................................................................................................ ......................

رودخانه قرانقو........................................................................................................................................ ......................

ميانه رود (شهر چايي) ............................................................................................................................ ......................

رودخانه گرم رود.................................................................................................................................... ......................

روخانه قوري چاي (خشك رود) ................................................................................................................ ......................

رودخانه آق چاي..................................................................................................................................... ......................

رودخانه بلانق ....................................................................................................................................... ......................

رودخانه تركمن چاي .............................................................................................................................. ......................

كليات آب و هواي منطقه......................................................................................................................... ......................

عوامل طبيعي حاكم بر اقليم منطقه............................................................................................................ .....................

عرض جغرافيايي ................................................................................................................................... ......................

توده هاي هوايي ................................................................................................................................... ......................

تاثير اقليمي ناهمواريهاي منطقه................................................................................................................ ......................

فاصله از دريا........................................................................................................................................ ......................

محصولات مهم كشاورزي و سطح زير كشت آنها ....................................................................................... ..................

پوشش گياهي منطقه............................................................................................................................. ......................

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

6

7

8

9

10

 

12

12

12

14

15

18

20

21

22

22

23

23

25

26

27

27

27

27

28

28

28

28

29

29

30

31

31

32

32

32

33

34

 

 

1-3

2-3

3-3

4-3

5-3

6-3

7-3

8-3

1-8-3

2-8-3

3-8-3

4-8-3

5-8-3

6-8-3

9-3

10-3

11-3

12-3

13-3

14-3

15-3

16-3

17-3

18-3

19-3

20-3

 

 

فصل سوم: كلياتي در رابطه با محصول برنج

سابقه كشت برنج در دنيا و ايران.............................................................................................................................

سابقه كشت برنج در منطقه ميانه (آچاچي – ممان) ................................................................................................

اهميت اقتصادي برنج در تغذيه مردم.............................................................................................................................

اهميت غذايي محصول برنج.............................................................................................................................

مناطق كشت برنج در دنيا و ايران.............................................................................................................................

ارقام مهم برنج در دنيا و ايران.............................................................................................................................

ويژيگي هاي گياه شناسي برنج و مراحل رشد آن............................................................................................................

خصوصيات اكولوژيكي (محيطي) برنج .............................................................................................................................

نيازهاي حرارتي برنج.............................................................................................................................

نيازهاي نوري برنج.............................................................................................................................

نياز برنج به رطوبت.............................................................................................................................

مقاومت برنج در برابر ميزان شوري.............................................................................................................................

خاك مورد نياز برنج.............................................................................................................................

نياز فتوپريوديسمي برنج.............................................................................................................................

نيازهاي آب و هوايي برنج (شرايط اقليمي) .....................................................................................................................

روشهاي مختلف كشت برنج.............................................................................................................................

شرايط انتخاب بذر و مراحل تهيه آن براي كاشت............................................................................................................

خزانه و شرايط آن.............................................................................................................................

نشاء كاري برنج.............................................................................................................................

عمليات مربوط به داشت و برداشت برنج..........................................................................................................................

فاصله رديفهاي كاشت و تناسب تراكم گياهي............................................................................................................

علفهاي هرز در مزارع برنج.............................................................................................................................

روشهاي مبارزه با علفهاي هرز در مزارع برنج..................................................................................................................

مبارزه با جلبكها .............................................................................................................................

آفات و امراض مهم برنج با تاكيد بر ايران.......................................................................................................................

نتيجه‌گيري.............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


36

37

38

39

40

43

46

48

48

50

53

54

55

57

58

59

60

61

62

63

64

66

67

71

71

74

 

 

 

 

  
 

 

 


1-4

2-4

1-2-4

3-4

4-4

5-4

6-4

7-4

8-4

9-4

10-4

11-4

12-4

13-4

14-4

15-4

16-4

17-4

18-4

19-4

20-4

21-4

22-4

23-4

24-4

25-4

26-4

 

1-5

2-5

3-5

4-5

5-5

6-5

7-5

8-5

9-5

10-5

11-5

12-5

13-5

14-5

 

فصل چهارم: بررسي عناصر اقليمي

مقدمه....................................................................................................................... ........................................................

دما ............................................................................................................................. ...................................................

بررسي پارامترهاي اقليمي دما در منطقه آچاچي - ممان.................................................................................................

بررسي پديده يخبندان درمنطقه.............................................................................................................................

دماي موثر شبانه و روزانه در منطقه.............................................................................................................................

تابش خورشيدي و ساعات آفتابي منطقه.........................................................................................................................

محاسبه بري بودن منطقه.............................................................................................................................

بارش ............................................................................................................................ .................................................

محاسبه ميانگين متحرك بارندگي سالانه در منطقه..................................................................................................

ضريب تغيير پذيري بارندگي در منطقه.............................................................................................................................

انحراف بارندگي در منطقه.............................................................................................................................

انحراف بارندگي ماهيانه در منطقه.............................................................................................................................

احتمال وقوع بارندگيها و سالهاي خشك، تر و دوره برگشت آنها..............................................................................

احتمال وقوع بارندگي ماهيانه و دوره برگشت آنها ......................................................................................................

دوره برگشت ترسالي و خشكسالي .............................................................................................................................

رطوبت نسبي در منطقه.............................................................................................................................

تبخير و تعرق در منطقه.............................................................................................................................

محاسبه تبخر و تعرق بروش تورنت وايت .......................................................................................................................

محاسبه تبخير و تعرق بروش بليني كريدل.......................................................................................................................

تعيين اقليم منطقه.............................................................................................................................

روش تقسيم بندي كوپن در تعيين اقليم منطقه........................................................................................................

تعيين اقليم منطقه بروش دمارتن.............................................................................................................................

تعيين اقليم منطقه بروش آمبرژه.............................................................................................................................

تعيين اقليم منطقه بروش تورنت وايت .............................................................................................................................

باد ............................................................................................................................ .......................................................

شرح گلبادهاي منطقه.............................................................................................................................

نتيجه‌گيري............................................................................................................................. .........................................

 

فصل پنجم: تاثير آب و هوا بر كشت برنج در منطقه ميانه (آچاچي – ممان)

مقدمه ................................................................................................................................................. .... ........................

توليد محصول برنج در منطقه................................................................................................................... ......................

دما و تاثير آن بر كشت برنج..................................................................................................................... ......................

اثر دماي موثر شبانه بر كشت برنج در منطقه................................................................................................ .................

اثر پديده يخبندان بر كشت برنج در منطقه................................................................................................... ..................

اثر فتوپريوديسم بر كشت برنج در منطقه..................................................................................................... ....................

اثر رطوبت نسبي بر كشت برنج در منطقه.................................................................................................... ...................

اثر عامل بارش بر كشت برنج در منطقه ...................................................................................................... ...................

اثر باد بر كشت برنج در منطقه................................................................................................................... .....................

توليد و نشاء در منطقه ............................................................................................................................. ......................

امكان رشد رتون يا پنجه هاي مجدد در منطقه............................................................................................ ...................

نتيجه‌گيري............................................................................................................................................ ......................

پيشنهادات............................................................................................................................................ ......................

نتيجه‌گيري كلي و نهايي.......................................................................................................................... ......................

منابع و مآخذ.......................................................................................................................................... ......................

 

 

 

 


 

 

79

80

81

85

86

89

91

93

97

100

101

103

110

112

114

118

122

123

125

128

129

132

133

135

139

144

156

 

161

162

165

169

170

171

173

174

176

178

179

180

184

187

194

فهرست: جداول، نمودارها، تصاوير و نقشه‌ها

فهرست جداول

فصل دوم

جدول شماره 1-2: مجموع آبهاي سطحي....... .......................................................................................................................... ...................... ..

جدول شماره 2-2: تعداد قنوات ميانه........................................................................................................................................ ...................... ....

جدول شماره 3-2: تعداد چشمه هاي ميانه................................................................................................................................. ......................

جدول شماره 4-2: تعداد چاههاي ميانه..................................................................................................................................... ......................

جدول شماره 5-2: اراضي زير كشت منطقه................................................................................................................................ ......................

جدول شماره 6-2: انواع پوشش گياهي منطقه............................................................................................................................. ......................

فصل سوم

جدول شماره 1-3: ارزش غذايي محصول برنج........................................................................................................................... ......................

جدول شماره 2-3: سطح زير كشت و عملكرد برنج در نقاط مختلف دنيا .......................................................................................... .................

جدول شماره 3-3: مناطق زير كشت برنج و ميزان توليد در ايران.................................................................................................... ...................

جدول شماره 4-3:خصوصيات واريته هاي متفاوت بدنج................................................................................................................ ......................

جدول شماره 5-3: خصوصيات زيرگونه هاي مهم برنج ................................................................................................................ ......................

جدول شماره 6-3: مراحل مختلف رشد برنج وزمان آن................................................................................................................. ......................

جدول شماره 7-3: نياز حرارتي برنج در مراحل متفاوترشد.............................................................................................................. ......................

جدول شماره 8-3: انواع خاكهاي مورد نياز كشت برنج.................................................................................................................. ......................

جدول شماره 9-3: مشكلات ويژه خاك براي برنج ..................................................................................................................... ......................

جدول شماره 10-3: ميزان اسديته خاك براي كشت برنج ............................................................................................................. .....................

جدول شماره 11-3: انواع طبقات خاك براي كشت برنج ............................................................................................................... .....................

جدول شماره 12-3: انواع برنج از لحاظ زمان رسيدگي.................................................................................................................. ......................

جدول شماره 13-3: مهمترين وشايعترين علفهاي هرز مزارع برنج.................................................................................................. ....................

جدول شماره 14-3: مبارزه با انواع علفهاي هرز .......................................................................................................................... ......................

جدول شماره 15-3: انواع آفتهاي محصول برنج.......................................................................................................................... ......................

جدول شماره 16-3: انواع بيماريهاي بذرزا يا بيماريهاي شالي ........................................................................................................ ....................

 

 

 

24

25

25

25

33

34

 

40

42

43

44

45

47

49

56

56

57

57

63

66

70

72

72

 

 

 

 

 

فصل چهارم

جدول شماره 1-4: ميانگين درجه حرارت ماهيانه و ساليانه......................................................................................................................................

 جدول شماره 2-4: ميانگين حداكثر و ميانگين حداقل............................................................................................................................................

جدول شماره 3-4: حداكثر ميانگين مطلق و ميانگين حداقل مطلق.........................................................................................................................

جدول شماره 4-4: توزيع فصلي دما در منطقه......................................................................................................................................................

جدول شماره 5-4: ميانگين تعداد روزهاي يخبندان ماهيانه.....................................................................................................................................

جدول شماره 6-4: دماي موثر روزانه و شبانه.......................................................................................................................................................

جدول شماره 7-4: تاثير طيفهاي گوناگون نور خورشيد بر گياهان............................................................................................................................

جدول شماره 8-4: ميانگين ساعات آفتابي منطقه................................................................................................................................................

جدول شماره 9-4: ميانگين حداكثر و حداقل دماي، حداكثر و حداقل مطلق، ماهيانه دماي موثر روزانه و شبانه، يخبندان، ساعات آفتابي.............

جدول شماره 10-4: انواع بارندگي از لحاظ شدت..................................................................................................................................................

جدول شماره 11-4: درصد نزولات ماهيانه و فصلي منطقه....................................................................................................................................

جدول شماره 12-4: نيمه متوسط ميانگين متحرك 10 و 20 ساله بارندگي ...........................................................................................................

جدول شماره 13-4: متغيرها، مقادير مطلق بارندگي ماهيانه، انحراف متوسط، انحراف معيار و غزه Z.................................................................

جدول شماره 4-4: فراواني وقوع و دوره بازگشت بارندگي......................................................................................................................................

جدول شماره 15-4: ميانگين ماهانه بارندگي، انحراف معيار، ضريب تغيير پذيري، احتمال ريزش به درصد و دوره برگشت..................................

جدول شماره 16-4: محاسبه دوره هاي برگشت خشكسالي و ترسالي در منطقه....................................................................................................

جدول شماره 17-4: ميانگين، نمره Z و انحراف معيار به تفكيك ماهها ................................................................................................................

جدول شماره 18-4: ميانگين رطوبت نسبي در منطقه............................................................................................................................................

جدول شماره 19-4: ضريب حرارتي ماهيانه و ساليانه بروش تورنت وايت...............................................................................................................

جدول شماره 20-4: تبخير و تعرض اصلاح شله و اصلاح نشده بروش تورنت وايت..............................................................................................

جدول شماره 21-4: جدول ضريب P براي استفاده در روش بليني كرديل..............................................................................................................

جدول شماره 22-4: خصوصيات كلي 5 گروه اقليمي كوپن....................................................................................................................................

جدول شماره 23-4: نواحي مختلف اب و هوايي جهان بر اساس روش كوپن.........................................................................................................

جدول شماره 24-4: ميانگين دما و بارش ماهيانه و ساليانه ....................................................................................................................................

جدول شماره 25-4: تقسيم بندي اقليمي بروش دمارتن.........................................................................................................................................

جدول شماره 26-4: تعيين اقليم منطقه بروش آمبرژه............................................................................................................................................

جدول شماره 27-4: تيپ هاي اقليمي تورنت وايت...............................................................................................................................................

 جدول شماره 28-4: تيپ هاي اقليمي بر اساس كارائي حرارتي بروش تورنت وايت..............................................................................................

جدول شماره 29-4: تيپ هاي اقليمي بر اساس كفايت رطوبتي فصلي ..................................................................................................................

جدول شماره 30-4: تيپ هاي اقليمي بر اساس تراكم تابستاني كارايي حرارتي .....................................................................................................

جدول شماره 31-4: تبديل واحدهاي سرعت باد به يكديگر ...................................................................................................................................

جدول شماره 32-4: بادهاي منطقه ميانه (آچاچي – ممان) ....................................................................................................................................

فصل پنجم

جدول شماره 1-5: ارقام برنج كشت شده در منطقه ميانه.......................................................................................................................................

جدول شماره 2-5: توزيع ميانگين ماهيانه، فصلي، حداقل، حداكثر و مطلق دما ....................................................................................................

جدول شماره 3-5: ميانگين دماي ماهيانه، ساليانه، حداقل، حداكثر و مطلق دما در نيمسال گرم منطقه.................................................................

جدول شماره 4-5: دماي موثر شبانه و روزانه در نيمسال گرم منطقه.....................................................................................................................

جدول شماره 5-5: روزهاي يخبندان در نيمسال گرم منطقه....................................................................................................................................

جدول شماره 6-5: ميانگين ساعات آفتابي نيمسال گرم منطقه...............................................................................................................................

جدول شماره 7-5: ميانگين رطوبت نسبي در نيمسال گرم منطقه...........................................................................................................................

جدول شماره 8-5: ميزان بارندگي در دوره نيمسال گرم منطقه................................................................................................................................

جدول شماره 9-5:  وضعيت بادهاي منطقه در نيمسال گرم....................................................................................................................................

 

 

 

81

82

83

84

85

88

90

90

93

95

95

98

100

111

114

115

117

119

123

124

126

129

130

130

132

133

137

137

138

139

140

141

 

163

166

166

169

170

172

173

174

177

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

فصل سوم

نمودار شماره 1-3: روند رشد جمعيت جهان....................................................................................... ................................................. ................

فصل چهارم

نمودار شماره 1-4: ميانگين درجه حرارت ماهيانه  .............................................................................................. ...............................................

نمودار شماره 2-3: ميانگين دماي ماهيانه، حداكثر مطلق و حداقل مطلق نمودار شماره 4-3: توزيع فصلي دما........................ .......................

نمودار شماره 3-4: توزيع فصلي دما.......................................................................................................................................... ......................

نمودار شماره 4-4: ميانگين تعداد روزهاي يخبندان...................................................................................................................... ......................

نمودار شماره 5-4: محدوده تغييرات روزانه دما در خشكي............................................................................................................ ......................

نمودار شماره 6-4: دماي موثر روزانه و شبانه.............................................................................................................................. ......................

نمودار شماره 7-4: ميانگين ساعات آفتابي.................................................................................................................................. ......................

نمودار شماره 8-4: نوسان بارندگي ساليانه 77-1349.................................................................................................................... ......................

نمودار شماره 9-4: نوسان ميانگين بارندگي ماهيانه...................................................................................................................... ......................

نمودار شماره 10-4: ميانگين متوسط 20 ساله بارندگي.................................................................................................................. ......................

نمودار شماره 11-4: ميانگين متوسط 10 ساله بارندگي.................................................................................................................. ......................

نمودار شماره 12-4: انحراف بارندگي 29 ساله منطقه ميانه (آچاچي- ممان) ..................................................................................... ................

نمودارهاي شماره 13-4 الي 25-4 انحراف بارندگي ماهيانه در منطقه ميانه (آچاچي – ممان) .............................................................. ...........

نمودار شماره 26-4: چگونگي تغييرات روزانه رطوبت نسبي............................................................................................................ ....................

نمودار شماره 27-4: چگونگي تغييرات دما و رطوبت نسبي براي يك روز بهاري................................................................................. ...............

نمودار شماره 28-4: تغييرات ميانگين ماهيانه رطوبت نسبي در منطقه ميانه....................................................................................... ...............

نمودار شمار 29-4: نوسانات روزانه رطوبت نسبي......................................................................................................................... ......................

نمودار شماره 30-4: نوسانات ساليانه رطوبت نسبي 77-49............................................................................................................ ....................

نمودار شماره 31-4:  اقليم نماي آمبرژه...................................................................................................................................... ......................

نمودار شماره 32-4: كليموگرام تبخير و تعرق بر روش تورنت وايت در منطقه ميانه............................................................................. ..............

 

 

  
 

 


39

 

82

84

84

85

87

88

91

95

96

99

99

102

103-108

119

119

120

121

122

134

136

 

فهرست اشكال و تصاوير

فصل سوم

تصوير شماره 1-3: تصوير كامل گياه برنج...................................................................................................................................... ......................

تصوير شماره 2-3: اشكال پانيكل سه زيرگروه برنج زراعي ............................................................................................................... ......................

تصوير شماره 3-3: اثر درجه حرارت بر رشد برنج............................................................................................................................. ......................

تصوير شماره 4-3: شرايط دمايي جهت جوانه زني .......................................................................................................................... ......................

تصوير شماره 5-3: نقش ميزان نور در رشد برنج.............................................................................................................................. ......................

تصوير شماره 6-3: اثر نور و روزهاي ابري در رشد برنج.................................................................................................................... ......................

تصوير شماره 7-3: زيانهاي كمبود نور براي رشد برنج....................................................................................................................... ......................

تصوير شماره 8-3: ورس بوته ها بر اثر رطوبت............................................................................................................................... ......................

تصوير شماره 9-3: تاثير رطبوت هوا در رشد برنج............................................................................................................................ ......................

تصوير شماره 10-3: اثر شوري خاك بر رشد برنج............................................................................................................................ ......................

تصوير شماره 11-3: تاثير باد و باران شديد در ورس بوته هاي برنج................................................................................................... .....................

تصوير شماره 12-3: اثر نشاء كاري و بذرپاشي در رشد برنج............................................................................................................... .....................

تصوير شماره 13-3: انتخاب دانه با كيفيت .................................................................................................................................... ......................

تصوير شماره 14-3: خوشه برنج در دوره رسيدگي .......................................................................................................................... ......................

 

 

 

 

46

48

49

50

51

51

52

53

53

54

58

60

61

64

 

 

 

 

 

  

 

تصوير شماره 15-3: علف هرز سيپروس ايريا ................................................................................................................................ ......................

تصوير شماره 16-3: علف هرز سيپروس ديفوريس.......................................................................................................................... ......................

تصوير شماره17-3:  علف هرز مونوكوريا واتژيناليس................................................................................... ...........................................................

تصوير شماره 18-3: علف هرز ساگي تارياساگي تو فوليا............................................................................. ............................................................

تصوير شماره 19-3: علف هرز بريس تيلس لتوراليس سيپراسه......................................................................... ......................................................

تصوير شماره 20-3: علف هرز لمناپولي ريزا ................................................................................................... .....................................................

تصوير شماره 21-3: علف هرز ژوسيائه سوفروكتي كوزا............................................................................ .............................................................

تصوير شماره22-3: علف هرز سيپروس ماري تيموس.............................................................................. .............................................................

تصوير شماره 23-3: علف هرز لودويگيا هپسوپي فوليا.............................................................................. ..............................................................

تصوير شماره 24-3: علف هرز سالوينيا مولستا ........................................................................................... ..........................................................

تصوير شماره 25-3: بيماري بلاست پيريكولاريا اريزه................................................................................. ............................................................

تصوير شماره 26-3: بيماري ويروسي تونگرو.............................................................................................. .........................................................

تصوير شماره 27-3: بيماري ويروسي زرد برنج.......................................................................................... ...........................................................

تصوير شماره 28-3: بيماري كوتولگي چمني برنج................................................................................. ................................................................

فصل چهارم

شكل شماره 1-4: نمايي از شاليزارهاي روستاي ممان، واريته كشت شده صدور قاسمي .......................................................................................

شكل شماره 2-4: نمايي از شاليزارهاي روستاي آچاچي واريته‌هاي صدري ـ قاسمي، بي‌نام، حسن‌سرا.................................................................

شكل شماره 3-4: باد كوه و دشت در كوههاي بزقوش ..................................................................... .....................................................................

شكل شماره 4-4: باد دشت و كوه در كوههاي بزقوش .................................................................................. ........................................................

شكال شماره 5-4 تا 12-4: گلبادهاي ماهيانه منطقه .................................................................................... ........................................................

شكل شماره 1-5: تقويم زراعي ارقام زودرس و نيمه‌زودرس............................................................................ .......................................................

فصل پنجم

عكس شماره 1-5: نمايي از شاليزارهاي روستاي ممان، واريته كشت شده صدور قاسمي........................................................................................

عكس شماره 2-5: از شاليزارهاي روستاي آچاچي واريته‌هاي صدري ـ قاسمي، بي‌نام، حسن‌سرا............................................................................

عكس شماره 3-5: نهرهاي انشعابي از رودخانه قزل‌اوزن كه منبع اصلي تامين آب شاليزارهاي منطقه است........................................................

عكس شماره 4-5: استفاده از آبهاي زيرزميني در مواقع كم‌آبي رودخانه...........................................................................................................

عكس شماره 5-5: واريته گيرده كه فقط در منطقه آچاچي ـ ممان كشت مي‌شود............................................................................................

عكس شماره 6-5: واريته صدري قاسمي كه سازگاري بسيار خوبي با اقليم منطقه در داشته و عملكرد بالايي در واحد سطح دارد.......................

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 1-2: نقشه استان آذربايجان شرقي و موقعيت شهرستان ميانه..............................................................................................................

نقشه شماره 2-2: موقعيت جغرافيايي آچاچي و ممان ...............................................................................................................................................

نقشه شماره 3-2: تقسيمات سياسي شهرستان ميانه به تفكيك بخش......................................................................................................................

نقشه شماره 4-2: نقشه واحدهاي زمين ساختي منطقه ميانه.....................................................................................................................................

نقشه شماره 5-2: تيپ اراضي منطقه ميانه آچاچي و ممان ......................................................................................................................................

نقشه شماره 6-2: اراضي دشتي منطقه.......................................................................................................................................................................

نقشه شماره 7-2: مناطق توپوگرافيك منطقه.............................................................................................................................................................

نقشه شماره 8-2: رودهاي منطقه و آبهاي سطحي....................................................................................................................................................

نقشه شماره 9-2: نقشه شبكه رودخانه هاي منطقه و آبهاي سطح الارضي .............................................................................................................

نقشه شماره 10-2: نقشه چگونگي استفاده از اراضي در منطقه ميانه در حال حاضر.................................................................................................

نقشه شماره 1-3: پراكنرگي كشت برنج در دنيا..........................................................................................................................................................

 

67

67

68

68

68

68

69

69

69

69

73

74

74

74

 

65

94

142

142

144-155

183

 

163

164

164

164

165

165

 

 

13

13

14

17

19

19

23

30

29

33

41

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول