دانلود پروژه رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي

توضیحات محصول

دانلود پروژه رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي

 

فهرست مطالب

چكيده ................................... 8

فصل اول / كليات / پژوهش ................. 9

مقدمه ................................... 10

بيان مسأله .............................. 12

اهميت و ضرورت پژوهش ..................... 13

اهداف پژوهش ............................. 15

فرضيه پژوهش ............................. 15

تعاريف عملياتي .......................... 15

فصل دوم / ادبيات مربوط به تحقيق/......... 16

مقدمه ................................... 17

هيجان و هوش هيجاني ...................... 17

رابطه هيجان با تفكر ..................... 18

تاريخچه هوش هيجاني ...................... 19

هوش هيجاني چيست؟......................... 20

نظريات مطرح شده در حوزه هوش هيجاني ...... 24

تئوري هوش هيجاني گلمن ................... 25

تئوري هوش هيجاني از ديدگاه بار- اون ..... 27

شناسايي حالت هاي هيجاني ................. 33

رضايت زناشويي ........................... 35

بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي ..... 37

رضايت زناشويي و هوش هيجاني .............. 43

هوش عاطفي و نقش آن در تحكيم پيوند زناشويي 45

تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي 47

فصل سوم (طرح تحقيق) ..................... 50

مقدمه ................................... 51

جامعه پژوهش ............................. 51

نمونه آماري ............................. 51

ابزار پژوهش ............................. 52

روش تجزيه و تحليل داده ها ............... 52

روايي و اعتبار آزمون هوش هيجاني ......... 52

پايايي و اعتبار آزمون در ايران .......... 53

روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي ... 55

روايي و اعتبار پرسشنامه در ايران ........ 57

فصل چهارم (تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي داده ها)    59

مقدمه ................................... 60

توصيف داده ها ........................... 61

بررسي و آزمون فرضيه ها .................. 65

فصل پنجم: (خلاصه و نتيجه گيري) ........... 67

بحث و نتيجه گيري ........................ 68

خلاصه تحقيق .............................. 69

پيشنهادهاي پژوهش ........................ 69

محدوديت هاي پژوهش ....................... 70

فهرست منابع ............................. 71

پيوست ها ................................ 72


فهرست جداول

جدول 4-1 توزيع فراواني نمرات رضايت زناشويي    61

جدول 4-2 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي رضايت زناشويي     62

جدول 4-3 توزيع فراواني نمرات هوش هيجاني . 63

جدول 4-4 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي هوش هيجاني    64

جدول 4-5 ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي   65

 

چكيده پايان نامه:

در اين پژوهش با تأكيد بر نقش هيجانها در زندگي انسان، اجزاي هوش هيجاني و رابطه هيجان و تفكر اشاره شد. سپس توانايي هاي هوش هيجاني به عنوان راه حل بسياري از معضلات اجتماعي، فرهنگي، آموزشي معرفي شده و در ادامه تاريخچه هوش هيجاني و زمينه هاي كاربردي متعدد آن در زندگي شخصي و اجتماعي افراد مورد بررسي قرار گرفت.

و با توجه به نقش مهم رضايت زناشويي بر سلامت هاي جسماني افراد، به عوامل متعدد شناختي، وضعيت اقتصادي و عقيدتي كه بر رضايت زناشويي موثرند اشاره شد و هدف اين بود كه بررسي كند آيا ميان هوش هيجاني رضايت زناشويي رابطه اي وجود دارد؟ كه با توجه به اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليل آماري مشخص شد كه همبستگي مثبت و در حد پايين مشاهده شده است اما با توجه به سطح معناداري آزمون ضريب همبستگي محاسبه شده معنادار نبوده و فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار نگرفته است.

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول