پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

توضیحات محصول

دانلود پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

کليات                                                                                         1-25

مقدمه                                                                                               1

طرح موضوع                                                                                      4

طرح مسئله                                                                                        5

طرح مفروضات                                                                                  5

روش تحقيق                                                                                      6

ضرورت انجام تحقيق                                                                           7

قلمرو تحقيق                                                                                     7

کلمات کليدی و مفاهيم                                                                         8

نقد و بررسی منابع                                                                             10

بخش اول: ترکان غزتا دوره سلجوقی                                                 26-71

1-           اوضاع جغرافيايی آسيای مرکزی و ساکنان آن                               26

      1-1- جغرافيای آسيای مرکزی                                              26

      2-1-ساکنين آسيای مرکزی                                                  28

2            -اصل و منشا اوليه ترکان غز                                                  31

      1-2-منشا نام غز                                                              31

      2-2-نژاد غزان                                                                32

      3-2-مساکن غزان                                                            33

      4-2-مهاجرت غزان                                                          36

3-ويژگی های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غزان                 40

    1-3-اوضاع سياسی غزان                                                     40

    2-3-اعتقادات دينی غزان                                                     41

    3-3-آداب و رسوم غزان                                                      44

     4-3-زندگی اقتصادی                                                        40

4-گذشته تاريخی غزان                                                              46

     1-4- غزان در دوره گوک ترکها                                              46

     2-4- غزان در دوره اويغورها                                                 52

     3-4- ترکان غز و جهان اسلام                                                54

    4-4- غزها در دوره سامانيان                                                   56

    5-4- غزها در دوره غزنويان                                                   59

          1-5-4-سلطان محمود غزنوی                                           61

          2-5-4-سلطان مسعود غزنوی                                           67

بخش دوم: وضعيت ترکان غز در دوره سلجوقيان                                 72-112

1-           نقش غزان در تشکيل دولت سلجوقيان                                      72

2-روابط غزان با سلاطين بزرگ سلجوقی                                        87

1            -2- اوضاع سياسی حکومت سلاجقه بزرگ                                87

2-2- سلاجقه بزرگ و غزان                                                       94

بخش سوم: وضعيت ترکان غز در دوره سلطان سنجر                           113-153

1-           اوضاع سياسی حکومت سنجر                                                113

2-روابط غزان با سنجر                                                             119

3-درگيری غزان با سنجر                                                          129

بخش چهارم: اوضاع خراسان پس از اسارت سنجر                              152-175

       1-غزها در خراسان                                                                   152

       1-1-سلطان سليمان سلجوقی                                                       156

       2-1-سلطان محمود                                                                   162

       3-1-فرار سنجر از اسارت و مرگ او                                              167

       4-1-خراسان پس از مرگ سنجر                                                   171

بخش پنجم: نتايج و پيامدهای حمله غزان                                               176

       1-نتايج سياسی                                                                   176

           1-1-تشکيل حکومت خوارزمشاهيان                                     176

                 2-1-زوال حکومت  سلجوقيان در خراسان                             177

                 3-1-بروز هرج و مرج در خراسان                                       180

            2-نتايج اجتماعی                                                                 182

              1-2-قتل و غارت مردم                                                       182

              2-2-از بين رفتن امنيت                                                       184

          3-نتايج اقتصادی                                                                   187

          4-نتايج فرهنگی                                                                    189

            1-4-کشته شدن علما و بزرگان                                                189

             2-4-ويرانی مراکز و اماکن فرهنگی                                          197

نتيجه گيری                                                                                    198

منابع و ماخذ                                                                                  202

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول