معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

توضیحات محصول

دانلود پروژه معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول:كليات

1-1)هدف....................................... 15

1-2)پيشينه و تحقيق............................ 15

1-3)روش كار و تحقيق........................... 15

فصل دوم : اختصاصات عمومي نمکها در ايران ..... 17

الف : کلياتي درمورد نمکها ................... 18

1-2 تاريخچه نمک ............................. 18

2-2 نمک وموارد استفاده آن  .................. 20

3-2 پراکندگي و  مقدار توليد  نمک درجهان ..... 20

ب: ژئو شيمي و کاني شناسي .................... 27

4-2 ژئوشيمي ................................. 27

5-2 کاني شناسي نمکي  (‌هاليت )‌................ 28

6-2 کاني هاي همراه  هاليت ................... 31

7-2 فرايندهاي بعد  از رسوبگذاري ............. 34

پ: شرايط ومحيط  تشکيل هاليت  ................ 37

8-2 شرايط تشکيل هاليت ....................... 37

9-2 محيط تشکيل نمک  (‌هاليت )‌................. 39

10-2 ذخاير تبخيري  قديمي و محيط تشکيل آن .... 41

11-2 موقعيت هاي  مناسب براي رسوب تبخيري ها .. 44

12-2 سبخا ................................... 46

13-2 محيط هاي دريايي......................... 47

14-2 نمک هاي غول آسا چگونه بوجود  آمدهاند ؟.. 48

ث:انواع ژنتيکي کارنسارها نمک ................ 53

15-2 اقيانوس ها ودرياها ..................... 53

16-2 درياچه ها .............................. 54

17- 2 آبهاي زير زميني  (‌شورابه ها )‌.......... 56

18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع  پلايا ........... 57

19-2 نهشته هاي نمک  لايه اي .................. 57

20-2 گنبدهاي نمکي  .......................... 59

21-2 کاني هاي همراه  گنبدهاي نمکي  .......... 61

22-2 پديده دگرگوني  در گنبدهاي نمکي ......... 62

23-2 چگونگي حرکت در  گنبدهاي نمکي  .......... 63

ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير  تبخيري........ 69

24-2 مدل يا تئوري   حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877))  69

25-2 مدل درياچه اي والتر ( 1903)............. 70

26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)...... 70

27-2 تئوري يا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, 1972)...... 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتيک .. 75

29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري ........ 77

آثار ومعادن  نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي 82 

30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس..... 82

31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان.............. 86

1-31-2 گنبد نمكي قشم......................... 86

2-31-2 گنبد نمكي سياهو....................... 88

3-31-2 گنبد نمكي گچين........................ 89

32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني.................. 90

33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان......... 91

1-33-2 گنبد نمكي علي آباد.................... 91

2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد................ 91

3-33-2 نمك آبي راين.......................... 92

4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد................ 92

5-33-2 نمك آبي نوق........................... 93

34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي........ 93

1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان) 95

2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد.. 97

3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد................. 97

الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد................ 98

ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد.................. 98

ج-كانال نمك عقدا............................. 99

35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن..................... 99

36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي....... 101

37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان.... 103

1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان.... 104

2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي 105

الف-معدن كوه نمك.......................... 105

ب-معدن تخت رستم........................... 105

ج-معدن سردره.............................. 106

د-معدن سيالك.............................. 106

ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار 107

و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)   107

ز-معدن راه راهك........................... 108

ح-معدن كرند............................... 108

ط-معدن ناروبنه............................ 109

ي- معدن بنه كوه........................... 109

ك-معدن رودخانه شور........................ 109

3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110

الف-معدن گزوشك............................ 110

ب-معدن چاه غلغل........................... 111

ج-معدن شهر آباد........................... 111

د-معدن حسين آباد ده نمك................... 112

ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت................ 112

و-نمك هاي محدوده سرخه..................... 113

ز-معدن لاهورد.............................. 113

ح-برونزدهاي نمكي نمكان.................... 113

6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي.... 119

38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان.... 120

1-38-2 زمين شناسي استان خراسان.............. 120

2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان....... 122

1-معدن نمكي آبقوي......................... 122

2-معدن نمك عمارلو......................... 123

3-معدن نمك حصار يزدان..................... 124

4-معدن نمك سلطان آباد..................... 124

5-معدن نمك غار............................ 124

6-معدن نمك اسلام قلعه...................... 125

7-كالشور سبزوار........................... 125

8-معدن نمك آبي گدار خماري................. 125

9-نمك زار سبزوار.......................... 125

10-نمك آبي جاجرم.......................... 126

39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن............... 127

1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن....

الف-آثار نمكي استان لرستان.................. 128

1-نمك چل قادي (سفيد دشت).................. 128

2-مظهر معدن نمكي چالكل.................... 128

3-نمك چم چير (امير آباد).................. 130

4-مظهر معدني نمك بابا بهرام............... 130

41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن 131

1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن   131

الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم........... 132

زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر...... 132

1- گنبد نمكي قم يا كوه نمك................. 134

2- گنبد نمكي يزدان......................... 135

3- گنبد نمكي آخ............................ 136

4- گنبد نمكي شيخ حاجي...................... 136

3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر  137

42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن.... 140

1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن 140

2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان 140

خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان............. 140

1-گنبد نمك مزرعه.......................... 141

2-گنبد نمكي ايوند......................... 142

3-گنبد نمكي سار........................... 142

4-گنبد نمكي ترب........................... 142

5-گنبد نمكي منور.......................... 143

6-گنبد نمكي شوره دره...................... 143

7-گنبد نمك قره آغاج تبريز................. 143

8-گنبد نمك تازه كند....................... 144

9-گنبد نمك نهند........................... 144

10-گنبد نمكي داش اسپيران.................. 144

11-گنبد نمكي خواجه........................ 145

12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ).............. 145

13-گنبد نمكي قزلجه........................ 145

14-معدن نمك هريس.......................... 146

15-معدن نمك قاپولوق....................... 146

16-گنبدهاي نمكي اواوغلي................... 146

17-گنبد نمكي خاك مردان.................... 146

18-گنبد نمكي قليچ تپه..................... 146

19-گنبد نمكي زنجيره....................... 148

20-گنبد نمك امير بيك...................... 148

21-گنبد نمكي شعبانلو...................... 148

22-گنبد نمكي كشك سراي..................... 149

23-معدن نمك مامان......................... 149

3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان......... 150

1-معدن نمك خرم آباد(جبا).................. 151

2-معدن نمك زهستر آباد..................... 152

3-مظهر نمك گنبد........................... 152

4-مظهر نمك گچي قشلاق....................... 152

5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي) 153

6-مظهر نمك طالقان......................... 153

43-2 نمك هاي پليوسن........................ 153

44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون).. 154

1-44-2 پلاياهاي خور......................... 155

2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني............. 157

3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني.. 158

45-2 نمك هاي عهد حاضر...................... 160

1-45-2 درياچه هاي شور ايران................ 160

الف-درياچه اروميه......................... 160

ب- درياچه نمك............................. 162

ج-درياچه حوض سلطان........................ 163

د-درياچه بختگان........................... 164

ه- درياچه مهارلو.......................... 165

9- درياچه شورابيل اردبيل ................... 166

فصل سوم : گنبدهاي نمكي گرمسار .............. 167

1-3- موقعيت جغرافيايي ...................... 168

2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي .......... 169

- زمين شناسي ............................... 171

2-3 – زمين شناسي عمومي ..................... 172

4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار ............ 172

4-3-1- نمك S ............................... 173

4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S................ 174

4-3-3- مارن زرشكي ........................ 174

4-3-4- مارن الوان .......................... 175

4-3-5- ولكانيك ............................. 176

4-3-6- شيل سبز sh........................... 177

4-3-7- گچ وشيل shG....................... 178

4-3-8- ژيپس توده‌اي ....................... 178

4-3-9- آهك قم O-M........................... 179

4-3-10- سازند قرمز فوقاني .................. 180

4-3-11-سازند هزار دره ...................... 181

4-3-12- سازند كهريزك ....................... 182

4-3-13- گچ كواترنر.......................... 183

4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي ................. 183

4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه ...... 184

4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي ................. 185

4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي ...... 185

5-3-1- زمين شناسي ساختماني ................. 186

5-3-2- گسل‌ها ............................... 187

-معادن فعال نمک گرمسار ..................... 189

3-1-معدن كوهدشت كهن ........................ 190

3-2-معدن نمك قائم .......................... 192

3-3- معدن نمك غرب قائم ..................... 193

3-4-معدن نمك مرواريد ....................... 193

3-5- معدن نمك سالار ......................... 194

3-6- معدن نمك راهراهك ...................... 195

3-7- معدن تخت رستم ......................... 195

3-8-معدن نمك سيالك ......................... 196

3-9- معدن نمك ميلاد ......................... 199

3-10- معدن نمك صادقي ....................... 201

3-11- معدن نمك سرو.......................... 202

فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك ... 206

4-1- كارخانه نمك كوبي زهره.................. 206

4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره ......... 208

فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات ........... 211

منابع ...................................... 213

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول