بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

 

1 – مقدمه..................................... 3

الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3

ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6

ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6

بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي.............................................. 8

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل................................ 9

گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه.............. 9

      الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ها........ 12

      ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها 13

گفتار2 – مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر  15

الف – عرف بين المللي......................... 15

ب -  كنوانسيون هاي بين المللي................ 16

ج -  تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993).... 19

فصل دوم : سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان.............................................. 19

گفتار1 : حركت  جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي . 19

گفتار 2 : جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي ، جنايات عليه بشريت و …).................................. 26

 

 

 

بخش دوم : اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران 28

گفتار 1 - تعريف عرفي و حقوقي اسير............ 28

الف - تعريف عرفي............................. 28

ب – تعريف حقوقي.............................. 29

گفتار2- اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير    32

الف – ديدگاه اسلام درباره اسير................ 36

ب - اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي....... 36

گفتار3  -   وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم   37

الف - اسيران نظامي........................... 40

 ب - اسيران غير نظامي........................ 49

ج-وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم   54

بخش سوم -  حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55

گفتار اول- حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان............................... 55

گفتار دوم -   نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني........................... 57

الف - عدم اعمال رفتار تلافي جويانه............ 57

ب - نفي كسب اطلاعات و اخبار................... 57

ج -  حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان......................................... 67

د- فرار اسيران............................... 70

گفتار سوم- تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت............................ 70

الف - تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي.... 70

ب- شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت....... 74

گفتار چهارم -  حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران.............................. 75

الف -كشور حامي............................... 75

ب - كميته بين المللي صليب سرخ................ 77

ج - نماينده معتمد اسيران..................... 79

د - سازمانهاي بين المللي انساني و بشردوستانه. 80

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسيران و حمايتهاي قانوني موضوع   81

گفتار اول -  روشهاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي 81

الف - مبادله اسيران.......................... 83

ب - فوت اسيران............................... 85

پ - ضمانت يا قول اسيران...................... 87

ج - فرار اسيران.............................. 89

د - جراحت و بيماري شديد اسيران............... 90

هـ - پايان مخاصمات فعال...................... 91

گفتار دوم -  شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت............................... 93

الف- نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان...... 94

ب – نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي ........... 95

ج- نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند .............. 96

گفتار سوم – ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن 97

نتيجه گيري................................... 99

پيشنهاد..................................... 103

كتابنامه.................................... 105

  

 
 
 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول