بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

توضیحات محصول

دانلود بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

 

 

فهرست مطالب

     فصل اول: کليات پژوهش

1-1 ديباچه..................................................................................................................................

2

1-2 بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش...............................................................

3

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش..............................................................................................

5

1-4 هدف پژوهش....................................................................................................................

6

1-5 نوع طرح پژوهش.............................................................................................................

6

1-6 فرضيات پژوهش.............................................................................................................

7

1-7 روش پژوهش....................................................................................................................

7

1-8 جمع آوری اطلاعات..........................................................................................................

7

1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات ............................................................................................

8

1-10 قلمرو پژوهش.................................................................................................................

8

1-11 محدوديت های پژوهش...................................................................................................

8

1-12 واژگان تخصصی پژوهش.................................................................................................

9

1-13 ساختار پژوهش...............................................................................................................

 10

 

 

 

   فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

    گفتار اول: حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني

2-1 ديباچه ..............................................................................................................................

12

2-1-1 حسابداري و پيرامون آن.........................................................................................

12

2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالی.......................................................................................

14

2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي درتحقق اهداف حسابداري وگزارشگري...........

14

2-1-4 اهداف حسابداري ....................................................................................................

15

2-1-5 گزارش هاي حسابداري............................................................................................

17

2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي.........................................................................

18

2-1-7انواع گزارشهاي مالي..................................................................................................

18

2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهاي مالي............................................................................

19

2-1-9 ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري....................................................................

22

    گفتار دوم: گزارشگري مالي تحت وب

2-2 ديباچه ............................................................................................................................

27

2-2-1 تاريخچه اينترنت......................................................................................................

27

2-2-2 وضعيت کنوني اينترنت در ايران و جهان............................................................

28

2-2-3 محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي..................................................................

29

2-2-4 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي.............................................................................

31

2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگري مالي تحت وب....................................

32

2-2-6 انگيزه هاي موجود براي گزارشگري مالي تحت وب.............................................

34

2-2-7 ريسک هاي ذاتي در گزارشگري مالي تحت وب.....................................................

37

2-2-8 زبان علامت گذاري فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)

39

    گفتار سوم: زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)

2-3 ديباچه ..........................................................................................................................

41

2-3-1 تاريخچه XBRL....................................................................................................

42

2-3-2 تعريف XBRL........................................................................................................

44

2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL.....................................................................................

45

2-3-4 XBRL چگونه کار مي کند......................................................................................

2-3-5 فرايند XBRL............................................................................................................

48

50

2-3-6 تاثيرات XBRL بر حسابرسي...............................................................................

60

2-3-7 XBRL و استانداردهاي حسابداري......................................................................

61

    گفتار چهارم : پيشينه پژوهش

2-4 پژوهشهاي برون از کشور ..........................................................................................

64

2-5 پژوهشهاي درون  کشور..............................................................................................

67

   

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 ديباچه ..............................................................................................................................

71

3-2 جامعه آماري....................................................................................................................

71

3-3تعيين حجم  نمونه..........................................................................................................

72

3-4 فرضيه هاي پژوهش....................................................................................................

73

3-5 روش پژوهش................................................................................................................

74

3-6 جمع آوری اطلاعات......................................................................................................

74

3-7 ابزار اندازه گيري اطلاعات..........................................................................................

74

3-8 روايي و پايايي پرسشنامه..........................................................................................

     3-8-1 روايي پرسشنامه................................................................................................

      3-8-2 پايايي پرسشنامه...............................................................................................

75

75

76

3-10 آماره آزمون.................................................................................................................

77

 

     فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1 ديباچه ..............................................................................................................................

80

4-2 اطلاعات جمعيت شناسي................................................................................................

81

4-3 آزمون فرضيه ها............................................................................................................

      4-3-1 آزمون فرضيه اصلي اول..................................................................................

       4-3-2 آزمون فرضيه فرعي 1.....................................................................................

       4-3-3 آزمون فرضيه فرعي 2......................................................................................

       4-3-4 آزمون فرضيه فرعي 3.......................................................................................

       4-3-5 آزمون فرضيه اصلي دوم..................................................................................

87

87

90

93

96

99

 

   فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1 ديباچه ..................................................................................................................................

104

5-2 بحث و نتيجه گيري.............................................................................................................

104

      5-2-1 نتيجه گيري براساس فرضيه اصلي اول......................................................... .                                                                     5 -2-2نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي .......................................................................

       5-2-3 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 2...............................................................

       5-2-4 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 3...............................................................

       5-2-5 نتيجه گيري براساس فرضیه اصلي دوم...........................................................

106

106

107

107

108

5-3 پيشنهادهاي کاربردي در راستاي پژوهش ..................................................................

109

5-4 پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي....................................................................................

110

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

2-1 چکيده اي از استفاده جهاني از اينترنت................................................................................

29

2-2 مزايا و معايب PDF,HTML.................................................................................................. 

40

3-3 پرسشنامه هاي توزيع شده و جمع آوري شده...................................................................

73

4-4 توزيع فراواني «جنسيت»........................................................................................................

81

4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي»................................................................................................

82

4-6 توزيع فراواني «ميزان تحصيلات».........................................................................................

83

4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي»...........................................................................................

84

4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه»................................................................................

85

4-9 توزيع فراواني«نوع فعاليت شرکت».....................................................................................

86

4-10 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري..........

88

4-11 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه اصلي اوّل...................................................

89

4-12 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري............................................................................................................................................

.

91

4-13 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 1...........................................................

92

4-14 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري...........................................................................................................................................

 

94

4-15 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 2..........................................................

95

4-16 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري...........................................................................................................................

.

97

4-17 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 3.........................................................

98

4-18 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ميزان آشنايي باگزارشگري مالي تحت وب.............................................................................................................................................

.

100

4-19 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضي اصلي دوم.....................................................

101

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 2-1 جريان اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب........................................................

2-2 فرايند كلي زبان توسعه پذير گزارشگري مالي............................................................

30

51

3-3 توزيع آماره آزمونx2 با درجه آزاديdf=(n-1)(k-1) و سطح معني داري05/0..........

78

4-4 توزيع فراواني «جنسيت».............................................................................................

81

4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي»......................................................................................

82

4-6 توزيع فراواني «مقطع تحصيلي»...................................................................................

83

4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي»....................................................................................

84

4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه»........................................................................

85

4-9 توزيع فراواني «نوع فعاليت شرکت».............................................................................

86

4-10 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12...............................................................

90

4-11 توزيع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 ..................................................................... 

93

4-12 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12............................................................ 

96

4-13 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12............................................................ 

99

4-14 توزيع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12.......................................................... 

102

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول