دانلود پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

توضیحات محصول

دانلود پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

 

فهرست مطالب

 

فهرست                                                                                           صفحه            

چکیده                                   11                                                                          

مقدمه                                   12

بخش اول : کلیات                     

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

1-1    ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                           16

1-2                      اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب              19

1-3    سابقه تقتین                                                        20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                                                            22

2-2 در مرحله دادرسی                                                                                                        23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب           24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب            24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب     

- مرجع دادسرایی                         27

- مرجع دادرسی                           30

الف : دادگاه کیفری استان                31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                 31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار            32  

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی              34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی                                          35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                                             38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت    41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                                              42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                    45

1- تعاریف                                                                                       

1-1-1 معنای فوت                                                                                                    46    

الف ) مرگ ظاهری                         46  

ب) کما                                  47  

ج) مرگ مغزی                             48

د) حکم موت فرضی                         50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                  

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                  51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی            53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال     54

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی              

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب             55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی     56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم                                          59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                                            60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی      61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم      61

4-1 : نمونه کاربردی                     62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت   

کلیات                                   64

1-2  : معنای گذشت                                                                                                   64              

   2-2     : جرایم قابل گذشت             65

    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت    

الف : روش ضابطه قانونی                  65

ب: روش احصای قانونی                     66

ج: روش قانون گذار ایران                 66

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی          

1-4-2 : تعریف شاکی                      70

2-4-2 :تشریفات گذشت                     71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                  

الف: حق تمتع                            71

ب: اهلیت استیفاء                        72  

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی          73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                   77

1- تعریف                                                                                 77    

2-    آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                     

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                                                       78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                                           80

 و قبل از صدور حکم                                                                                                                   

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم      80

فصل چهارم : عفو                        

کلیات                                   83

4-1 : تعریف                             83

4-2 :انواع عفو                            

الف: عفو عام                            84  

ب: عفو خاص                              85

4-3 : آثار عفو                            

الف : آثار عفو عام                      86

ب: آثار عفو خاص                         86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه              

کلیات                                   90

1-5 : تعریف                             90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری        90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری        94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات      

6-1 : تعریف                             97

6-2 : علت وضع مرور زمان                   

الف : دلایل موافقان                      98

ب: دلایل مخالفان                         99  

6-3 : انواع مرور زمان                     

1-3-6: مرور زمان شکایت                  99

2-3-6: مرور زمان تعقیب                  100

3-3-6 : مرور زمان مجازات                100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان              101

ب : آثار انقطاع مرور زمان               102

6-5 تعلیق مرور زمان                     102

6-6 آثار مرور زمان                      103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری               103

فصل هفتم : جنون                           

کلیات                                   108

1-7 تعریف جنون                          108

2-7 انواع جنون                            

الف : جنون ادواری                       109

ب: جنون دایمی                           109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم         

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم          109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب              110

نتیجه گیری                              113

پیشنهادات                               114

منابع و ماخذ                            117

 

 

فهرست نشانه های اختصاری

ق.آ.د.د.ع.ا.ک              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا           قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.م.ا                          قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.م                       قانون آیین دادرسی مدنی

ص                            صفحه

رک            رجوع کنید

ج                               جلد

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول