پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

توضیحات محصول

دانلود پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

1- پیشگفتار                                                 1

2- مقدمه                                                    2             

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                          4

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     5

           ب-  مفهوم کلی مسئولیت                               6

           ج- مسئولیت در قرآن کریم                                         7

           د- مسئوليت اخلاقي                                          9

           هـ- مسئوليت اجتماعي                                    10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                10

           الف- جنبه فردی مسئولیت                             10

           ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                           12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                   15

         مفاهیم مسئولیت کیفری                                       16

         مسئولیت واقعی و انتزاعی                                    17

         مقایسه مسئولیت با تکلیف                                    19

         تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                    21        

سابقه تاريخي مسئوليت                                               22

هـ

 

 

         الف- سابقه مسئوليت در قديم الايام                                     24

بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام                      25

1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت                                 25

2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات                      27

3- موضوعي بودن مسئوليت                         31

    - در ایران باستان                                    31

    - در روم باستان                                        33

    - در یونان باستان                                     33

         ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                       33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                           36

مسئوليت كيفري در اسلام                                              37

         الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           38

         ب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام                          40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                  40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                             42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                              43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                              44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                  47

مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران                                    46

         الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                 46

         ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                 47

         ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                  48

         د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                       48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                               51

بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا                              51

         الف- اهلیت جنایی                                               51

         ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        52

         ج- اهليت جزائي                                        53

         مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي                                    54      

و

 

 

         اهليت جزايي و مسئوليت كيفري                                     54

بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري                                      55

         قلمرو تقصير در حقوق جزا                                    57

الف- تقصير در قلمرو وسيع                               57

بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده                   60

بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده                           60

ب- تقصير در قلمرو محدود                                     61

ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات                         62

بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري                                      63

         انواع اسناد    در حقوق جزا                                     63

الف- اسناد يا انتساب مادي                              63

ب- اسناد يا انتساب معنوي                               64

         اسناد مادي و مسئوليت كيفري                                       65      

         اسناد معنوي و مسئوليت كيفري                               66

9- فصل هفتم) اركان اهليت جزائي                                     67

اركان و اهليت جزايي                                            68

ركن اول- ادراك                                             68

           الف- مفهوم ادراك و تمييز                                70

           ب- نقش ادراك در مسئوليت كيفري                           72

           ج- عقل در مفهوم ادراك                               73

           د- عقل در مقررات جزائي ايران                                 75

           هـ - عقل در حقوق جزائي اسلام                             76

ركن دوم- اختيار                                          78

           مفاهيم و كاربردهاي اختيار                               78

           الف- اختيار در لغت                                       78

           ب- اختيار در مفهوم فلسفي                               79

بند اول- عنصر قدرت                              80

بند دوم- عنصر اراده                             80

           ج- اختيار در مفهوم حقوقي                                      81

بند اول- مفهوم نقش اراده                                   81

ز

 

 

 

1- نقش اراده در ركن مادي جرم                                 82

2- نقش اراده در ركن رواني جرم                      83

بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق                           83

1- اختيارات در لغت                                 84

2- اختيار در تكاليف و جزائيات                                 84

ركن سوم- علم به قانون                                          85

           الف- مفهوم قانون                                    85

بند اول- نص جزايي                               86

بند دوم- عدم مشروعيت جزايي                            86

           ب- نقش علم به قانون                                     87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي                    88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                           88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري                       88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                            89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                         90

عوامل رافع مسئوليت كيفري                                           91

علل عدم مسئوليت كيفري                                              92

الف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت                                 92

ب- عوامل رافع مسئوليت كيفري                                    92

ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني                                 93

طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل                       93

الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري                                 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي                                 93

بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي                             93

ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت                                  94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت                  94

بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات  94

بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات               96

تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان                            97

ح

 

 

تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني                          97

خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري                          99

مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري                 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت                           101

11- فصل نهم) جنون                                           102

كودكي و مسئوليت كيفري                                            103

تاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفال                                        103

طفل كيست؟                                                    104

مفهوم بلوغ                                                       108

الف- مفهوم علمي بلوغ                                           108

ب- معيار بلوغ در قفسه                                        110

         بند اول- معيار بلوغ در كتاب                                   110

         بند دوم- معيار بلوغ در سنت                                    111

         بند سوم- سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ                    111

اهميت جرايم اطفال                                           113

مسئوليت جزايي اطفال                                         114

مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره                    115

الف- مسئوليت جزايي اطفال غيرمميز                                  116

ب- مسئوليت جزايي اطفال مميز                                   117

ج- مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ                             120

مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران                                  121

الف- قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304                        121

ب- قانون مجازات عمومي مصوب 1352                             122

ج- قانون مجازات اسلامي مصوب 1361                             123

مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام                                  125

الف- بلوغ                                        125

ب- ادراك يا تميز                                          126

         بند اول- حقوقي                                   127

         بند دوم- جزائيات                                      128

سن تمييز در حقوق جزاي اسلام                                    129

ط

 

 

الف- سن عدم مسئوليت جزايي                                 130

ب- سن مسئوليت جزايي نسبي                              130

ج- سن مسئوليت جزايي كامل                               131

12- فصل دهم) جنون                                         133

جنـون                                                 133

سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين                              133

جنون از مسايل موضوعي است                                      135

تعريف جنون                                                    136

انواع جنون                                                    137

اول- اختلالات سيستم عصبي                                138

دوم- جنون اخلاق                                        140

سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر              140

ارزيابي يا نحوه احراز جنون                                    146

الف- كارشناس رواني                                    146

ب- همكاري كارشناس و قاضي                              147

جنون در قوانين سابق جزايي ايران                                    148

جنون در قانون مجازات اسلامي                                    149

ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون                                   150

آثار جنون                                                 152

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم                             155

الف- تقارن جنون يا جرم                                    155

ب- تلازم جنون يا جرم                                   157

ج- جنون كامل                                          157

تأديب مجنون                                                   158

تشريفات اداري نگاهداري مجنون                                  158

مسئوليت مدني مجنون                                        159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                   160

بخش اول- مفاهيم اجبار                                     161

         الف- تعريف اجبار                                      161

         ب- اجبار و اختيار                                     161

ي

 

 

         ج- اجبار و اكراه                                      164

         د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار                     167

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه                            167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                         167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                           167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                168

         الف- اجبار مادي                                  168

بند اول- علل اجبار مادي                            168

بند دوم- شرائط اجبار مادي                          168

اجبار مادي با منشأ دروني                           173

         ب- اجبار معنوي                                   174

بند اول- اجبار معنوي خارجي                         174

شرايط اجبار معنوي خارجي                            174

بند دوم- اجبار معنوي داخلي                         177

         نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري                    177

         نقش تحريك در مسئوليت كيفري                            178

         تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير                            179

بخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران                     179

         الف- قانون مجازات عمومي                               179 

         ب- اجبار در قانون مجازات اسلامي                             179

ضوابط قانوني حاكم بر اجبار                              181

         الف- اكراه در قتل                                     181

         ب- جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد                      182

         ج- اجبار در غير مورد تعزيرات                          182

شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي                          182 

مسئوليت مدني در زمينه اجبار                             182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                      183

بخش اول- مفاهيم جهل                                   184

تعريف اشتباه                                          184

مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                              185  

ك

 

 

 

         الف- جهل                                    185

         ب- اشتباه                                        186

         ج- غلط                                           187

         د- خطا                                           188

         هـ - سهو                                         188

         و- غفلت                                          189

         ز- نسيان                                         189

تفاوت ميان جهل و نسيان                                    190

جايگاه اشتباه در حقوق جزا                                      192

     الف- اشتباه در قانون                             192

     ب- اشتباه در عمل                                      194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي                          195

  الف- جهل مركب                                    195

  ب- جهل بسيط (شبهه)                               197

بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه                     203

     الف- جهل و شبهه حكميه                                 204

     ب- جهل و شبهه موضوعيه                                 204

     ج- جهل تقصيري                                    206

     د- جهل قصوري                                     206

بخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلامي                            207

     الف- جايگاه در جرائم مستوجب حد                             207

     ب- جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات            210

     ج- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات                214

بخش پنجم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي             217

     الف- تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري                       217

     ب- تأثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري                       218

بخش ششم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي                 218

     الف- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئوليت كيفري                     218

بند اول- ادله برائت                                219

ل

 

 

بند دوم- قاعده درأ                                 220

بند سوم- روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل                    221

         ب- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري                    225

بند اول- قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل                     226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام                     227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي                      227

         ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح(جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران        232

     الف- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد                  232

1- جرم زنان                                   233

2- حد مسكر                                    234

3- جرم سرقت                               235

     ب- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص                  236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                       238

بند دوم- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)              240

     ج- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه                   241

بند اول- جهل حكمي                             243

بند دوم- جهل موضوعي                           244

خلاصه بحث                                             247

فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.

آيت ا... مرعشي، سيد محمدحسن، نشريه حقوق دانشكده علوم قضايي، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.

آيت ا... موسوي بجنوردي، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهي و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.

انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص 121.

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول 1327.

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.

حلي، علامه شيخ جمال الدين ابي منصور: قواعد الحكامفي مسائل الحلال والحرام، كتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.

جندی ، عبدالملک بک ، الموسوعه الجنائیه ، داراالکتب الحصریه ، ج 1 ، قاهره 1931 ، ص 272.

جرل و رمیتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 299.

جنبلی ، ابن قدامه ، المغنی ، ج 4 ، ص 145.

خسروپور ، یوسف ، روانشناسی بلوغ و نوجوانی ، صص 2-3.

آیت ا... خویی ، تکمله المنهاج ، ج 2 ، ص 13 ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره ششم ، سال 1358 ، ص 125.

دون دیو دو وابر ، رساله حقوق جنایی  ص 437.

دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، ج 3 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1373 ، ص 4326.

دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ موسسه کیهان ، چاپ 2 ، سال 1368 ، ص 130.

راغب اصفهانی  مفردات راغب ، (کتاب المفردات یافی غریب القرآن ، چاپ مکتبه بوذر جمهری ، ص 59 ، 1372.

ژان جان دامن ، ترجمه علی اردلانی ، (مسئولیت جزایی در زمان قدیم ، جزوه کانون وکلا ف شماره 98.

سبزواری ، محمد سامی ، شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس ، ص 217 ، سال 1995.

الشاوی ، دکتر علی حسین ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم ، ص 328 و 338 ، 1982.

شیخ کلیفی ، اصول کافی ، ترجمه سیدهاشم رسولی  علمیه اسلامیه ، ج 4 ، ص 204.

شیخ الاسلام ، سیدمحمد ، راهنمای مذهب شافعی ، ص 195.

شهید ثانی ، مسالک ، چاپ سنگی ، ج 1 ، ص 248.

شیخ حرعاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب 4 ، حدیث 2 ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، 1983 ، ص 3 ، ج 1.

شيخ طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط، ج8، چاپ سوم، المكتبه المرتضويه، 1351ش.

شيخ مفيد، ابي عبدالله محمدبن النعمان الحارثي: المقنعه في الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.

صانعی ، دکتر پرویز  طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص75 ، سال 1348.

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی سابق ، ج 1 ، ص 46.

صالح ولیدی محمد ، مسئولیت کیفری ، ص 57 ، ص 90 .

صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صفحه 180.

صفایی ، حسین ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، سال 1349 ، شماره های 3 ،4.

الصیفی ، عبدالفاتح ، القاعده الجنائیه ، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع ، ص 409 ، 1967 م.

عمیده ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید  انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ، 1362.

عاملی ، محمدحسن ، وسایل الشیعه ، ج 11 ، انتشارات دارالکتب ، ص 398 ، سال 1358.

العوجی ، مصطفی ، المسئولیه الجنائیه ، موسسه نوفل بیروت ، ص 12 ، سال 1985 م.

عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم ص 1 و 2.

علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپخانه بانک ملی ایران ، ج 1 ، ص 218 ، سال 1353.

عبده ، اصول قضایی دیوان عالی کشور ، صفحه 216.

عوده ، عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامی ، ج 1 ، ص 601.

غفوری غروی ، سیدحسن ، انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شهید بهشتی.

فیض الاسلام ، نهج البلاغه ، ص 978.

فیض علیرضا ، حقوق جزای عمومی در اسلام 2 (جزوه درسی) ، ص 3 ، دانشگاه تربیت مدرس.

فرید ، مرتضی ، الحدیث ، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1365 ، ج 2 ، صص: 347-346.

قرآن کریم ، سوره های دهر ، آیه 3 و تکاثر آیه 8 ، اسراء ، آیه 7 و 36 ، مدثر آیه 38 و 74 ، انعام آیه 6-164 ، فاطر آیه 18 و 25 ، النجم آیه 28-39-40 ، زلزال آیات 6 و 7 ، آل عمران 4-10 ، فصلت آیه 41 ، مائده آیه 95 ، نساء آیه 22-23 و ... .

کرمانی ، ابراهیم جعفر ، نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان ، ص 7.

کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران 1362 ، ج 6 ، ص 47.

گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، صفحه 203 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.

گارو ، رنه ، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج 1 ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ص 451.

گانبور ، علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال 1941.

گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی  ج 1 ، ص 327.

گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج 1-2-3 ، ج 9 ، نشر میزان ، پائیز 83.

لهجن بیگی ، محمد ، عرف و عادت و عشایر فارس ، ص 22 ، سال 1324.

یدوک آندره ، حقوق جزای عمومی ، صفحه 298.

سینفور دریس ، مختصر روانپزشکی ، ترجمه گروهی از مترجمان ، ص 114.

معتمد ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 273 ، سال 1351.

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ج 3 ، انتشارات امیرکبیر ، ص 40-77 ، سال 1372.

مطهری ، مرتضی ، انسان در قرآن ، نشریه شماره 38 ، حوزه و دانشگاه ، ص 26.

محسنی ، مرتضی ، مسئولیت جزایی ، مجله حقوقی شماره 6 ، وزارت دادگستری ، ص 26.

محمود مصطفی ، محمود ، قانون العقوبات (القسم العام) ، مکتبه القاهره العربیه ، ص 374 ، 1961 م.

محمودی ، عباسعلی ، حقوق اسلام ، (شرایط تکلیف و مسئولیت) ، انتشارات بعثت ، ص 22-38 ، 1361.

منصور ، محمود ، لغتنامه و روانشانی ، ص 71.

معروف حسنی ، هاشم ، المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ، ص 278.

محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، ترجمه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی ، سال 1367 ، ص 47.

مهرپور ، حسین ، سرگذشت تعزیرات ، مجله کانون وکلا ، شماره 149-148 ، سال 1368 ، ص 13.

مول و ویتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 329.

موسوی ، سیدمحمدصادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1382.

محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد 3 ، چاپ گنج و دانش ، 1376.

نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، انتشارات ناظم الاطباء ، تهران ، ج 5 ، ص 3329 ، 1317.

نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام ، ج 4 ف ص 264.

نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص 222 ، ناشر کانون وکلای دادگستری ، سال 1369.

ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج 1 ، ترجمه احمدآرام ، ص 535 ، سال 1337.

الوائلی ، شیخ احمد ، احکام زندان در اسلام ، ترجمه محمدحسن بکائی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی  ص 273 ، سال 1366.

ولیدی  محمدصالح ، حقوق جزاء (مسئولیت کیفری) ، چاپ دوم ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1383.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول

 
حمیدرضا دانش ناری
09:13 - 1398/09/20
0
ئات