معماري - شهرنشيني در زاهدان

توضیحات محصول

دانلود پروژه معماري - شهرنشيني در زاهدان

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول : چهار چوب كلي تحقيق

1-1 -طرح مساله............................................................................................................................. 1

2-1 -ضرورت تحقيق ...................................................................................................................  1

3-1- قلمروتحقق ........................................................................................................................... 2

4-1- اهداف تحقيق........................................................................................................................ 2

5-1- سئوالات اساسی..................................................................................................................... 2

6-1- فرضيات پژوهش................................................................................................................... 3

7-1- روش تحقيق ......................................................................................................................... 3

8-1- پيشينه تحقيق..........................................................................................................................5  

9-1- محدوديت تحقيق .................................................................................................................6

فصل دوم : مباني نظري تحقيق

1-2- شهر چيست.............................................................................................................................7

2-2- تعاريف مختلف شهر...............................................................................................................8

3-2- عوامل مؤثر در تكوين و تكامل شهر نشيني.............................................................................9

1-3-2- ديدگاههاي كلاسيك(درونزا) در شكل گيري شهرها .....................................................10

1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی.......................................................................10

2-1-3-2- نظريه اقتصادي : شهر به عنوان يك بازار ......................................................................13

3-1-3-2- نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعی.............................................................15

4-1-3-2- نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاهها...................................................................16

5-1-3-2- موقعيت چهاراهي در ايجاد شهرها................................................................................17

2-3-2 ديدگاههاي مدرن (برونزوا) در شكل گيري شهرها ...........................................................17

1-2-3-2 سياستهاي استعماري كشورهاي توسعه يافته ..................................................................19

2-2-3-2- سياستهاي دولتها در مسائل مرزي و استراتژيك..........................................................22

3-2-3-2- اهداف سياسي – اداري دولتها ....................................................................................23

4-2-3-2- وجود قطب هاي صنعتي ..............................................................................................24

5-2-3-2- وجود راهها .................................................................................................................26

4-2- نظريه هاي ساخت شهر ........................................................................................................29

1-4-2- ساخت دواير متحدالمركز............................................................................................... 29

2-4-2- ساخت قطاعي شهر..........................................................................................................30

3-4-2- ساخت ستاره اي شكل....................................................................................................31

4-4-2- ساخت چند هسته اي......................................................................................................33

5-4-2- ساخت عمومي شهرها.....................................................................................................35

6-4-2- ساخت طبيعي شهرها .....................................................................................................35

7-4-2- ساخت خطي يا كريدوري..............................................................................................36

فصل سوم : بررسي ساختار جغرافياي طبیعی و انساني شهر زاهدان

1-3- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي شهر زاهدان.............................................................................38

1-1-3- موقعيت جغرافيايي .........................................................................................................38

2-1-3- موقعيت رياضي و نسبي شهر زاهدان..............................................................................38

3-1-3- ويژگيهاي زمين شناسي منطقه زاهدان................................................................................41

4-1-3- ويژگيهاي زمين شناختي حوضه آبريز زاهدان...................................................................42

5-1-3- ژئومورفولوژي حوضه زاهدان...........................................................................................44

1-5-1-3- ژئومورفولوژي ساختمانی حوضه زاهدان.......................................................................47

2-5-1-3- ژئومورفولوژي اقليمي حوضه زاهدان...........................................................................48

6-1-3- شرايط اقليمي محدوه زاهدان...........................................................................................51

1-6-1-3- عوامل ماكروكليمايي...................................................................................................51

2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی...................................................................................................51

7-1-3- بادهاي منطقه ...................................................................................................................52

8-1-3- ميزان دما و طوبت در منطقه .............................................................................................54

9-1-3- بارندگي و ريزش جوي درمنطقه.....................................................................................56

10-1-3- منابع آب منطقه..............................................................................................................57

1-10-1-3-آبهای سطح الارضی...................................................................................................58

2-10-1-3- آبهاي زير زميني حوضه زاهدان................................................................................60

2-3- ساختار دموگرافي و ويژگيهاي انساني شهر زاهدان..............................................................61

1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375).................................................61

2-2-3- تراكم نسبي جمعيت در سطح شهر ..................................................................................64

3-2-3- ساختمان جمعيت .............................................................................................................73

1-3-2-3- ساخت سنی.................................................................................................................73

2-3-2-3- نسبت جنسي................................................................................................................77

4-2-3- بعد خانوار .......................................................................................................................80

5-2-3- حركات جمعيت .............................................................................................................81

1-5-2-3- حركات زماني جمعيت ..............................................................................................82

2-5-2-3- حركات مكاني جمعيت ..............................................................................................82

6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان ..............................................................................................84

1-6-2-3- عامل جغرافيايي..........................................................................................................84

2-6-2-3- عوامل اجتماعي و فرهنگي و اداري...........................................................................85

3-6-2-3- عوامل اقتصادي..........................................................................................................85

7-2-3- فعاليت و اشتغال...............................................................................................................86

8-2-3- وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف ...............................................................................87

1-8-2-3- شاغلين بخش كشاورزي.............................................................................................89

2-8-2-3- شاغلين بخش صنعت ..................................................................................................91

3-8-2-3- شاغلين بخش خدمات ................................................................................................92

9-2-3- وضعيت كلي سواد در زاهدان..........................................................................................94

فصل چهارم : بررسي روند شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان

1-4- روند شكل گيري شهر زاهدان.............................................................................................96

1-1-4- تحولات جهاني و اهميت يافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك..............................................96

1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد ............................................................................................96

2-1-1-4- منطقه دزداب.............................................................................................................100

2-1-4- تغيير قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژي شهر زاهدان .................................................102

2-4- سياستهاي دولت در توسعه شهر نشيني زاهدان.....................................................................103

3-4- تغييرات كاركردي در شهر زاهدان ....................................................................................124

1-3-4- كاركرد نظامي سياسي....................................................................................................124

2-3-4- كاركرد اداري................................................................................................................125

3-3-4- كاركرد خدماتي ...........................................................................................................126

4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ..................................................................128

1-4-4- موانع درجه يك توسعه (موانع طبيعي)...........................................................................128

2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعي).........................................................................128

3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادي).......................................................................129

4-4-4- توسعه اراضي شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ...........................................129

فصل پنجم :بررسي توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان

1-5 آپارتمان چيست ...........................................................................................................132

2-5- سابقه آپارتمان نشيني در جهان ...................................................................................132

3-5- سابقه آپارتمان نشيني در تهران ...................................................................................134

4-5- سابقه آپارتمان نشيني در زاهدان .................................................................................135

5-5 مكان يابي مجتمع هاي آپارتماني در شهر زاهدان ..........................................................136

6-5- ضرورت ايجاد آپارتمان سازي در زاهدان ..................................................................137

7-5- بررسی وضعيت آپارتمان نشيني در زاهدان ..................................................................138

1-7-5- بررسي رابطه شغل ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني ..............................................142

 

2-7-5- بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني .........................................143

3-7-5- بررسي رابطه ميزان درآمد در مجتمع هاي آپارتماني.................................................145

4-7-5- بررسي رابطه بعد خانوار در مجتمع هاي آپارتماني...................................................146

5-7-5- بررسي رابطه قوميتهاي ساكن در مجتمع هاي آپارتماني............................................148

6-7-5- بررسي رابطه انتخاب مجتمع هاي آپارتماني براي سكونت .......................................149

8-5- بررسي فرهنگ آپارتمان نشيني در مجتمع هاي آپارتماني ............................................151

9-5- بررسي روابط اجتماعي در مجتمع هاي آپارتماني ........................................................152

10-5- بررسي ويژگيهاي كالبدي مجتمع هاي آپارتماني.......................................................153

1-10-5- بررسي تعداد طبقات در مجتمع هاي آپارتماني......................................................153

2-10-5- بررسي تعداد اطاق در مجتمع هاي آپارتماني ........................................................154

3-10-5- بررسي نوع مصالح ساختماني در مجتمع هاي آپارتماني ........................................155

4-10-5- بررسي عمر بنا مجتمع هاي آپارتماني ...................................................................155

5-10-5- بررسي امكانات و خدمات محله اي در مجتمع هاي آپارتماني ...............................155

6-10-5- بررسي وضعيت بهداشت در مجتمع هاي آپارتماني ...............................................156

11-5- بررسي نقاط قوت و ضعف در مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان .............................158

1-11-5- نقاط قوت ............................................................................................................158

1-1-11-5- دسترسي به منابع مالي .......................................................................................158

2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح..........................................................................159

3-1-11-5- سرعت در فرآيند ساخت .................................................................................160

4-1-11-5- ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي كيفيت ..................................................................161

5-1-11-5- دسترسي به تسهيلات عمومي ...........................................................................161

2-11-5- نقاط ضعف .........................................................................................................161

1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتي و رفاهي ...................................................................162

2-2-11-5- مشكلات سيستم جمع آوري زباله....................................................................163

3-2-11-5- كبمود پاركينگ .............................................................................................164

4-2-11-5- كمبود فضاي بازي مناسب براي كودكان ........................................................165

12-5- عوارض زيست محيطي در مجتمع هاي آپارتماني .....................................................166

1-12-5- موقعيت و قطه بندي زمين ....................................................................................166

1-1-12-5- موقعيت ساختمانها ...........................................................................................166

2-1-12-5- قطعه بندي زمين ..............................................................................................167

2-12-5- عوارض طبيعي ....................................................................................................168

1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمين ......................................................................168

2-2-12-5- هوا .................................................................................................................168

3-2-12-5- صدا ...............................................................................................................169

4-2-12-5- نور..................................................................................................................169

5-2-12-5- حرارت و برودت ...........................................................................................169

3-12-5- عوارض انساني ..................................................................................................170

1-3-12-5- خصوصيات خانوار ........................................................................................170

2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها .....................................................................................170

3-3-12-5- مسائل جنبي اجتماعي ....................................................................................171

4-3-12-5- ايمني در برابر حوادث ....................................................................................172

5-3-12-5- بهداشت محيط ...............................................................................................172

6-3-12-5- تاسيسات وتجهيزات عمومي و زير بنايي ..........................................................173

7-3-12-5- عوارض زيبا شناسانه .......................................................................................174

فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6-نتیجه گیری کلی.........................................................................................................175

2-6-آزمون فرضیات..........................................................................................................179

3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی..............................................181

منابع و مآخذ

ضمائم

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول