پايان نامه ارشد علوم گیاهی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي

توضیحات محصول

دانلود پايان نامه ارشد علوم گیاهی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي

 

عنوان                                صفحه

چكيده

مقدمه

فصل اول

1-1 هدف

1-2 پيشينه تحقيق

1-3 روش كار و تحقيق

فصل دوم

2-1 كفشك زباني ماهيان (cynoglossidate tongue soles)

2-1-1 ريخت شناسي كفشك زباني ماهيان

2-1-2 گونه هاي موجود در ايران

2-2 جايگاه سيستماتيك كفشك زبان گاوي

 (cynoglossidate mar crolepidotus )

2-2-1 ريخت شناسي كفشك زبان گاوي (largescale tonguesole)

2-2-2 محيط زيست

2-2-3 ارزش اقتصادي

2-2-4 اندازه و وزن

2-2-5 پراكنش

فصل سوم

3-1 چربي ها

3-2 اسيد هاي چرب

3-2-1 مشخصات عمومي اسيدهاي چرب

3-2-2 خواص اسيدهاي چرب

3-3 ساختمان و خواص انوع چربيها

3-3-1 چربي هاي خنثي (اسيل گليسرولها):

3-3-2 فسفوگليسيريدها

3-3-3 اسفنكوليپيدها و كليكوليپيدها

3-3-4 موم ها ( waxed)

3-3-5 ليپيدهايي كه صابون نمي شوند

3-4 روغن ماهي (Fish oil)

فصل چهارم

4-1 مصرف شده

4-2 وسايل آزمايشگاهي مورد نياز

4-3 دستگاههاي مورد نياز

4-4 روش

4-4-1 تهيه نمونه هاي كفكش ماهي

4-4-2 استخراج مواد طبيعي از كبد و بافت عضله هاي كفشك زبان گاوي

4-4-3 مراحل عملي استخراج به روش bligh and dyer

4-4-4 استخراج و خالص سازي چربي ها

در روش Bligh and dyer

4-5-1 انديس كواتس (Kovts index )

4-6 شناسايي مواد طبيعي موجود در فاز –n هگزاني كبد و بافت عضله كيش ماهي ميگويي(alepes djedaba) با استفاده از دستگاه :GC/MS

4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده:

فصل پنجم

5-1 نتايج ، تفسير داده ها و شناسايي طيف هاي GC-MS

5-2 بحث

پيشنهادات 

فهرست جداول

عنوان                                      صفحه

جدول 5-1 تركيبات شناسايي شده در فاز كلروفرمي كبد ماهي كفشك زبان گاوي

جدول 5-2 نتيجه گيري كلي در مورد تركيبات شناسايي شده در كبد ماهي كفشك

زبان گاوي

جدول 5-3 تركيبات طبيعي شناسايي شده در فاز كلروفرمي بافت عضله هاي كفشك

 زبان گاوي

جدول 5-4 نتيجه گيري كلي در مورد تركيبات شناسايي شده در بافت عضله ماهي

كفشك زبان گاوي

فهرست شكل ها

 

 

 

 

چكيده :

در اين تحقيق مواد طبيعي و اسيد هاي چرب موجود در بافت كبد و عضله هاي كفشك
( cynoglossus macrolepidotus ) معروف به زبان گاوي با استفاده از روش bligh and dyer ) استخراج گرديد .

براي شناسايي اين مواد ابتدا كلروفرم كه به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه rotary evaporator تبخير و سپس مواد در –n هگزان حل گرديد و به دستگاه GC-MS تزريق شد . با استفاده از كروماتوگرام جرمي و طيف هاي جرمي بدست آمده مواد طبيعي و اسيدهاي چرب بافت كبد و عضله با محاسبه انديس كواتس و مقايسه آنها با انديس كواتس استاندارد و نيز بررسي داده هاي طيفي ( GC-MS ) و مقايسه آنها با داده هاي استاندارد موجود در مراجع (Eight-peak ) شناسايي گرديد .

در كبد يازده تركيب شناسايي شد كه به palmitic acid با 98/14 درصد بيشترين مقدار مي باشد . ساير تركيبات شناسايي شده در كبد شامل oleic acid (30/12درصد) ، 1,3-cycloocta diene (97/7درصد) ، (E,E,E) 1,4,8-dodecatiene (75/5 درصد)، q-hexadecanoic acid (39/5درصد)، 5,8,11,14-eicosatetranenoic acid (08/4درصد) ، heptacosane (77/1درصد)،3-heptadecan-5,yne (24/1)،my ristic acid (66/5درصد)مي باشد . تركيبات شناسايي شده در بافت عضله شامل plamitic acid (15/4درصد) ، methyl eicosa-5,8,11,14,17-pentanoat  (51/23درصد) ،stearic acid (35/8درصد) ، oleic acid(68/5درصد) ، nanan(74/6درصد) ، decane(06/3درصد) مي باشد .

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول