بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

توضیحات محصول

دانلود پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

فصل اول : كليات طرح .......................... 1

مقدمه ........................................ 2

1-1            بيان مسئله تحقيق ........................ 3

1-2            اهداف تحقيق ............................. 4

1-3            اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن .... 4

1-4            فرضيه تحقيق ............................. 5

1-5            مدل تحقيق ............................... 5

1-6            واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها .. 6

1-7            روش تحقيق ............................... 6

1-8             قلمرو تحقيق ............................ 7

1-9            جمع آوري اطلاعات ......................... 7

1-10      محدوديتها و مشكلات تحقيق ................. 8

1-11      مراحل انجام تحقيق ....................... 8

فصل دوم : مطالعات نظري ...................... 10

2-1-1 برنامه ريزي توليد ..................... 11

2-1-2 تعادل خط توليد ........................ 11

2-1-3 اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است 12

2-1-4 ذخيره موجوديهاي ميان فرآيند ........... 13

2-1-5 تعادل خط توليد (‌مونتاژ) ............... 14

2-1-6 تعيين تعداد بهينه ايستگاه‌هاي كاري ..... 14

2-1-7 تقدم و تأخر عمليات .................... 15

2-2-1 تئوري صف .............................. 16

2-2- 2 تاریخچه .............................. 17

2-2-3 برخي از كابردهاي گوناگون تئوري صف ..... 17

2-2-4 مشخصه‌هاي فرآيند صف بندي................ 18

2-2-4- 1 الگوي ورود متقاضيان ................ 19

2-2-4-2 الگوي خدمت دهي ...................... 20

2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهاي خدمت ) . 20

2-2-4-4 ظرفيت صف ( گنجايش سيستم ) ........... 21

2-2-4-5 جمعيت مشتريان بالقوه ................ 21

2-2-4-6 نظم سيستم ........................... 21

2-2-4-7 مراحل خدمت .......................... 22

2-2-5 نحوه نمايش يك سيستم صف ................ 22

2-2-6 معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف .......... 23

2-2-7 فرايند تولد و مرگ...................... 24

2-2-7-1 مدل M/M/1............................ 26

2-2-7-2 مدل M/M/C............................ 26

2-2-7-3 مدل M/M/C/K.......................... 27

2-2-7-4 مدل M/M/C/C.......................... 27

2-2-7-5 مدل   ........................... 27

2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M........................ 27

2-2-8 مدلهاي ماركوفي صف ..................... 28

2-2-8-1 مدل باورود گروهي M(x)/M/1.............. 29

2-2-8-2 مدل با خدمت دهي گروهي ............... 29

2-2-8-3 مدلهاي ارلنگ ........................ 30

2-2-8-3-1 مدلهاي M/EK/1....................... 30

2-2-8-3-2 مدل EK/M1.......................... 30

2-2-8-4 مدل M/HE2/1........................... 31

2-2-8-5 نظام اولويت ......................... 31

2-2-9-1 شبكه‌هاي صف .......................... 32

2-2-9-2 شبكه‌هاي جكسون ....................... 33

2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهاي سيكلي .................. 33

2-2-9-2-2 سيستمهاي سري صف ................... 34

2-2-9-2-3 شبكه‌هاي باز جكسون ................. 35

2-3 مدلهاي آماري سودمند ..................... 35

2-3-1 توزيع برنولي .......................... 36

2-3-2 توزيع دو جمله‌اي ....................... 36

2-3-3 توزيع دو جمله‌اي منفي .................. 36

2-3-4 توزيع هندسي ........................... 37

2-3-5 توزيع چند جمله‌اي ...................... 37

2-3-6 توزيع پواسون .......................... 37

2-3-7 توزيع يكنواخت ......................... 38

2-3-8 توزيع نمايي ........................... 38

2-3-9 توزيع نرمال ........................... 38

2-3-10 توزيع گاما ........................... 39

2-3-11 توزيع بتا ............................ 40

2-3-12 توزيع لاجستيك ......................... 40

2-3-13 توزيع مثلثي .......................... 41

2-3-14 توزيع ارلنگ .......................... 41

2-3-15 توزيع ویبل ......................................... .........................................................42

2-4 آزمونهاي برازندگي ....................... 43

2-4-1 آزمون مربع كاي ........................ 43

2-4-2 آزمون برازندگي كولموگروف – اسميرنف .... 44

2-5 تصميم گيريهاي چند معياره ................ 45

2-5-1 روش تاپسيس ............................ 46

2-6-1 تاريخچه شبيه سازي ..................... 48

2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي .................. 48

2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي ............... 49

2-6-4 زمينه كاربرد .......................... 50

2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم ............... 51

2-6-6 اجزاي سيستم ........................... 51

2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته ............... 52

2-6-8 مدل سيستم ............................. 53

2-6-9 هنر مدلسازي ........................... 53

2-6-10 انواع مدلها .......................... 54

2-6-11 شبيه سازي سيستمهاي گسسته – پيشامد..... 55

2-6-12 جاذبه‌هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله 55

2-6-13 گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي 57

2-6-14 نقل قولهاي مشهور شبيه سازي ........... 61

2-7 تاريخچه شركت شرق جامه.................... 62

2-8 پيشينه تحقيق ............................ 64

2-8-1 تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده از شبيه سازي 64

2-8-2 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباني گلناز كرمان ....................................... 64

2-8-3 مديريت صف در درمانگاه با استفاده از شبيه سازي 65

2-8-4 استفاده از شبيه سازي در رستوران ....... 65

2-8-5 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مشكلات چيدمان تجهيزات 65

فصل سوم : مدل سازي تحقيق .................... 66

3-1 معرفي كارخانه ........................... 67

3-1-1 واحد برش .............................. 67

3-1-2 واحد دوخت ............................. 67

3-1-3 واحد شست .............................. 68

3-2 نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري .......... 68

3-2-1تعيين اندازه نمونه ..................... 70

3-2-2 تعيين توزيع حاكم بر هر يك از دستگاهها . 71

3-3 ايجاد ، آزمايش و تعيين اعتبار مدل ....... 71

3-3-1 تعيين اعتبار مدل و تطبيق با سيستم واقعي 73

3-3-2 تعيين اعتبار تبديلهاي ورودي به خروجي مدل 73

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق .... 75

4-1 بررسي واحد برش .......................... 76

4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت ..... 77

4-1-2-2 آشنايي مختصر با ماشين آلات واحد دوزندگي 80

4-1-3 بررسي فرآيند توليد در واحد شست ........ 83

4-2-1 شبيه سازي خط توليد .................... 84

4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل .............. 85

4-2-3 زمان سنجي ............................. 86

4-2-4واحد بازرسي ............................ 89

4-2-5 شرايط شروع شبيه سازي .................. 89

4-2-6 تعيين اعتبار مدل ...................... 89

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات ........... 92

5-1 انجام آزمايشها و ثبت نتايج .............. 93

5-2 انتخاب شاخصها ........................... 93

5-2-1 شاخص هزينه ............................ 93

5-2-2 شاخص تعداد توليد ...................... 94

5-2-3 شاخص ضريب بهره‌وري ..................... 94

5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار ................ 94

5-3 بررسي نتايج مدل واقعي و مدلهاي اصلاحي بعدي 95

5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعي ) .............. 95

5-3-2 مدل شماره 2............................ 98

5-3-3 مدل شماره 3............................ 99

5-3-4 مدل شماره 4........................... 100

5-3-5 مدل شماره 5........................... 101

5-3-6 مدل شماره 6 .......................... 102

5-3-7 مدل شماره 7........................... 103

5-3-8 مدل شماره 8........................... 104

5-3-9 مدل شماره 9 .......................... 105

5-4 تجزيه و تحليل نتايج .................... 106

5-5 پيشنهادات .............................. 115

5-6 تحقيقات آتي ............................ 116

پيوست....................................... 117

منابع فارسي ................................ 170

منابع لاتين.................................. 172


فهرست جداول

عنوان                                    صفحه

2-1 جدول................................... 22

4-1 جدول................................... 77

4-2 جدول................................... 81

4-3 جدول................................... 88

5-1 جدول................................... 96

5-2 جدول................................... 97

5-3 جدول................................... 97

5-4 جدول................................... 98

5-5 جدول................................... 99

5-6 جدول.................................. 100

5-7 جدول.................................. 101

5-8 جدول.................................. 102

5-9 جدول................................................................................ ...............................103

5-10 جدول................................. 104

5-11 جدول................................. 105

5-12 جدول................................. 107

5-13 جدول ................................ 108

5-14 جدول................................. 109

5-15 جدول................................. 109

5-16 جدول ................................ 109

5-17 جدول................................. 111


فهرست اشكال

عنوان                                     صفحه

1-1 شکل..................................... 5

1-2 شکل..................................... 9

2-1 شکل.................................... 19

2-2 شکل.................................... 24

2-3 شکل.................................... 33

2-4 شکل.................................... 34

2-5 شکل.................................... 60

2-6 شکل.................................... 62

4-1 شکل.................................... 77

4-2 شکل.................................... 78

4-3 شکل.................................... 79

4-4 شکل.................................... 79

4-5 شکل................................................................................................ ...............80

4-6 شکل.................................... 82

4-7 شکل.................................... 84

4-8 شکل.................................... 85

 

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول