دانلود پروژه کارشناسی ارشد کامپیوتر ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

توضیحات محصول

دانلود پروژه کارشناسی ارشد کامپیوتر ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

 

عنوان                                                                                                                           شماره صفحه

 

چکيده

1

مقدمه

2

 

فصل اول: کليات معماري سرويس گرا

 

1-1) تعاريف اوليه

5

1-1-1) سبک معماري مبتني بر سرويس

5

2-1) اهداف تحقيق

7

3-1) پيشينه تحقيق

8

4-1) روش کار و تحقيق

10

5-1) مقايسه اي بر مدلهاي توسعه وابسته به معماري

11

1-5-1) توسعه مبتني بر object

11

2-5-1) توسعه مبتني بر مؤلفه

12

3-5-1) محاسبات توزيع يافته

13

4-5-1) معماري سرويس گرا

14

1-4-5-1) توسعه مبتني بر سرويس

15

2-4-5-1) قابليتهاي معماري سرويس گرا

17

6-1) مؤلفه هاي SOA

18

 

 

 
7-1) اصول سرويس گرائي

21

8-1) سرويس گرائي و تشکيلات سازماني

27

1-8-1) لايه هاي سرويس 

29

1-1-8-1) لايه سرويس کاربردي

32

2-1-8-1) لايه سرويس تجاري

34

3-1-8-1) لايه سرويس همنوائي

34

2-8-1) سرويسهاي Agnostic

37

 

فصل دوم : تحليل مبتني بر سرويس

 

1-2) چرخه حيات معماري سرويس گرا

40

2-2) استراتژيهاي تحويل SOA

41

1-2-2) روش پايين به بالا

41

2-2-2) روش بالا به پايين

43

3-2-2) روش Meet-In-The-Middle 

45

3-2) تحليل سرويس گرا

47

1-3-2) اهداف تحليل سرويس گرا

47

2-3-2) پروسه تحليل سرويس گرا

48

 

فصل سوم : الگوها و اصول طراحي

 

1-3) نکات قابل توجه طراحي

52

1-1-3) مديريت دانه بندي سرويس و مؤلفه

52

2-1-3) طراحي براي قابليت استفاده مجدد

53

3-1-3) طراحي براي قابليت ترکيب سرويس

54

 

 

 
1-3-1-3) اتصال و همبستگي

54

2-3) رهنمودهاي عمومي

55

1-2-3) استانداردهاي نامگذاري

55

2-2-3) طراحي عمليات سرويس به شکلي که ذاتا قابل توسعه باشد

56

3-2-3) تعيين متقاضيان مطرح سرويس

56

3-3) الگوهاي طراحي و انواع معماري

57

1-3-3) الگوها

58

2-3-3) طراحي بنيادي

59

 

فصل چهارم : راهکار پيشنهادي

 

1-4) مرحله 1 بازبيني لايه بندي سيستم SOA

64

1-1-4) فعاليت 1 مروري بر استراتژيهاي لايه بندي

64

2-1-4) فعاليت 2 بازبيني لايه بندي فاز تحليل

66

3-1-4) فعاليت 3 معرفي لايه هاي تخصصي تر

67

1-3-1-4) لايه داده

67

2-3-1-4) لايه دسترسي سرويس

70

3-3-1-4) لايه تعامل

71

2-4) مرحله 2 تحليل تغييرپذيري

77

1-2-4) فعاليت 1 شناسايي انواع تغييرپذيري

79

2-2-4) فعاليت 2 مدلهاي موجود براي تغييرپذيري

83

3-2-4) فعاليت 3 گروهبندي و مدلسازي تغييرپذيري

84

4-2-4) فعاليت 4 نگاشت نقاط تغييرپذير

87

 

 

 
3-4) مرحله 3 سرويسهاي فاز طراحي

89

1-3-4) فعاليت 1 تعيين سرويسها

90

2-3-4) فعاليت 2 جايگاه سرويسهاي کنترلي

98

4-4) مرحله 4 مروري بر دانه بندي

99

1-4-4) فعاليت 1 تکنيک دانه بندي سرويسها و چنددانه اي بودن

102

2-4-4) فعاليت 2 متدهاي چند دانه اي سرويسها

104

5-4) مرحله 5 مدلسازي فرايند

108

1-5-4) استفاده از مدلسازي فرايند براي طراحي معماري سرويس گرا

108

2-5-4) ابزار مدلسازي فرايند

109

3-5-4) فعاليت طراحي فرايند کسب و کار مبتني بر سرويس

113

 

فصل پنجم : بررسي موردي

 

1-5) انتخاب بررسي موردي

115

1-5) سيستم سفارش کالا

116

3-5) تحليلي بر راهکار پيشنهادي

134

 

فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات

 

1-6) نتيجه گيري

136

2-6) پيشنهادات

138

مقاله

139

پيوستها

140

منابع و ماخذ

 

فهرست منابع فارسي

196

فهرست منابع لاتين

197

سايتهاي اطلاع رساني

200

اختصارات

201

چکيده انگليسي

202

 

 
 

 


 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

 

شکل 1-1) ميان افزار مبتني بر پيغام[24]

14

شکل 2-1) مدل مفهومي معماري سرويس گرا[24]

15

شکل 3-1) توسعه مبتني بر سرويس[24]

16

شکل 4-1) يک ديدگاه اوليه از چگونگي قرار گرفتن منطق خودکارسازي در داخل واحدها توسط    SOA

20

شکل 5-1) عملياتهايي که به سرويسهاي متفاوتي تعلق دارند و بخشهاي متنوعي از منطق پروسه را نمايش مي دهند.

20

شکل 6-1) چگونه مؤلفه هاي يک معماري سرويس گرا با يکديگر ارتباط دارند.

21

شکل 7-1) پيمانهاي سرويس به طور رسمي مؤلفه هاي سرويس, عمليات و پيغام از يک معماري سرويس گرا را تعريف مي کند.

23

شکل 8-1) سرويسها وابستگي ها را به قرارداد سرويس محدود مي کنند و با اين کار به  منطق سرويس دهنده زيرين و تقاضاکننده اجازه مي دهند که loosely coupled باقي بمانند.

24

شکل 9-1) عمليات Update Everything يک ترکيب سرويس را بسته بندي مي کند

25

 

 

 
شکل 10-1) مراحل statelessو stateful که يک سرويس درهنگام پردازش يک پيغام از آنها عبور مي کند .

27

شکل 11-1) جايگاه سرويسها[1]

28

شکل 12-1) لايه هاي تخصصي سرويس[1]

32

شکل 13-1) سلسله مراتب چرخه حيات توسعه سرويسهاي وب[9]

36

شکل 14-1) بخش بندي سرويسها که محيط راه حل  و پردازشهاي تجاري را تفکيک کرده است[1].

38

 

شکل 1-2) چرخه حيات معماري سرويس گرا

       40

شکل 2-2) گامهاي تکنيک پائين به بالا

42

شکل 3-2) گامهاي تکنيک بالا به پائين

44

شکل 4-2) گامهاي تکنيک  meet in the middle [1]

46

 

شکل 1-3) در صورت تجزيه يک سرويس , الگوهاي نظارتي به عدم تاثيرگذاري در قرارداد سرويس کمک مي کنند.[27]

 

59

 

شکل 2-3) منطق  Agnostic و [27] Non Agnostic

60

 

شکل 1-4) فعاليتهاي فاز طراحي

 

63

شکل 2-4) مدل گسترش سيستم تحت تاثير لايه بندي [30]

65

شکل 3-4) پنهان سازي پيچيدگي توسط لايه انتزاعي داده

69

شکل 4-4) لايه دسترسي سرويس[2]

70

شکل 5-4) ساختار منطقي از سرويسهاي تعاملي

73

 

 

 
شکل 6-4) مثالهايي از سرويس تعاملي در SOA

76

شکل 7-4) چارچوب مبتني بر سرويس براي سرويسهاي تعاملي

76

شکل 8-4) 4 نو ع تغييرپذيري

80

شکل 9-4) واسط مورد نياز فرايند کسب و کار

81

شکل 10-4) نقاط تغييرپذير ممکن

82

شکل 11-4) شمايي از تغييرپذيري در XML [6]

83

شکل 12-4) مدل تصميم , مدل واسطي براي سازگاري سرويسها مي باشد[6]

84

شکل 13-4) دياگرام فعاليت و نقاط تغيير پذير[31]

85

شکل 14-4) مدل خصيصه[31]

86

شکل 15-4) سرويسهاي Gateway [2]

92

شکل 16-4) سرويسهاي Façade [2]

93

شکل 17-4) جايگاه دستورات کنترلي درمقايسه دو راه حل [2]

96

شکل 18-4) سرويسهاي دانه درشت[11]

101

شکل 19-4) ارتباط سرويس دانه درشت و سرويس دانه ريز[11]

103

شکل 20-4) متد جديدي براي ارسال اطلاعات آدرس اضافه شده است.[11]

105

شکل 21-4) يک متدي که هر دو نوع اطلاعات آدرس و حساب را بر مي گرداند.[11]

105

شکل 22-4) متدي که مؤلفه هاي درخواست داده شده را برمي گرداند[11]

107

شکل 23-4) مدلسازي سلسله مراتبي با BPMN [5]

112

شکل 24-4) مجموعه مدلهاي فاز طراحي و ارتباط آنها

113

شکل 1-5) دياگرام فعاليت 3 عامل

117

 

 

 
شکل 2-5) سرويسهاي کانديد

120

شکل 3-5) مدل لايه بندي سيستم

121

شکل 4-5) تغيير پذيري در گردش کار

122

شکل 5-5) مدل خصيصه

123

شکل 6-5) دياگرام فعاليت براي شناسايي وابستگيها

124

شکل 7-5) دياگرام General Composition

125

شکل 8-5) مدل نگاشت

125

شکل 9-5) لايه تامين کننده QOS

126

شکل 10-5) سرويسهاي دانه ريز

127

شکل 11-5) دياگرام Consignee Collaboration

127

شکل 12-5) دياگرام Consignee Sequence Diagram

128

شکل 13-5) دياگرام Shipper Collaboration

128

شکل 14-5) دياگرام Shipper Sequence

129

شکل 15-5) دياگرام Partial Order Process Collaboration

129

شکل 16-5) دياگرام Partial Order Process Sequence

 

130

شکل 17-5) دياگرام تعاملات مابين سرويس فرايند و سرويسهاي همکار

 

131

شکل 18-5) مدل BPMN

132

 

 

  

 
 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

 

جدول 1-1) مقايسه مدلهاي توسعه وابسته به معماري

17

جدول 1-6) راهکار پيشنهادي در تامين اصول طراحي

137

 

 

  

 
 چکيده

معماري سرويس گرا به سرعت به عنوان نخستين ائتلاف و راه حل معماري محيطهاي محاسباتي ناهمگون و پيچيده معاصر پديدار گشته است . [1]SOA نيازمند اين است که سازمانها مدلهاي کسب و کار خود را ارزيابي کنند, به ايجاد تکنيکهاي تحليل و طراحي مبتني بر سرويس بيانديشند و طرحهاي گسترش و پشتيباني روابط مابين فروشنده , مشتری و شريک تجاری را ارزيابي کنند . طراحان نمي توانند انتظار مديريت توسعه يک پروژه سرويس گرا را داشته باشند بدون اينکه به شيوه طراحي دقيق و متدولوژي توسعه تکيه داشته باشند . از آنجايي که متدولوژي توسعه مبتني بر سرويس اهميت حياتي در توصيف  ,ساخت , پالايش و تطبيق فرايندهاي کسب وکاري دارد که تغييرپذيري بالايي دارند و تا به حال روش مناسب و منسجمي براي توسعه برنامه هاي کاربردي تجاري قدرتمند وجود ندارد , هدف اين تحقيق ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس مي باشد . در اين تحقيق از تکنيکها و مباحث مطرح درSOA   استفاده شده و براي طراحي سرويس گرا روشي پيشنهاد مي شود . تمرکز تحقيق بر روي فرايند طراحي مي باشدکه اصول و تکنيکهاي کافي براي مشخص کردن , ساخت و پالايش فرايندهاي کسب وکاري که به سرعت دچار تغيير مي شوند فراهم مي کند . روش پيشنهاي براي ايجاد کنترل متمرکز از تجريد لايه های سرويس و طبقه بندی انواع سرويس استفاده نموده و در کنار استفاده از سيستمهاي موروثي در حمايت از استراتژيهاي کوتاه مدت سازمانها  ,بر اساس اصول طراحي و اصول سرويس گرائي در راستاي استراتژيهاي بلند مدت عمل مي کند تا در تامين اهداف تجاري و حمايت از فرايندهايي که به سرعت دچار تغيير مي شوند مفيد واقع شود . همچنين زمينه تعامل عاملهاي مختلف فرايند که در سطح چندين سازمان گسترده شده اند فراهم مي شود و با تحليل تغييرپذيري, انعطاف پذيري سيستم در حمايت از نقاط متغير فرايندها و تغيير در سياستهاي کسب و کار افزايش مي يابد .  بدين منظور در ادامه بحث ابتدا سبکهاي مختلف توسعه نرم افزار به همراه سبک مبتني بر سرويس و اصول سرويس گرائي به تفصيل بررسي مي گردد , سپس چرخه حيات معماري سرويس گرا و فاز تجزيه و تحليل که مقدمه اي براي طراحي مي باشد مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه با بيان اصول و الگوهاي طراحي موجود , راهکار پيشنهادي با  نمونه پياده سازي شده به صورت مشروح بيان مي گردد .

 [1]  Service Oriented Architecture

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول