نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

توضیحات محصول

دانلود پروژه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه                                                                                                                                    1

فصل اول : جايگاه  نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن                                                                                  10  

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش                                                                                     10

مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن                                                  15

بخش دوم معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام                                           17

مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح                                                                                                                     17

مبحث دوم-معيار تقوا                                                                                                                                                    19

مبحث سوم - معيار عدالت                                                                                                                                              23

مبحث چهارم روشهاي ارزشيابي در قرآن                                                                                                                     32

بخش سوم انگيزش وجبران خدمات در اسلام                                              36

مبحث اول-  نظريه انگيزش دراسلام                                                                                                                                36

مبحث دوم-  پاداش وامتيازات درقرآن                                                                                                                            42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازديدگاه اسلام                                                                                                                      45

 

 

 

 

 

بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت:

ميحث اول-  اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

 

 

 

عنوان                                                                                                    صفحه     

فصل دوم–  جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد درحقوق ايران

بخش اول – مباني قانوني ارزشيابي                                                                                                           52      

مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران                                                                                52      

مبحث دوم – مباني ارزشيابي درقوانين موضوعه ايران                                                                                                      55

بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت                                                                                        64

ميحث اول-  اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان                                                                                                     65 

مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان                                                                                                                  71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت                                                  76                 

فصل سوم - نقش متقابل ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت

 كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وشايستگي كاركنان                                       85

مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني برعملكرد                                                                                                                    86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداختهاي مبتني بر ارزيابي عملكرد                                                                                      88

مبحث سوم- افزايش حقوق مبتني بر شايستگي                                                                                                                    91

بخش دوم:  نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائي                                                                                    95

مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت كارآمد                                                                                                                   95

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزايش كارايي                                                                                          101

عنوان                                                                                                                                   صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهاي پرداخت حقوق بابهره وري وتحولات نظام پرداخت                                                 

كاركنان دولت                                                                                                                                                                              107

مبحث اول-تاريخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت                                             107                                            مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي قبلي                                                                              114

مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت                                                                            116

نتيجه گيري  و پيشنهاد                                                                                                                   120

منابع ومآخذ                                                                                                                                 125                                                                                   

 

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول