دانلود پروژه مقايسه ديدگاه هاي امنيتي بين المللي ( از پايان جنگ سرد تا زمان حال )

توضیحات محصول

دانلود پروژه مقايسه ديدگاه هاي امنيتي بين المللي ( از پايان جنگ سرد تا زمان حال )

 

عنوان                                               صفحه

چکيده ..................................................................................................................................  1

فصل اول : کليات پژوهش

1- طرح مسئله.....................................................................................................................  2

2- سئوال اصلي ...................................................................................................................  5

3 – سئوالات فرعي ............................................................................................................  5

4 – فرضيه اصلي ...............................................................................................................  5

5 – قلمرو تحقيق ...............................................................................................................  5

6 – روش تحقيق.................................................................................................................  5

7 – متغيرها.........................................................................................................................  6

8 – انگيزه انتخاب موضوع..................................................................................................... 6

9 – اهداف انتخاب موضوع ................................................................................................... 6

10 – بررسي ادبيات موجود .................................................................................................. 7

11 – تعريف مفهومي متغيرها ................................................................................................ 7

12- تعريف مفاهيم کليدي ..................................................................................................... 9

13- ساختار تحقيق.............................................................................................................. 10

 

 

فصل دوم : آخرين موج از تئوريهاي روابط بين المللي ؛ نظريه رژيم هاي بين المللي

مقدمه.................................................................................................................................. 11

گفتار اول : اهميت و جايگاه رژيم هاي بين المللي.................................................................. 14

    الف – ساختار گرايان .............................................................................................. 17

    ب – پيروان گروسيوس............................................................................................ 26

    ج – ساختار گرايان تعديلي....................................................................................... 32

گفتار دوم : بنيان هاي مفهومي و تئوريک رژيم هاي بين المللي................................................ 34

    الف – بنيان هاي مفهومي رژيم هاي بين المللي.......................................................... 39

    ب – اجزاء تشکيل دهنده رژيم هاي بين المللي......................................................... 39

    ج – ويژگي هاي رژيم هاي بين المللي .................................................................... 42

    د – انواع رژيم هاي بين المللي................................................................................. 42

    ه – گروه بندي رژيم هاي بين المللي.......................................................................... 45

    و – رژيم هاي رسمي سياستگذار و عملياتي............................................................... 46

    ي – عوامل موثر در تشکيل رژيم هاي بين المللي و رويکردهاي نظري........................ 46

گفتار سوم : دلايل به وجود آمدن مشکلات تغييرات ،

و نيز نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي ..........................................................................64

    الف – مشکلات ماهوي و بنيادين رژيم هاي بين المللي...............................................64

    ب – مشکلات ساختي و شکلي ................................................................................65

    ج – مشکلات تصميم گيري و تصميم سازي ..............................................................67

    د – نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي .................................................................69

    ه – جايگاه حقوقي رژيم هاي بين المللي ..................................................................70

    و – پارادايم هاي تحليلي رژيم هاي بين المللي ........................................................ 73

    ي – علل و عوامل موثر در تغيير رژيم هاي بين المللي..............................................85

    نتيجه گيري.............................................................................................................90

 

فصل سوم : رژيم هاي امنيتي بين امللي و مقايسه ديدگاه هاي ديدگاه امريکا و روسيه

مقدمه .................................................................................................................................92

گفتار اول مفهوم امنيت ، بازدارندگي ، کنترل تسليحات و خلع سلاح .......................................93

    الف – مفهوم امنيت ................................................................................................93

    ب – باز دارندگي و مراحل مختلف مسابقه تسحيلاتي امريکا و روسيه (شوروي سابق)  95

    ج – کنترل تسليحات و خلع سلاح..........................................................................105

    1 – کنترل تسليحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد .........................................107

    2 – کنترل تسحيلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001 .......................................111

گفتار دوم : ديدگاه هاي امريکا و روسيه نسبت به قرار دادهاي ABM و طرح سپر دفاع ملي

موشکي NMD ...............................................................................................................114

    الف – گفتگوهاي محدوديت سلاح هاي استراتژيک.................................................119

    1 – قرارداد سالت يک ..........................................................................................119

    2 – قرار دادسالت دو ...........................................................................................120

    3 – قرار دادهاي استارت يک ، دو ، سه ،...............................................................120

    4 – قرار داد سورت ..............................................................................................120

       ب سيستم دفاع ملي موشکي NMD  و ديدگاههاي موافقين و مخالفين آن ............ 121

    1 - سيستم دفاع ملي موشکي NMD  و واکنش روسيه به آن. .....................................125

    2 – پيامدهاي استقرار سيستم دفاع ملي موشکيNMD ..................................................129

    3 – اثرات سپر دفاع ملي موشکي بر کنترل تسليحات...................................................... 129

    ج – طرح سپر دفاع ملي موشکي NMD و حادثه 11 سپتامبر........................................131

گفتار سوم : رژيم بين المللي کنترل و مهار موشکي MTCR و نظامنامه موشکي ICOC ..........135

    الف – رژيم مهار و کنترل فناوري مشکي MTCR .......................................................137

    ب -  دلايل کارايي و عدم کارايي رژيم کنترل و مهار فن آوري موشکيMTCR ........142

    ج – ايجاد نظام نامه يا کردار نامه موشکي ICOC ..........................................................148

    د – رژيم کنترل صادرات تسليحات و ديدگاه هاي روسيه و امريکا ................................151

گفتار چهارم : کنوانسيون هاي منع سلاح هاي بيولوژيک و منع سلاح هاي شيميايي

CW – BWC...............................................................................................................................161

     الف – کنوانسيون منع گسترش ، توليد و ذخيره سازي سلاح هاي بيولوژيک ( BWC)161

    ب – کنوانسيون ممنوعيت کاربرد سلاح هاي شيميايي (CWC).....................................171

گفتار پنجم : دو رژيم امنيتي خلع سلاح هسته اي جهان (CTBT, NPT )................................176

    الف – نگاهي به مباني نظري انرژي هسته اي ..................................................................178

    ب – آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA ) ..............................................................182

    ج – معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ( NPT).................................................185

    د – رژيم امنيتي منع جامع آزمايشات هسته اي(CTBT )................................................191

گفتار ششم : رﮊيم امنيتي ناتو ، رﮊيم کنترل تسليحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعي موشکي در لهستان و چک ............................................................................................................198

    الف - رﮊيم امنيتي بين المللي ناتو ، ارزيابي جايگاه آن در محيط امنيت بين المللي.......198

    ب – سپر دفاع موشکي در لهستان و چک و شکاف در رﮊيم امنيتي...............................213

    ج - رﮊيم کنترل تسليحات متعارف يا نيروهاي متعارف در اروپا (CFE )......................219

    نتيجه گيري.......................................................................................................................226

 

فصل چهارم : نگرش امريکا و روسيه به پرونده هسته اي ايران

مقدمه ..............................................................................................................................................228

گفتار اول : تاريخچه روابط هسته اي ايران و امريکا پس از انقلاب................................................229

    الف – سير تعاملات ايران و آمريکا در خصوص مسائل هسته اي ...................................231

    ب – استراتژي سياست خارجي امريکا در دوره بوش پسر در قبال ايران ........................234

گفتار دوم : ديپلماسي هسته اي امريکا در قبال ايران ......................................................................236

    الف – برنامه هسته اي ايران از ديد امريکا ........................................................................238

    ب – سياست هاي امريکا براي مقابله با برنامه هاي ايران ................................................241

گفتار سوم : اتهامات ايالات متحده عليه فعاليتهاي هسته اي ايران .................................................245

    الف – اتهامات فني ..........................................................................................................245

    ب – تحليل اقتصادي........................................................................................................246

گفتار چهارم : سياست خارجي ايران و روسيه در قبال يکديگر ...................................................248

    الف – زمينه هاي همکاري ايران و روسيه.......................................................................253

     ب – زمينه هاي همکاري اقتصادي در سطح جهاني ......................................................254

گفتار پنجم : تغيير نگرش روسيه در خصوص پرونده هسته اي ايران از حالت بازي با ايران تا رأي مثبت به قطعنامه بر عليه ايران .........................................................................................................256

نتيجه گيري......................................................................................................................................262

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ...................................................................................................264

پيوست ها و ضمائم :

پيوست (الف ) گاه شمار هستهاي در سال 1385..............................................................272

    پيوست (ب ) سير برنامه اتمي ايران در سال 1386...........................................................277

کتابنامه

    الف ) کتب فارسي ............................................................................................................281

    ب ) مقالات فارسي ..........................................................................................................287

    ج ) نشريات فارسي .........................................................................................................292

    د ) جزوات درسي ............................................................................................................293

    و ) پايان نامه ها و رساله ها ..............................................................................................294

    ه ) منابع اينترنتي و خبر گزاري ها ....................................................................................296

    ي ) منابع انگليسي ............................................................................................................297

چکيده انگليسي ..............................................................................................................................300

 

فهرست جداول

جدول 2- 1 جدول مفاهيم کليدي رژيمهاي بين المللي....................................................................88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکيده :

در فضاي پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروريستي 11 سپتامبر تا زمان حال ، رﮊيم هاي بين المللي بخصوص رﮊيم هاي امنيتي بين المللي دستخوش تغييرات و تحولات عمده اي گرديده اند . اگر چه رﮊيم هاي امنيتي بين المللي از دير باز مطرح بوده نظير : کنسرت اروپايي ، پس از جنگ هاي ناپلئوني ، اما عمدتا رﮊيم هاي امنيتي پديده اي قرن بيستمي هستند که به دولتها اين اجازه را ميدهند که از مشکلات و تنگناهاي امنيتي بگريزند . رﮊيم هاي تمام عيار امنيتي تنها در قرن بيستم و به ويژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اينگونه رژيم ها اغلب مورد ترديد قرار گرفته است . بعضي از رژيم هاي امنيتي بزرگ مانند : سالت يک      ( 1972 ) و سالت دو ( 1979 ) که به منظور کنترل رقابت تسليحاتي بين ايالات متحده امريکا و اتحاد جماهير شوروي سابق طراحي شده بودند ، در حقيقت رژيم هاي بي اعتباري بودند . مطابق تعريف رژيم هاي امنيتي ، وجود عناصر  ضمني و سريع و باور هاي مشترک در ميان بازيگران ، به رغم اختلافات مبنايي ، موجب تعيين محدوديت هاي خاص در رفتار بازيگران مي شود . اين در حالي است که تعابير متفاوت منافع ژئواستراتژيک امريکا و روسيه ، در نظام بين المللي موجب شکاف در برداشت رژيم هاي امنيتي ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام مي شوند ، ثانيأ مکانيزم هاي همکاري را شکل مي دهند که در ميان دولتها و ساير بازيگران ديگر ايجاد اعتماد و امنيت کرده و به ثبات نظام بين المللي کمک مي کنند ، ثالثأ رژيم ها توسط عوامل متعددي که عمده ترين آن قدرت مي باشد

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول