پروژه شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي - ارشد مدیریت بازرگانی

توضیحات محصول

پروژه شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده  عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي - ارشد مدیریت بازرگانی

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول      کليات تحقيق

 

1-1 مقدمه                                   2

1-2 مسأله تحقيق                             2

1-3 تشريح و بيان موضوع                          3

1-4 ضرورت انجام تحقيق                       6

1-5 فرضيه هاي تحقيق                             6

1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق                  6

1-7 نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق                  7

1-8 روش انجام تحقيق                             7

1-9 روش گردآوري اطلاعات                          7

1-10 قلمرو تحقيق                            7

1-11 جامعه آماري                            7

1-12 روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 8

1-13 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق                 8

1-14 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده              8

 

فصل دوم     بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق

 

2-1 مقدمه                                  11

2-2 بين المللي شدن                                  12

2-3 روش هاي ورود به بازار بين الملل                      14

        2-3-1 صادرات                                       14

        2-3-2 همکاري مشترک                                 16

       2-3-3 سرمايه گذاري مستقيم                           17

2-4 ماهيت بازاريابي بين الملل                       18

2-5 بازاريابي صادراتي                           18

        2-5-1 تعاريف بازار يابي صادراتي                         18

پنج

      2-5-2 آميخته بازاريابي صادراتي                               19

      2-5-3 تحقيقات در حوزه بازاريابي صادراتي                           21

 2-6 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي                     21

      2-6-1 مدل بالدوف، کراونس و واگنر براي اقتصادي هاي کوچک              21

     2-6-2 مدل ابي واسلتر                                 25

     2-6-3 مدل اکاس وجوليان                                   28

     2-6-4 مدل کاوسگيل وزو براي استراتژي جهاني                     29

     2-6-5 مدل کالنتون،کيم، اچميدت و کاوسيگل                      30

     2-6-6 مدل لئونيدو، کتسيکس وسامي                         33

     2-6-7 مدل هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس                          34

     2-7 شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي براساس بازنگري و ترکيب ادبيات تحقيقي          36

       2-7-1 معيارهاي عملکرد صادراتي                                        37

       2-7-2 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي                                    37

       2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – دروني                                      40

       2-7-2-2 عوامل غير قابل کنترل – دروني                                        41

        2-7-2-3 عوامل غير قابل کنترل – خارجي                                       42

      2-8 مدل مفهومي پايان نامه                                   42

2-8-1 استراتژي بازاريابي صادراتي                       42

2-8-1-1 استراتژي محصول صادراتي                            43

      2-8-1-2 استراتژي قيمت گذاري صادراتي                               43

2-8-1-3 استراتژي کانال صادراتي                           43

      2-8-1-4استراتژي ترفيعات صادراتي                                                    44

      2-8-2 ويژگي هاي عيني شرکت                              44

2-8-2-1 اندازه شرکت                                      44

2-8-2-2 تجربه صادراتي                                 44

2-8-3 متغيرهاي ادراکي مرتبط با صادرات                   45

2-8-3-1محرک صادراتي                                         45

2-8-3-2 مشکلات صادراتي                                45

      2-8-3-3 مزيت هاي رقابتي                                                45

      2-8-4 تعهد صادراتي                                 45

                2-8-5 مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد صادراتي                                   47

شش    

 

    2-8-5-1 شيوه ارزيابي عملکرد صادراتي                  47

    2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد                                                  48

                2-9 صنعت مواد غذايي                            48

    2-9-1 نقش صنايع غذايي در ميان صنايع کشور                      48

              2-9-2 صادرات صنايع غذايي                           49

    2-9-2-1 اهميت و نقش صادرات در اقتصاد کشور                49

    2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذايي                                           50

              2-10 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده                        53

    2-10-1 تحقيقات انجام گرفته درداخل کشور                                 53

    2-10-2 ساير تحقيقات انجام گرفته                          53

فصل سوم      روش تحقيق                     

               3-1 مقدمه                                                                      56                3-2 روش تحقيق                                                                     56

             3-2-1 نقش تحليل رگرسيون درتحقيقات مبتني بر هدف پيش بيني                  57

  3-2-2 مدل يابي معادلات ساختاري                                   57

 3-2-2-1 تحليل مسير و مدل پيش بيني                              57

  3-2-2-2 نمونه اي از مدل يابي معادلات ساختاري                       58       3-2-3 تحليل عاملي تأييدي                                 65

             3-3 متغيرهاي تحقيق                                       65

             3-4 روش هاي گردآوري اطلاعات                                      65

             3-4-1 پاياني ابزار اندازه گيري                                                 68

            3-4-2 روايي ابزار اندازه گيري                                       69

3-4-2-1 تحليل عاملي تأييدي                                   70

3-4-2-2 برازش مدل اندازه گيري                            70

3-5 جامعه و نمونه آماري                                  71

3-5-1 جامعه آماري                                    71

3-5-2 فلمرو مکاني                                    71

3-5-3  قلمرو زماني                                       71

3-5-4 نمونه آماري                                    71

3-6 شيوه تحليل داده ها                                             72

 

هفت

فصل چهارم    تجزيه و تحليل داده ها

 

4-1 مقدمه                                                 74

4-2 يافته هاي توصيفي                                    74

4-3 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق                           77

4-4 فرضيه هاي تحقيق                                     79

 

فصل پنجم     نتايج و پيشنهادات

 

5-1 مقدمه                                        89

5-2 بررسي نتايج تحقيق                                       89

5-2-1 شناسايي عوامل تعيين کننده                                89

5-2-2 سنجش عوامل تعيين کننده                                90

           5-3 ارائه پيشنهادات                           90

5-3-1 پيشنهادات اجرايي و کاربردي                               90

5-3-2 محدوديت هاي تحقيق                                     92

5-3-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده                                  92

 

منابع و مآخذ                                    94

پيوست                                          100

 

 

 

 

 

 

 

هشت

فهرست جدول ها

جدول 2-1- جايگاه صنايع غذايي درکل صنعت کشور طي دوره زماني 83-1379          49

جدول 2-2- آمار صادرات کالاهاي صنايع غذايي در سالهاي 84-1383              50

جدول 2-3- صادرات زيرگروه هاي عمده بيسکويت و شکلات                      51

جدول 2-4- صادارت زير گروه هاي عمده ميوه هاي تازه و سبزيها                51

جدول 2-5- صادرات زير گروه هاي فرآورده هاي دريايي                            52

جدول 2-6- صادرات زيرگروه هاي عمده خشکبار                                     53

جدول 2-7- صادرات گروه هاي عمده بخش صنعت مواد غذايي                                    53

جدول 3-1- متغيرهاي تحقيق                                      65

جدول 3-2- ضرايب پاياني کل آزمون و خرده مقياس هاي آن                              69

جدول 3-3- برازندگي مدل اندازه گيري                                  71

جدول 4-1- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند                                           74

جدول 4-2- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي         75

جدول 4-3- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد سالهاي در گير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه                                              76

جدول 4-4- ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق با متغير وابسته                         77

جدول 4-5- بررسي ميزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتي                               79

جدول 4-6- بررسي ميزان ارتباط تجربه صادراتي با عملکرد صادراتي                            80

جدول 4-7- بررسي ميزان ارتباط محرک هاي صادراتي با عملکرد صادراتي                       80

نه

 

جدول 4-8- بررسي ميزان ارتباط مشکلات صادراتي با عملکرد صادراتي                   81

جدول 4-9- بررسي ميزان ارتباط مزيتهاي رقابتي با عملکرد صادراتي               82

جدول 4-10- بررسي ميزان ارتباط تعهد صادراتي با عملکرد صادراتي                 82

جدول 4-11- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي                 83

جدول 4-12- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي                 84

جدول 4-13- بررسي ميزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقيم با عملکرد صادراتي      84

جدول 4-14- بررسي ميزان ارتباط استفاده از هزينه هاي تبليغات خارجي با عملکرد صادراتي 85

جدول 4-15- برازندگي مدل اندازه گيري                                                            87

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول

 
علی جعفری
16:12 - 1397/02/22
0
سلام من پروژه شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي - ارشد مدیریت بازرگانی رو خرید کردم ولی متاسفانه نه فایلش برام باز میشه نه چیزی برام ایمیل شده
پاسخ:
به ایمیل شما ارسال شده است خیلی وقت است