پروژه طراحي سيستم مكنده غلات

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی پروژه طراحي سيستم مكنده غلات 

 

نمادها:

افت فشار ................................

 توان (hp)...................................................................................... p

چگالي .....................................

دبي جرمي مواد .............................

دبي جرمي هوا ..............................

دبي حجمي ................................

دما (R)......................................... T

سرعت هوا.................................. C

طول لوله (in)................................... A

قطر لوله (in)................................... D

فشار ..................................... P

مساحت سطح مقطع (in2)................................................................ A

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول

مقدمه وتاريخچه

1-1- مقدمه و تاريخچه : [1]...................... 1

فصل دوم

سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي

2-1- مقدمه: [1]................................. 2

2-2- انعطاف پذيري سيستم: [1].................... 2

2-3- صنايع و مواد: [1] ......................... 3

2-4- طريقه انتقال: [1].......................... 3

2 2-4-1- فاز رقيق:.............................. 4

2-4-2- فاز غليظ............................... 4

2-4-3- حركت با سرعت هوا....................... 4

2-4-4- نرخ بارگذاري حجمي...................... 4

فصل سوم

انواع سيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي 

3-1- مقدمه: [1]................................. 5

3-2- سيستم هاي بسته: [1]........................ 6

3-3- سيستم هاي باز: [1]......................... 7

3-3-1- سيستم هاي فشار مثبت.................... 7

3-3-2- سيستم هاي فشار منفي.................... 8

فصل چهارم

انتقال دسته اي

4-1- مقدمه: [1]................................ 10

4-2- سيستم هاي نيمه پيوسته: [1]................ 10

4-3- سيستم هاي ضرباني: [1]..................... 11

فصل پنجم

اهميت ويژگي هاي مواد

5-1- مقدمه: [1]................................ 13

5-2- چسبندگي: [1].............................. 13

5-3- قابليت احتراق: [1]........................ 13

5-4- رطوبت: [1]................................ 13

5-5- سايش و فرسايش: [1]........................ 14

5-6- شكنندگي: [1].............................. 14

5-7- نقطه ذوب پايين: [1]....................... 15

5-8- پرتوزايي: [1]............................. 15

فصل ششم

اجزاء سيستم

6-1- مقدمه: [1]................................ 16

6-2- تامين كردن هوا: [1]....................... 16

6-2-1- انواع سيستم هاي حركت دهند ي هوا....... 16

6-2-1-1- فن ها.............................. 18

6-2-1-2- دمنده هاي احيا كننده............... 18

6-2-2- مشخصات سيستم هاي راه اندازي هوا....... 18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها................... 19

6-2-2-1-1- فشار براي كمپرسور............... 19

6-2-2-1-2- نرخ دبي حجمي جريان.............. 19

6-2-2-2- مكنده و پمپ هاي وكيون.............. 20

6-2-2-2-1- وكيوم (فشار منفي)............... 20

6-2-2-2-2- نرخ دبي حجمي ................... 21

6-2-3- قدرت مورد نياز........................ 21

6-3- خطوط لوله: [1]............................ 23

6-3-1- ضخامت ديواره.......................... 23

6-3-2- جنس لوله ها........................... 24

6-3-2-1- بهداشت............................. 24

6-3-2-2- لوله هاي پلاستيكي................... 25

6-3-2-3- سايش سطوح.......................... 25

6-3-3- سطح تمام شده ......................... 25

6-3-4- خمها.................................. 26

فصل هفتم

جريان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1].............................. 28

7-2- قطر داخلي لوله: [1]..................... 28

7-3- فاصله انتقال: [1]....................... 28

7-4- فشار قابل دسترسي: [1]................... 29

7-5- سرعت هواي منتقل شده: [1]................ 29

7-6- خصوصيات مواد: [1]....................... 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]................................ 31

8-2- سرعت انتقال: [1].......................... 31

8-3- نرخ بارگيري يكنواخت:[1]................ 32

8-4- تاثير قطر داخلي لوله: [1]................. 33

فصل نهم

شرايط لازم براي هوا

9-1- مقدمه: [1]................................ 36

9-2- فشار موجود: [1]........................... 36

9-3- دبي حجمي: [1]............................. 38

9-4- تاثير سرعت: [1]........................... 38

9-5- اثرات تراكم پذيري: [1].................... 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا....................... 40

9-5-2- تاثيرات مواد.......................... 40

9-6- دبي حجمي: [1]............................. 41

9-6-1- ادامه فرمولها......................... 41

9-6-2- تاثيرقطر داخلي لوله................... 42

9-6-3- قانون گاز ايده آل..................... 43

9-6-4- تاثيرات فشار.......................... 45

9-6-5- تاثيرات سيستم......................... 46

9-7- تعيين سرعت: [1]........................... 48

9-7-1- روابط عملكرد.......................... 48

9-8- تاثيرات ارتفاع: [1]....................... 48

9-8-1- فشار اتمسفري.......................... 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]............................... 50

10-2- افت فشار لوله: [1]....................... 50

10-2-1- پارامترهاي جريان و ويژگي هاي آنها.... 51

10-2-1-1- سرعت هوا.......................... 51

10-2-1-2- چگالي هوا......................... 51

10-2-1-3- ويسكوزيته هوا..................... 52

10-2-1-4- ضريب اصطكاك....................... 52

10-2-2- روابط افت فشار....................... 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف..................... 52

10-2-2-2- تاثيرات قطر داخلي لوله............ 54

10-2-2-3- خمها.............................. 54

10-2-3- تاثيرات دبي هوا...................... 56

10-2-4- تاثيرات طول لوله..................... 56

10-2-5- تركيب هاي ديگر خط لوله............... 57

10-2-6- افت فشار كلي......................... 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]............... 59

فصل يازدهم

طراحي سيستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]....................... 60

11-2- محاسبه سرعت هواي انتخابي با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]............................................... 61

11-3- فشار مورد نياز: [نگارندگان].............. 63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نياز: [نگارندگان] 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]................. 65

11-6- افت طولي عرضي: [نگارندگان]............... 67

11-6-1- افت طولي............................. 67

11-6-2- افت موضعي............................ 68

11-6-3- طول معادل............................ 69

فصل دوازدهم

نتيجه گيري، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]....................... 71

12-2- نتايج: [نگارندگان]....................... 71

12-3- بررسي نتايج: [نگارندگان]................. 71

12-4- پيشنهادات: [نگارندگان]................... 72

پيوست

1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek........ 73

منابع.......................................... 74
فهرست شكلها

فصل سوم

3-1- انواع سيستم هاي اتصال پنوماتيكي: [1]....... 5

3-2- يك چرخه بسته از سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي: [1]    6

3-3- سيستم جابجايي سيستم هاي مثبت: [1].......... 7

3-4- سيستم جابه جايي با فشار منفي: [1].......... 8

3-5- سيستم انتقال فشار منفي (وكيوم)از انبار: [1] 9

فصل چهارم

4-1- نوع سيستم جابه جايي با تانكر دمنده: [1]... 11

4-2- سيستم ضرباني: [1]........................ 11

4-3- طرحي از يك نوع سيستم توپي تنها: [1]...... 12

فصل ششم

6-1- رده بندي حركت دهنده هاي هوا: [1]......... 17

6-2- بازه تقريبي از عملكرد حركت دهنده ي هو: [1] 17

6-3- ورودي و خروجي براي كمپرسور: [1].......... 19

6-4- بعضي از انواع خمها درسيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي: [1]............................................... 26

فصل هشتم

8-1- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار پايين: [1]..................................... 34

8-2- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار بالا: [1]...................................... 34

فصل نهم

9-1- پارامترهاي متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبي جريان: [1]    38

فصل دهم

10-1- ضريب هد براي چند شكل مختلف: [1]......... 58

 

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبي حجمي هواي انتقال يافته و توان كمپرسور: [1] 20

6-2- توان تفريبي مورد نياز براي كمپرسور در سيستم هاي فشار

پايين: [1]..................................... 22

6-3- مشخصات يك كمپرسور حلزوني: [1]............. 22

فصل نهم

9-1- تاثير سرعت هوا بر دبي حجمي جريان: [1]..... 42

9-2- تاثير فشار هوا بر روي دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار

پايين: [1]..................................... 45

9-3- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار بالا: [1] 45

9-4- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار منفي: [1] 46

9-5- تاثير ارتفاع بر روي مقدار فشار اتمسفريك محلي: [1]   48

فصل دهم

10-1- تاثير قطر داخلي لوله بر افت فشار خالي: [1] 54

10-2- ضريب براي خمهاي :[1]................... 55

10-3- ضريب هد براي خمهاي شعاعي: [1]............ 55

10-4- ضريب هد براي خمهاي زاويه تيز: [1]........ 56

10-5- تاثير قطر لوله و دبي حجمي جريان بر افت فشار: [1]   57

10-6- ضريب هد براي مقاطع گسترش يافته لوله: [1]. 58

 

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت ديواره براي لوله با قطر اسمي 4 in : [1] 25

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول