سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

توضیحات محصول

دانلود سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

 

  « فهرست مطالب »

عنوان                                                                                صفحه

تشكر و قدرداني-------------------------------- أ

چكيده ---------------------------------------- د

فهرست مطالب----------------------------------- ه

فهرست جداول ---------------------------------- ط

فهرست نمودارها ------------------------------- ل

-

 فصل اول : طرح كلي پژوهش--------------------------- 1

دعاي هنرمند----------------------------------- 2

مقدمه---------------------------------------------- 3

بيان مسئله ----------------------------- 6

ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت ----------- 8

اهداف تحقيق --------------------------------- 10

فرضيات تحقيق -------------------------------- 12

تعريف مفاهيم و واژه ها----------------------- 12

محدوديتهاي تحقيق----------------------------- 13

خلاصه فصل------------------------------------- 15

 

فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق  ---------------- 16

مقدمه---------------------------------------- 17

ساختار مغز و عملکرد آن----------------------- 18

تعاريف خلاقيت :------------------------------- 25

1 . نگرشهاي خاستگاهي :----------------------- 26

2 . نگرشهاي فرايندي :------------------------ 27

رابطه هوش و خلاقيت --------------------------- 31

فرايند خلاقيت :------------------------------- 36

          مراحل والاس ------------------------ 37

          مراحل اسبورن ---------------------- 39

          مراحل تورنس ----------------------- 41

نظريه هاي خلاقيت :---------------------------- 42

1.  نظريه هاي جهان باستان-------------------- 42

2. نظريه هاي جديد فلسفي --------------------- 44

3. نظريه هاي روان شناسي  -------------------- 45

4. روانکاوي جديد ---------------------------- 46

خصوصيات افراد خلاق --------------------------- 49

نيازهاي افراد خلاق --------------------------- 56

عوامل موثر در خلاقيت-------------------------- 58

          هوش ------------------------------- 59

          ويژگيهاي شخصيتي-------------------- 61

          خانواده---------------------------- 63

          مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت - 65

نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت------- 69

تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت :----------------- 70

          سن -------------------------------- 70

          جنس-------------------------------- 71

          ارزشها و فشارهاي اجتماعي ---------- 71

          تحصيلات----------------------------- 72

          نقش کوشش در خلاقيت------------------ 72

شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت ---------------- 73

تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري--------------------- 74

        يورش فكري---------------------------- 75

      مدل سينكتيكس -------------------------- 77

      تكنيك دلفي ... ------------------------ 78

آموزش خلاقيت --------------------------------- 87

 الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت------------- 87

         آموزش خلاقيت در جهان ---------------- 88

  ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان --- 89

     نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران 93

    آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد     96

    محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت  99

اصول اساسي در پرورش خلاقيت ------------------ 107

عوامل موثر در پرورش خلاقيت ------------------ 108

نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت ----------- 113

خلاقيت و حل مسئله --------------------------- 115

خلاقيت و پيشرفت تحصيلي  --------------------- 117

خلاقيت و هنر -------------------------------- 118

خلاقيت و توسعه اقتصادي ---------------------- 121

اثر محرک عاطفي در خلاقيت -------------------- 122

شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت 126

موانع خلاقيت -------------------------------- 128

عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت ------------ 127

با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد 139

سوابق پژوهش در ايران ----------------------- 141

سوابق پژوهش در خارج ------------------------ 143

نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم--------------- 147

 

فصل سوم : روش اجراي پژوهش--------------- 150

روش تحقيق----------------------------------- 151

روش گرد آوري اطلاعات------------------------- 152

ابزار گردآوري اطلاعات ----------------------- 152

جامعه آماري--------------------------------- 152

تعداد و روش نمونه گيري --------------------- 153

نمره گذاري آزمون --------------------------- 154

نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد ------ 154

اعتبار آزمون-------------------------------- 155

روش استخراج مصاحبه كتبي -------------------- 155

اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي -------- 156

روشهاي آماري-------------------------------- 156

خلاصه فصل------------------------------------ 158

-

فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها ------------------------------------------ 159

مقدمه--------------------------------------- 160

تجزيه يافته هاي پژوهش ---------------------- 161

تحليل يافته هاي پژوهش----------------------- 205

خلاصه فصل ----------------------------------- 208

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات --- 209

نتيجه گيري---------------------------------- 210

پيشنهادات----------------------------------- 212

منابع -------------------------------------- 214

پيوستها ------------------------------------ 221

 

 

  « فهرست جداول»

عنوان                                                                              صفحه

جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقيت ---------------- 59

جدول 1-3 پنج دامنه توضيح نمرات استاندارد --- 154

جدول 1-4 فراواني و درصد فراواني خلاقيت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE-------------------- 161

جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مديريت آموزشي و روان‌شناسي به سوال 1 مصاحبه كتبي ---------- 162

جدول 3-4 پيشايندي سوال يك مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد ------------------------------------------ 164

جدول 4-4 آزمون خي دو سوال يك مصاحبه كتبي --- 164

جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال (1-2) مصاحبه كتبي------------------------------------------ 165

جدول 6-4 پيشايندي سوال (1-2) مصاحبه كتبي  و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 166

جدول 7-4 آزمون خي دوي سوال 1-2 مصاحبه كتبي-- 166

جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-2 مصاحبه كتبي------------------------------------------ 167

جدول 9-4 پيشايندي سوال 2-2 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 169

جدول 10-4 آزمون في دو سوال 2-2 مصاحبه كتبي-- 169

جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-3 مصاحبه كتبي------------------------------------------ 169

جدول 12-4 پيشايندي سوال 1-3 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 171

جدول 13-4 آزمون في دو سوال 1-3 مصاحبه كتبي-- 171

جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-3 مصاحبه كتبي------------------------------------------ 171

جدول 15-4 پيشايندي سوال 2-3 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 173

جدول 16-4 آزمون في دو سوال 2-3 مصاحبه كتبي-- 173

جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-4 مصاحبه كتبي------------------------------------------ 173

جدول 18-4 پيشايندي سوال‌ها مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد ------------------------------------------ 175

جدول 19-4 آزمون خي دوي سوال 1-4 مصاحبه كتبي- 175

جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-4 مصاحبه كتبي------------------------------------------ 175

جدول 21-4 پيشايندي سوال 2-4 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 177

جدول 22-4 آزمون خي دو سوال 2-4 مصاحبه كتبي-- 177

جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-5 مصاحبه كتبي------------------------------------------ 177

جدول 24-4 پيشايندي سوال 1-5 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 179

جدول 25-4 آزمون خي دوي سوال 1-5 مصاحبه كتبي- 179

جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودني به سوال 2-5 مصاحبه كتبي------------------------------------------ 179

جدول 27-4 پيشايندي سوال 2-5 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 181

جدول 28-4 آزمون خي دو سوال 2-5 مصاحبه كتبي-- 181

جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-6 مصاحبه كتبي ------------------------------------------ 181

جدول 30-4 پيشايندي سوال 1-6 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 183

جدول 31-4 آزمون خي دو سوال 1-6 مصاحبه كتبي-- 183

جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-6 مصاحبه كتبي------------------------------------------ 184

جدول 33-4 پيشايندي سوال 2-6 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------- 185

جدول 34-4 آزمون خي دو سوال 2-6 مصاحبه كتبي-- 185

جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 7 مصاحبه كتبي 186

جدول 36-4 پيشايندي سوا 7 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد------------------------------------------ 188

جدول 37-4 آزمون خي دو سوال 7 مصاحبه كتبي---- 188

جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودني سوال 1-8 مصاحبه كتبي 188

جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودني سوال 2-8 مصاحبه كتبي 190

جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودني به سوال 9 مصاحبه كتبي-------------------------------------- 191

جدول 41-4 وضعيت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبي ------------------------- 192

جدول 42-4 پيشايندي جنس افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان-------------------------------- 193

جدول 43-4 آزمون خي دوي جنس افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان-------------------------------------- 193

جدول 44-4 وضعيت سني افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي ------------------------------ 194

جدول 45-4 پيشايندي سن افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان-------------------------------------- 196

جدول 46-4 آزمون كروكسال داليس سن افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان-------------------------------- 196

جدول 47-4 وضعيت رشته تحصيلي افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي------------------------ 197

جدول 48-4 پيشايندي رشته تحصيلي افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان-------------------------- 198

جدول 49-4 آزمون خي دو رشته تحصيلي افراد و ميزان خلاقيت آنان-------------------------------------- 198

جدول 50-4 وضعيت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي------------------------------- 199

جدول 51-4 پيشايندي معدل افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان-------------------------------- 201

جدول 52-4 آزمون كروكسال واليس معدل افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان-------------------------- 201


  « فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                 صفحه

نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقيت (در عوامل موثر در خلاقيت) 58

نمودار 2-2 عمل مطلوب يادگيري زتروي----------- 67

نمودار 1-4 فراواني ميزان خلاقيت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسي و مديريت آزمودني و استفاده از پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. ------------------------- 161

نمودار 2-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه كتبي را نشان مي‌دهد. ---------------------- 163

نمودار 3-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. ---------------- 165

نمودار 4-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد.----------------- 168

نمودار 5-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. ---------------- 170

نمودار 6-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. ---------------- 172

نمودار 7-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. ---------------- 174

نمودار 8-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. ---------------- 176

نمودار 9-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. ---------------- 178

نمودار 10-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. -------------- 180

نمودار 11-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه كتبي را به طور كمي نشان مي‌دهد.- 182

نمودار 12-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه كتبي را به طور كيفي نشان مي‌دهد. 184

نمودار 13-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه كتبي را به طور كيفي نشان مي‌دهد.---- 186

نمودار 14-4 وضعيت جنس افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. ---------- 192

نمودار 15-4 وضعيت سني افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. ---------- 195

نمودار 16-4 فراواني افراد شركت كننده در هر كدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان مي‌دهد. ---------- 197

نمودار 17-4 معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي در سه رشته مختلف را به طور كلي نشان مي‌دهد. ------------------------------------------ 200

نمودار 18-4 معدل افراد داراي خلاقيت بالا را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. ----------- 202

نمودار 19-4 معدل افراد داراي خلاقيت متوسط را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. ----------- 203

نمودار 20-4 معدل افراد داراي خلاقيت پايين را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. ----------- 203

نمودار 21-4 آزمون ضريب هم بستگي پيرسون كه پراکندگي معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقيت سه گروه آزمون را نشان مي‌دهد. ----------------------------------- 204

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول