بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز

توضیحات محصول

دانلود پروزه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز

 

فصل اول: (تعريف مساله

1-1تعریف کلی مساله.................................. 13

1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله................... 15

1-3  اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن...... 16

1-4 اهداف و فرضیات.................................. 18

1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع........... 18

1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه..................... 19

1-7 مقدمه و تاريخچه................................. 21

فصل دوم: (كاووش در متون)

2-1طبقه بندي و مقدمه و اظهار بكر بودن متون.......... 26

2-2 بررسي مقالات..................................... 34

2-3 بررسي تزها و پایان نامه ها...................... 41

2 -4 بررسي كتابها.................................. 140

فصل سوم: (روش تحقيق)

3-1- روش بكار گرفته شده و دلايل آن.................. 141

3-2   دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روشهاي بكار رفته 148

3- 3 تعاريف ، اختصارات و نشانه هاي رياضي........... 150

3- 4منطق سيستم تصميم‌گيري........................... 152

3-4-1پنج گام اساسي تا تصميم‌گيري نهايي.............. 152

3- 5 ارائه مباحث ضروري علمي........................ 154

3-6 سابقه و رژيم ترافيكي........................... 154

3- 8 معيارهاي محدود كننده فني...................... 155

3-  9معيارهاي آزمايش و كنترل....................... 155

3-10 مطالعات و تحليل‌هاي تكميلي..................... 156

3-  11تحكيم بستر علمي قضيه و بكارگيري سيستماتيك آن. 156

3-  12 معيارهاي ارزيابي  مقايسه و مدل انتخاب نوع سيستم روسازي 157

3-12-1معيارهاي ارزيابي و مقايسه.................... 157

3-13انواع خطوط با دال بتني......................... 160

3-14  مدل ارزيابي.................................. 161

3-  15لايه داخلي مدل ، ابزار تحليل هزينه طول عمر روسازي 161

3-  16لايه مياني : تاثيرات بالقوه اعمالي از مسير.... 166

فصل چهارم: (گردآوري اطلاعات)

4معرفي خطوط  با دال بتني........................... 170

4-1معرفي........................................... 170

4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال.................... 171

4-1-1خط با بالاست................................... 172

4-1-2خط با دال..................................... 172

4-2طراحي روسازي‌هاي داراي خط بدون بالاست............. 174

4-3بلاكها يا تراورسهايي مدفون در بتن................ 176

4-4طراحي هاي روسازيهاي خطوط با دال................. 179

4-5توسعه كيفيت يكپارچگي سيستم...................... 181

4-6خط زوبلين....................................... 190

4-7خط با بستر بتن آسفالتي.......................... 194

4-8دالهاي پيش ساخته................................ 197

4-9-1خط با دال شينكانسن............................ 198

4-9-2                                                                                                                                                                                                                                                                                 خط با دال بوگل 205

4-10دالهاي يكپارچه و ابنيه فني..................... 207

4-11ريل مدفون...................................... 210

4-11-1خصوصيات ريل مدفون............................ 210

4-11-2ساخت خط ريل مدفون............................ 211

4-11-3تجربيات اجرايي ريل مدفون..................... 215

4-11-4خط عرشه‌اي.................................... 217

4-13سازه هاي ريل با تكيه گاه پيوسته و مهار شده..... 225

4-12-1خط كوكن...................................... 225

4-12-2ريل قاشقي با تكيه گاه پيوسته................. 229

4-12-3 ريلهاي مهار شده در جان...................... 230

4-13 EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن 233

4-13-1معرفي........................................ 233

4-13-2سازه هاي خط با دال بتني با زير اساس EPS...... 234

4-13-3عملكرد استاتيكي.............................. 235

4-13-4ايفاي نقش ديناميكي........................... 236

4-13-5كاربردها..................................... 238

4-14خاصيت ارتجاعي خط............................... 239

4-15مقتضيات سيستم.................................. 240

4-15-1مقتضيات زيرسازي.............................. 241

4-16-2مقتضيات خط با دال بتني در تونلها............. 245

4-16-3مقتضيات خط با دال بتني روي پلها.............. 246

4-17تجربيات عمومي با سيستمهاي خط با دال............ 249

4-18نتيجه‌گيري و پيشنهادات.......................... 252

4-19 المانهاي تشكيل‌دهنده خطوط با دال بتني.......... 252

4-20ريل............................................ 255

4-21پابند.......................................... 256

4-22تراورس......................................... 256

4-23تكنيك هاي ساخت ، توليد......................... 258

4-24انواع ساخت..................................... 259

4-25نقاط تكيه گاهي مجزا ريل با تراورس ها........... 260

4-25-1روش ساخت مدفون............................... 261

4-25-2روش ساخت رهدا................................ 261

4-25-3روش ساخت رهدا  در خاك ريزي و خاك برداري ها... 262

4-25-4روش ساخت رهدا  در تونل ها.................... 263

4-25-5روش ساخت BERLIN 265

4-25-6روش ساخت HEITKAMP........................... 261

4-25-7روش ساخت SBV................................. 269

4-25-8روش ساخت ZÜBLIN. 269

4-27ساخت تراورس هاي غير مدفون...................... 271

4-27-1روش ساخت SATO. 272

4-27-2نوع ساخت FFBS-ATS-SATO....................... 276

4-27-3نوع ساخت ATD................................ 276

4-27-4روش ساخت BTD................................ 278

4-27-5روش ساخت . WALTER........................... 279

4-27-6روش ساخت GETRAC............................. 280

4-27-7نقاط تكيه گاهي گسسته ريل بدون تراورس ها...... 282

4-28انواع ساخت سازه خط يكپارچه..................... 282

4-28-1روش ساخت GRASS TRACK........................ 283

4-28-2روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK - MIEVES / LONGO.. 284

4-28-3روش ساخت FFC................................. 285

4-28-4روش ساخت BES................................. 286

4-28-5روش ساخت BTE................................. 287

4-29انواع ساخت پيش ساخته........................... 288

4-30تكيه گاه ريل پيوسته............................ 289

4-30-1روش ساخت INFUNDO............................ 289

4-31خطوط با پابند هاي گيره اي...................... 291

4-31-1روش ساخت  SFF................................ 291

4-31-2روش ساخت  SAARGUMMI........................ 292

4-32پيشرفت هاي ديگر................................ 292

4-33خطوط داراي تراورسهاي قابي...................... 293

4-34خطوط نردباني................................... 297

4-35نتيجه.......................................... 298

 

فصل پنجم: (نتيجه گيري)

5-1-تحليل اطلاعات................................... 302

5-2- سيستم هاي قطار سبك (LRT)...................... 302

5-3- مترو.......................................... 303

5-4محيط زيست و حفظ آن در حمل و نقل شهري............ 304

5-5- ويژگي هاي خطوط قطار شهري...................... 306

5-5-1- ايمني كامل.................................. 307

5-5-2- حداقل تعميرات............................... 307

5-5-3- زيبائي و پاكيزگي بستر خط و سهولت نظافت...... 307

5-5-4- حداقل لرزش و سر و صدا 308

5-6- شرائط محيطي شهرستان تبريز..................... 308

5-7پارامترهاي مهم طراحي خطوط قطار شهري ............ 309

5-7-1 عرض خطوط .................................... 309

5-7-2 حداقل شعاع قوس افقي ......................... 310

5-7-3 قوسهاي قائم Vertical curve ....................... 310

5-7-4 حداكثر شيب و فراز Max gradient................. 310

5-7-5 فواصل محوري خطوط Centre to centre track............. 310

5-7-6 دور خطوط Superelevation......................... 311

5-7-7 سرعت......................................... 311

5-7-8 بار محوري Axle load............................ 312

5-7-9 شيب عرضي ريلها............................... 313

5-7-10 مشخصات ابعادي سكوها......................... 313

5-7-10-1- طول سكوها................................ 313

5-7-10-2- ارتفاع سكوها............................. 313

5-7-10-4-عرض سكوها................................. 314

5-11- اندازه قواره خطوط............................ 314

5-11-1- اندازه قواره خطوط در مسير روباز Clearance gauge open 314

5-11-2- اندازه قواره خطوط در مسير تونل Clearance Gauge in Tonnel   315

5-12انواع تيپ خطوط قطار شهري....................... 315

5-12-1- خطوط شهري همسطح AT GRADE TRAK............. 315

5-12-2- خطوط شهري زيرزميني( مترو )   UNDER GROUND 316

5-12-3 خطوط شهري در ارتفاع ELEVATED TRACK........ 316

5-12-4 خطوط با ترافيك مختلط MIXED TRAFFIC.......... 317

5-12-5خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT..................... 317

5-12-6- گزينه پيشنهادي خطوط قطار شهري تبريز........ 318

5-13ساختمان خطوط قطار شهري......................... 319

5-13-3- نقش روسازي خطوط............................ 320

5-13-4- شرح خطوط با بستر بالاستي Ballasted Track........ 321

5-13-5- شرح خطوط با بستر مختلط بالاستي و بتني....... 321

5-13-6- شرح خطوط با بستر بتني SLAB-TRACK.......... 321

5-13-7- تيپ هاي مختلف روسازي خطوط.................. 322

5-13-7-1- خطوط با پانل هاي نردباني روي بستر تراكم يافته زيرسازي................................................... 322

5-13-7-2- خطوط با تراورس چوبي روي بستر بالاستي...... 323

5-13-7-3- خطوط با تراورس بتني روي بستر بالاستي...... 324

5-13-7-4- خطوط با بستر بتني........................ 326

5-14- ريل.......................................... 326

5-15- تراورس....................................... 332

5-15-1- تراورس چوبي................................ 333

5-15-2- تراورس فلزي................................ 334

5-15-3- تراورس بتني................................ 335

5-16-سيستم اتصال ريل به تراورس (پابند ريل )........ 336

5-16-1پابند صلب.................................... 337

5-16-2- پابند ارتجاعي.............................. 338

5-17- اتصال ريل ها................................. 340

5-18-جوشكاري ريلها................................. 341

5-19- ميراكننده ها................................. 345

5-20- جذب انرژي ارتعاشي و صدا در خطوط بالاستي....... 351

5- 21 سوزنها و نقش آنها............................ 353

5-22مقايسه فني و اقتصادي خطوط با بستر بتني و بالاستي 355

5-22-1- مزايا و معايب خطوط با بسترهاي بتني......... 357

5-22-2- مقايسه اقتصادي بسترهاي بتني و بالاستي....... 359

5-23- استانداردهاي حمل و نقل ريلي بين شهري......... 365

5-25- حداكثر سرعت.................................. 368

5-26- محاسبه مقطع ريل بر اساس بار محوري............ 369

.5-27- حجم ترافيك ساليانه (تناژ بار و مسافر ساليانه ) 370

5-28-هزينه تهيه و تدارك ريل براي هر كيلومتر خط..... 376

5-29تعريف و نقش تراورس در خط....................... 377

5-30- فواصل تراورس ها.............................. 387

نتيجه گيري......................................... 392

معرفي موضوع به منظور تحقيقات بعدي.................. 393

منابع و ماخذ....................................... 394


فهرست اشكال

شکل 1-1مقادير اندازه‌گيري شده Q در بخشي از خط بين دو مقطع بالاستي.................................................... 17

نمودار درختي تصميم‌گيري (منبع پروژه استراتژي روسازي SMP-T) 151

شكل 3-1- خواص فني و مهندسي انواع خطوط با دال بتني مورد آزمايش 162

شکل4-1 خط بالاستي.................................... 171

شکل4-2  خط بدون بالاست............................... 171

شکل4-3سيستم stedef  با تراورس دو قلو................. 176

شکل4-4تراورسهاي دوقلو در حال تنظيم درون شيار بتني – و درون بتن غرق مي‌شود.......................................... 177

شکل4-5 محل ميخهاي سركج جهت تنظيم ارتفاعي تراورس..... 178

شکل4-6تراورس تكيه‌گاهي دو قلو سيستم رهدا (B 355 W60M-BS) 178

شکل4-7مقايسه سطح مقطع : سيستم رهدا 2000 در مقايسه با رهدا Sengeberg............................................ 181

شکل4-8سيستم رهدا 2000 روي خاكريز (بدون بربلندي).... 183

سيستم رهدا 2000 روي پلهاي بزرگ (بدون بربلندي)...... 183

شکل4-9جزييات سيستم رهدا 2000 در تونل (بدون بربلندي) 184

شکل4-10تراورسهاي سوزن در سيستم رهدا 2000........... 185

شکل4-11مقطع يك سوزن با استفاده از سيستم رهدا 2000.. 185

شکل4-12انتقال بين خط بالاستي و خط بدون بالاست رهدا 2000 روي خاكريز................................................... 186

شکل4-13انتقال بين سيستم رهدا 2000 و يك سوزن........ 186

شکل4-14مجموعه خط – خط روي لايه فوقاني بستر بتني قرار گرفته است 187

شکل4-15تنظيم تراز هندسي پانلهاي خط در عمليات اجرايي سيستم رهدا................................................... 188

شکل4-16 ميله‌هاي تعريض عرض خط (مورد استفاده جهت تنظيم تراز افقي)................................................... 189

شکل4-17 خط نهايي پرداخت شده......................... 190

شکل4-18مقطع نمونه روسازي خط با دال بتني زوبلين..... 191

شکل4-19المان‌هاي قاب خط مورد استفاده در دال بتني مانند ريل مورد استفاده ماشين خط گذار قرار مي‌گيرند................. 192

شکل4-20 بتن تازه دال پشت روسازه‌ساز لغزشي در حال اجرا مي‌باشد   192

شکل4-21پانلهاي حاوي 5 تراورس كه درون بتن تازه ويبره مي‌شوند. 193

شکل4-22تراورسهاي تازه نصب شده در بتن..................... 193

شکل4-23سطح بتني در حال تنظيم تراز و مسطح سازه با ماله دستي   193

شکل4-24پس از سخت‌شدگي كافي بتن ، قاب‌ها از تراورس جدا مي‌شوند و جهت استفاده بعدي آماده مي‌شوند.......................... 193

شکل4-25تقويت‌كننده‌هاي فولادي دال بتني................ 194

شکل4-26مقطعي از يك روسازي داراي بستر سفالتي........ 195

شکل4-27روسازي بتن آسفالتي در دست ساخت.............. 196

شکل4-28دال شناور نصب شده در خط متروي لندن.......... 197

شکل4-29دال خط شينكانسن............................. 199

شکل4-30دال عادي خط شينكانسن (A-55C)  مورد استفاده در خط شينكانسن هوكوريكو................................................................................................ 200

شکل4-31دال خط مورد استفاده در تونل خط هوكوريكو شينكانسن    200

شکل4-32زير انداز الاستيك تكيه گاهي عادي دال خط.............. 200

شکل4-33تنظيم زير انداز در زير دال بتني.............................. 200

شکل4-34جزييات پابند تيپ 8   كه براي خط شينكانسن پيش‌بيني شده است.................................................... 201

شکل4-35ماشين بارگذاري دو جهته مخصوص آزمايش سيستم و فنر پابند 201

شکل4-36اجراي خط در مسير شينكانسن................... 204

شکل4-37پر نمودن زير دال خط با استفاده از ملات بتن آسفالتي 204

شکل4-38دال خط Bogl‌با پوشش ضد صداي بتن............... 205

شکل4-39سيستم دال خط Bogl............................ 205

شکل4-40اتصال ميله‌هاي طولي فولادي بين دو دال بتني.... 207

شکل4-41جزييات درز پر شده بين دو دال................ 207

شکل4-42پابند ريل وسلو DFF 300....................... 208

شکل4-43پابند اتصال مستقيم روي دال بتني............. 209

شکل4-44مثالي از سازه خط با دال بتني با سيستم پابند اتصال مستقيم................................................... 209

شکل4-45جزييات سطح مقطع ريل مدفون اجرا شده درون يك شيار 211

شکل4-46ماشين روسازه ساز لغزشي...................... 212

شکل4-47مقطعي از روسازي ريل مدفون مورد استفاده در هلند 213

شکل4-48نصب ريل‌هاي طويل............................. 213

شکل4-49قرارگيري ريل‌ها توسط گوه‌هاي چوبي............. 213

شکل4-50حرارت دهي الكتريكي ريل‌ها (17 درجه سانتيگراد) 214

شکل4-51اجراي ماده مركب الاستيك درون شيار ريل........ 214

شکل4-52خط بتني پس از تكميل......................... 215

شکل4-53دال پوشش داده شده با آسفالت ZOAB جهت كاهش ميزان صداي توليدي............................................. 215

شکل4-54  ريل ضد صداي SA 42......................... 216

شکل4-55نصب تقاطع همسطح Harmelen..................... 217

شکل4-56ميلگردهاي تقويتي درون دال مورد استفاده سيستم خط ريل مدفون تراموا............................................. 217

شکل4-57  نمايي هنري از سيستم خط عرشه‌اي............. 218

شکل4-58خط آزمايشي در روتردام....................... 219

شکل4-59طراحي اصلاح شده خط با دال و طراحي اوليه...... 220

شکل4-60سطوح نمونه تنش هنگام بارگذاري ديناميك در فولاد‌هاي تقويتي................................................... 221

شکل4-61تنش قابل دسترس جهت خمش دال بتني............. 222

شکل4-62تغيير مكان قائم مجاز در برابر مدول بستر K... 223

شکل4-63تصويري از سيستم خط قابي شكل Cocon........... 226

شکل4-64جزييات تراورس H‌شكل مورد استفاده در خط Cocon. 227

شکل4-65جزييات ريل قاشقي ، تسمه دو لايه CDM‌، و پر كننده‌هاي جان ريل................................................ 228

شکل4-66ريل با تكيه‌گاه پيوسته مورد استفاده توسط Phoenix 229

شکل4-67نصب پر كننده‌هاي جان......................... 229

شکل4-68 قاب خط مونتاژ شده آماده اجراي روسازي آسفالتي 230

4-69 تصويري از سيستم ونگارد پاندرول................ 231

شکل4-70سيستم ونگارد پاندرول نصب شده در خط با دال بتني 232

شکل4-71سيستم KES از حين آزمايشات آزمايشگاهي........ 233

شکل4-72 سازه خط مدفون با زير اساس EPS.............. 234

شکل4-73پخش تنش در سازه ريل مدفون تحت بار استاتيكي 25/11 كيلو نيوتن.............................................. 235

شکل4-74تابع پاسخ فركانس يك خط با ريل مدفون براي 3 زير اساس متفاوت ، x= 0.25 m................................... 236

شکل4-75خط شامل پلاك‌هاي بتني......................... 239

شکل4-76مقتضيات لايه‌هاي تكيه‌گاهي غير متصل (unbound).... 244

شکل4-77صول تقويت خاك توسط آهك...................... 245

شکل4-78 سطح مقطع تونل به همراه ابعاد فضاي آزاد مورد نياز 246

شکل4-79انتقال توسط لايه مياني الاستيك – پلاستيك  در سيستم رهدا  249

شکل4-80انتقال بين دو سازه با دال پيش‌ساخته.......... 250

شکل4-81مقادير اندازه‌گيري شده Q در بخشي از خط بين دو مقطع بالاستي................................................... 251

شکل4-82سه نوع مختلف اجراي خط با دال بتني........... 253

مؤلفه‌هاي اجرايي خط بالاستي و با دال بتني............ 255

شکل4-83 كمينه عرض و زاويه توزيع بار براي ساخت خطوط بدون بالاست 258

شکل4-84دسته بندي انواع ساخت خطوط بدون بالاست ( ST ). 260

شکل4-85خطوط بدون بالاست Breddin-Glöwen ، روش ساخت رهدا 262

شکل4-86 روش ساخت رهدا   -Sengeberg  .................. 264

1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل4-87روش ساخت BERLIN كه از تراورس دو بلوكه استفاده مي شود 267

1-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل4-88 روش ساخت HEITKAMP................................. 268

1-1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل4-89 روش ساخت ZÜBLIN با تراورس هاي دو بلوكه............. 270

1-1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل4-90مقطع عرضي روش ساخت SATO.......................... 272

1-1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل4-91: تراورس Y........................................... 273

1-1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل4-92 نماي روبرو و بالاي تراورس Y......................... 275

1-1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل4-93روش ساخت ATD..................................... 277

1-1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل4-94  روش ساخت BTD....................................... 279

1-1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                          شكل 4-95 روش ساخت Walter..................................... 280

1-1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                     شكل 4-96 روش ساخت GETRAC................................... 281

1-1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                     شكل 4-97روش ساخت GRASS TRACK............................. 284

1-1-12                                                                                                                                                                                                                                                                                     شکل4-98 روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK – MIEVES / LONGO......... 285

1-1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                     شكل 4-99  روش ساخت FFC....................................... 286

1-1-14                                                                                                                                                                                                                                                                                     شكل 4-100ش ساخت BES...................................... 287

1-1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                     شکل4-101روش ساخت BTE.................................... 288

1-1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                     شكل 4-102 روش ساخت INFUNDO.................................. 291

1-1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                     شکل4-103تراورس قابي..................................... 294

1-1-18                                                                                                                                                                                                                                                                                     شکل4-104خطوط نردباني شکل................................ 298

 

چکیده

بدون شک امروزه با توجه به افزایش روز افزون سفر های درون وبرون شهری رویکرد جوامع مختلف به سمت سیستم های حمل ونقل عمومی می باشد یکی از بهترین و ایمن ترین مد های حمل و نقل استفاده از سیستم های ریلی می باشد. در سیستم های ریلی به منظور افزایش جاذبه واقبال مردم به این سیستم بایستی اسایش ایمنی سرعت و حرکت ارام وایمن مد نظر قرار گیرد.

با توجه به عوامل فوق الذ کرو افزایش سرعت بهره برداری در سیستم های حمل و نقل ریلی به تدریج استفاده از روش های گذشته و بویزه در روسازی در حال رنگ باختن و شاهد ظهور روشها و شیوه های نو در روسازی می باشیم.

هنوز هم عامل تعیین کننده در استفاده از این سیستم ها مسایل اقتصادی می باشد

پر واضح است تحلیل اقتصادی صحیح این سیستم ها در گرو اشنائی کامل با این سیستم ها می باشد دراین پایان نامه سعی بر انست که جدیدترین و مدرن ترین سیستم های روسازی بتنی در جهان شناسائی شده و همچنین نسبت به تحلیل اقتصادی رو سازی های بتنی در مقایسه با رو سازی های بالاستی با توجه به شرایط بومی اقدام گردد. همچنین به عنوان مورد مطالعه روسازی قطار شهری تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است . از ديد مهندسي محض ، هر دو سيستم خط بالاستي و خط با دال بتني به طور تقريبي قادر به برآورده‌سازي و ارضاي تمامي نيازها و خواسته‌هاي كاربران در تمام حالات هستند. تنها در موارد بسيار حدي و خاص يكي از دو سيستم روسازي خط قابل حذف هستند. عموما معيار تجاري و اقتصادي قضيه به عنوان معيار تعيين‌كننده مطرح مي‌شود. در بسياري از موارد كه هزينه طول عمر روسازي راه‌آهن مد نظر قرار مي‌گيرد

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول