بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان

 

فهرست مطالب

عنوان                              شماره صفحه

تقديم و تشكر

 چكيده تحقيق

فصل اول : كليات تحقيق .......................          ............................................

مقدمه...................................... 4

بيان مسئله................................. 8..          ...............................................    

اهميت تحقيق............................... 10..          ...............................................

اهداف تحقيق............................... 10..          ............................................

فرضيه‌هاي تحقيق............................ 11..          ...............................................

تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها.............. 11..         

فصل دوم :  (ادبيات و پيشينه تحقيق)

تعريف خلاقيت............................... 14..          ............................................

ماهيت استعداد خلاق......................... 16..         

رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي............... 18..

مردان و زنان خلاق ......................... 19..         

روشهاي پرورش خلاقيت........................ 20..    

عوامل موثر بر خلاقيت‌....................... 22..         

تمركز به عنوان كليد خلاقيت ................ 25..    

براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين خلاقيت است 25

محيط مساعد براي ايجاد رفتار خلاق........... 28..

عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند .............. 29..          ............................................

خلاقيت و هوش .............................. 33..          ...............................................

هوش چيست.................................. 38..          ............................................

تقسيمات و طبقه‌بندي هوش ................... 38..          ...............................................

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش............. 40..

تحقيقات انجام شده......................... 45..          ...............................................

فصل سوم : (روش اجراي تحقيق

جامعه آماري............................... 49..         

نمونه و روش نمونه‌گيري

ابزار اندازه‌گيري (اعتبار آزمون)........... 49..         

روش جمع‌آوري اطلاعات........................ 51..          ...............................................

روش آماري ................................ 52               

فصل  چهارم : (تجزيه و تحليل داده‌ها)

توصيف داده‌ها.............................. 54..          ............................................

فصل پنجم :

مقدمه .................................... 62..          ...............................................

خلاصة تحقيق................................ 62..          ............................................

يافته‌هاي تحقيق............................. 3..          ...............................................

پيشنهادها................................. 65..          ...............................................    

محدوديتها................................. 66..          ...............................................    

منابع .................................... 68..          ...............................................

ضمائم

 

فهرست جداول

جدول 1-4 ميانگين و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقيت ......................... 54

جدول 2-4 ميانگين و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقيت ......................... 54

جدول 3-4 آزمون معناداري ضريب همبستگي دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقيت.......................... 58

جدول 4-4 آزمون معناداري ضريب همبستگي دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقيت ......................... 59

جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پسران و دختران در حوزة هوش........................ 59

جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقيت ..................... 60

 

فهرست نمودارها                              صفحه

نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعي نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش .......................... 55

نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعي نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقيت......................... 55               

نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعي نمرات پسران در حوزة هوش .......................................... 56..      

نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعي نمرات پسران در حوزة خلاقيت .................................... 56..            

نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعي نمرات دختران در حوزة هوش      .......................................... 57..   

نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعي نمرات دختران در حوزة خلاقيت .................................... 57..        

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول