تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

توضیحات محصول

دانلود پروژه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

 

شهريور 83

 

فهرست مطالب

عنوان................................... صفحه

فصل اول: مقدمه و بيان مسأله.................

مقدمه.......................................

بيان مسأله..................................

ضرورت و اهميت تحقيق.........................

اهداف تحقيق.................................

فرضيه‌هاي تحقيق..............................

پيش فرضهاي تحقيق............................

محدوديت‌هاي تحقيق............................

تعريف عملياتي متغيرها.......................

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق..............

مقدمه.......................................

زمينة نظري موضوع تحقيق......................

اثر بخشي يادگيري مشاهده‌اي از ديدگاه دو نظريه يادگيري حركتي  

تبيينهاي اوليه اوليه از يادگيري مشاهده‌اي....

تبيين ميلر و دلار............................

توجيه بندورا از يادگيري مشاهده‌اي............

تحليل اسكينر از يادگيري مشاهده‌اي............

مشاهدة نمايش چگونه بر يادگيري اثر مي‌گذارد؟..

عوامل مؤثر بر يادگيري مشاهده‌اي..............

ويژگي‌هاي الگو...............................

ويژگي‌هاي نمايش..............................

ويژگي‌هاي مشاهده‌گر

توجيهات رشدي در الگودهي

پيشينه تحقيق................................

نتيجه‌گيري...................................

فصل سوم: روش تحقيق..........................

روش تحقيق...................................

جامعه تحقيق و آزمودنيها.....................

متغيرهاي تحقيق..............................

ابزار اندازه‌گيري............................

روش جمع‌آوري اطلاعات..........................

نحوة اجراي آزمون ...........................

مراحل آزمون.................................

روشهاي آماري................................

فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها 

تجزيه و تحليل توصيفي يافته‌ها................

تجزيه و تحليل استنباطي يافته‌ها..............

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري...................

خلاصه تحقيق..................................

بحث و تفسير يافته‌ها ........................

پيشنهادهاي پژوهشي...........................

فهرست منابع.................................

 

فهرست جداول

شمارة جدول.............................. صفحه

(1ـ4) امتيازات نتيجه اجراي مهارت سرويس ساده واليبال در گروه مشاهدة الگوي ماهر...........................

(2ـ4) امتيازات نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه مشاهده الگوي در حال يادگيري.................

(3ـ4) ميانگين امتيازات الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال براي گروه مشاهدة الگوي ماهر.........

(4ـ4) ميانگين امتيازات الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة وليبال براي گروه مشاهدة الگوي در حال يادگيري

(5ـ4) نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در مورد تأثير گروه و مرحلة آزمون بر نتيجة اجرا...................

(6ـ4) نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در مورد تأثير گروه و مرحلة آزمون بر الگو يا فرايند اجرا..........

(7ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون   

(8ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون 

(9ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پس آزمون  

(10ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون  

(11-4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله يادداري   

(12ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوي ماهر ور در حال يادگيري در مرحله يادداري  

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول