اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی درتوسعه شهری

توضیحات محصول

دانلود پروژه اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی درتوسعه شهری

 

فهرست عناوين

عنوان.................................................. صفحه

چکیده : 1

مقدمه : 3

  فصل اول :  کلیات طرح تحقیق

1-1  چگونگی انتخاب موضوع تحقیق 5

1-2 معرفی محدوده مورد مطالعه 5

1-3   بیان مسئله و ضرورت پژوهش 6

1-4 پرسشهای تحقیق 11

1-5 فرضیه های تحقیق 11

1-6  اهداف تحقیق 11

1 -7  پیشینه تحقیق 12

1-7-1در سطح جهانی 12

1-7-2 در سطح ملی 12

1-7-3 در سطح منطقه مورد مطالعه 13

1-8 استفاده کنندگان از تحقیق 14

1-9 متدولوژی پژوهش. 14

1-9-1 روش تحلیل 14

1-9-2 روش تحقیق 14

   فصل دوم :  داده های ساختمانی

2-1واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران 21

2-1-1- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ: 22

2-2تاریخچه چینه ای کپه داغ: 23

2-2-1 زمین ساخت کپه داغ : 24

2-2-2 زمین شناسی - چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد ..............................................................................24

2-2-2-1 سازند شمشک یا کشف رود ....................................................................................................... 25

2-2-2-2 سازند چمن بید یا دلیچای........................................................................................................... 25

2-2-2-3 سازتند مزدوران ......................................................................................................................... 26

عنوان                                                                                                                                 صفحه 

2-2-2-4 سازند کرتاسه.............................................................................................................................. 26

2-2-2-5 سازند شوریجه.............................................................................................................................26

2-2-2-6 سازند تیرگان................................................................................................................................27

2-2-2-7 سازند سرچشمه ...........................................................................................................................28

2-2-8 سازند سنگانه................................................................................................................................... 28

2-2-2-9 نهشته های نئوژن......................................................................................................................... 29

2-2-2-10 سازند کواترنری ........................................................................................................................30  

2-4 گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت 37

2-5-1-1زون گسلی قوچان- رباط 40

2-5-1-2زون گسلی شمال شرق بجنورد 40

2-5-1-3 گسله غربی شیخ 40

2-5-1-4 زون گسلی آشخانه 41

2-5-1-5 گسله دنقوز داغ 41

2-5-1-6 گسله رباط قره بیل 41

2-5-1-7 گسله میامی 41

2-5-1-8 گسله جاجرم 41

2-5-1-9 گسله قلی 41

2-5-1-10 گسله نابیا 41

2-5-1-11 گسله سوقا 42

2-5- 1-12 گسله مراوه تپه 42

2-5- 1-13 گسله تکل کوه 42

2-5-1-14 گسله قورخود 42

2-5 -2لرزه ساخت استان خراسان شمالی 42

2-5-2-1 قابلیت لرزه خیزی 43

2-5-2-2 پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ 43

2-5-2-3 پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ 44

2-5-2-4ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی 44

5-2-2-5 قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه 45

عنوان                                                                                                                             صفحه

2-5-2-6 ژرفای لرزه ها 45

2-6 گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد 46

2-6-1گسل های تراستی و واژگونه 46

2-6-1-1  گسل فیروزه 46

2-6-1-2  گسل ارکان 47

2-6-1-3 گسل حصار 47

2-6-1-4  گسل چهار خروار 47

2-6-1-5  گسل آبچور 48

2-6-2 گسل واژگونه ...................................................................................................................................48

2-6-2-1 گسل های واژگونه قره قوزی 48

2-6-2-2 گسل واژگونه باباامان 48

2-6-3 گسل های راستالغز 49

2-6-3-1 زون گسلی شمال خاوری بجنورد 49

2-6-3-2گسل چوکانلو 50

2-6-4 گسل های عادی 51

2-7 کلیات ساختاری 51

2-7-1 چین ها 51

2-7-2 ویژگیهای هندسی ساختارهای چین 52

2-7-2-1 مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش 54

   فصل سوم :   اقلیم – ژئومورفولوژی

3-1  مقدمه 58

3-2- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه : 58

3-3-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم: 59

3-2-1 توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی : 59

3-2-2- توده های مدیترانه ای : 59

3-2-3- توده های شمالی و غربی : 59

3-2-4 توده های اقیانوس هند .....................................................................................................................59

عنوان                                                                                                                             صفحه

3-2-5- توده های صحرایی : 59

3-4 : بارش 59

3-4-1 : بارندگی حداکثر 24 ساعته 62

3-4-2- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه : 62

3-5- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن) : 63

3-6- تعداد روزهای یخبندان : 66

3-7 باد : 68

3-7-1 : تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری 69

3-8 : تبخیر : 71

3-9: طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد 73

3-9-2- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن 73

3-9-3- اقلیم نمای آمبرژه : 73

3-10 : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین : 74

3-10-1- شواهد اقلیمی گذشته : 74

3-10-2- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین : 75

3-10-3 اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد : 77

   فصل چهارم :  نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری

4-1- مقدمه 82

4-2 رودخانه باباامان 82

4-3 ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد 82

4-4  تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل 83

4-4-1  تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز 83

4-5  سیل گیری شهرها 84

4-6  عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن 85

4-7  بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد 86

4– 7 – 1 ويژگي هاي هندسي حوضه و زير حوضه هاي بجنورد 86

4-7-1-1 شاخصه های شکل حوضه ...........................................................................................................78

عنوان                                                                                                                      صفحه

4-7-1-2 رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه 88

4-7-1-4 توزيع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه 89

4-7-2رژیم آبدهی رودخانه فیروزه 97

4-7-2-1 آبدهی سالانه 97

4-7-2-2  برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف 99

4-7-3- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای 100

4-7-4 آبدهی سالانه برآورد شده  در هر یک از آبراهه های اصلی 102

4-7-5 آبدهی ماهانه 103

4-7-6 آبدهی روزانه 104

4-7-7 سیلاب 106

4-7-7-1  بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی 106

4-7-8 رسوب 107

4-7-8-2 آمار و اطلاعات موجود 108

4-7-8-3 رابطه دبی رسوب و دبی جریان 108

4-7-8-4 بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر 108

4-8  بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد 109

4-8-1  کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد 110

4-9برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد 112

4-9-1 برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری 113

4-10 بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد 114

4-10-1  سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه 116

4-10-2 رسوب 123

4-10-2-1  برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری 123

   فصل پنجم :  قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد  

5-1 مقدمه 130

5-2 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد 130

5-2-1  ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی 130

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

5-2-1-1 سنگهای رسوبی حوضه بجنورد 131

5-2-2 واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد 139

5-2-2-1 واحد Qt1 133

5-2-2-2 واحد Qt2 133

5-2-2-3 واحد Qa1 133

5-2-2-4 واحد QL 133

5-2-2-5  واحد Qc 133

5-3  بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد 134

5-3-1  ویژگیهای واحدهای غیرسنگی 134

5-3-1-1 شاخص های مهندسی واحد Qt2 134

5-3-1-2  شاخص مهندسی واحد Qa1 135

5-3-1-3 شاخص های مهندسی واحد Qc 136

5-3 -2 ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد 137

5-3-2-1 ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه 138

5-3-2-2 ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد 139

5-3-2-3 بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد : 140

5-4  خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد : 141

5-5  مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد 143

5-5-1 سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد 144

5-5-2 سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری 144

5- 6 ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن 146

5- 7 ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد 150

5-7-1 پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک 150

5-7-2 نتایج بدست آمده از محاسبات نشست 151

5-8 بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن 152

5-8 -1 ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد 154

5-8-2 زلزله ورودی 154

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

5-8-3 بررسي استعداد روانگرايي 154

5-8-4 داده هاي مورد نياز ارزيابي استعداد روانگرايي 156

5-8-5 محاسبه فاکتور عمق 157

5-8-6 ارزيابي خطر روانگرايي در بخشهاي مختلف حوضه 157

   فصل ششم :  قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد

6-1 تکامل تکتونیکی 165

6-1-1 تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد 165

6-2 گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد 166

6-2-1 انواع گسله ها 166

6-2-2 گسلش (گسل خوردگي): 167

6-2-3 گسله هاي فشارشی 167

6-2-4 گسلهاي راستالغز: 172

6-2-5 مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: 175

6-3 نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: 178

6-3-1 مفهوم علم نئوتکتونیک: 178

6-3-2 علائم و شاخص های زمین شناسی: 178

6-3-3 شواهد زئومورفولوژی  زمین ریخت شناسی 179

6-3-4 تقسيم بندي گسله‌ها از ديدگاه فعاليت 180

6-3-5 نشانگرهای باستان شناسی: 181

6-3-6 نشانگرهای تاریخی: 181

6-3-7 نشانگرهای زلزله شناسی: 181

6-3-8 نشانگرهای ژئودزی: 181

6-3-9 علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد 181

6-3-10 راستای عمومی تنش : 188

6-3-11 تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: 188

6-3-12 سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: 189

6-3-13جهت گیری چین خوردگی ها: 189

عنوان                                                                                                                      صفحه

6-3-14 نتيجه‌گيري 190

6-4 بررسی های لرزه زمين ساختي 190

6-4-1 لرزه‌خيزي ايران: 190

6-4-2 لرزه خیزی کپه داغ 191

6-4-3 ايالت‌هاي لرزه زمين ساختی ايران: 192

6-4-3-1 تقسيم بندي بربريان (1976): 193

6-4-3-2 تقسيم‌بندي نوروزي (1976): (شکل 6-44) 193

6-4-3-3 تقسیم بندی نوگل سادات (1993)..............................................................................................193

6-4-3-4 پوركرماني و اسدي (1374) 193

6-4-4 تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد 194

6-4-4-1 زمين لرزه ‌هاي تاريخی (پيش از سده بيستم) گستره مورد مطالعه: 194

6-4-4-2 زمين لرزه‌هاي قرن بیستم 195

6-4-5 تقسيم‌بندي لرزه‌خيزي پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: 196

6-6-4 بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: 197

6-4-7ویژگی های آماری داده های لرزه ای 197

6-4 -8 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: 197

6-4-9 توزيع مراكز سطحي زلزله در منطقه بجنورد: 198

6-4-10 ارتباط زمين لرزه ها با گسل هاي منطقه: 198

6-4-11 روابط آماری داده های لرزه ای: 199

6-4-11-1 رابطه فراوانی- سال: 199

6-4-11-2 فراوانی – بزرگا: 202

6-4-11-3 فراوانی - عمق کانونی: 203

6-4-11-4 رابطه بزرگای Ms وmb 203

6-4-11-5 تعیین حد آستانه: 204

6-4-11-6 برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر 204

6-4-11-7 برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period) 205

6-4-11-8 برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: 205

6-4-11-9 برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: 205

عنوان                                                                                                                      صفحه

6-4-11-10 برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها 206

   فصل هفتم :  روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک

7-1 مقدمه : 211

7-2 : توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد 211

7-2-1 شهر قدیم بجنورد 212

7-2-2 بجنورد امروز 214

7-3 بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری 218

7-3-1 مقدمه 218

7-3-2 تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید 219

7-3-3 تحولات جمعیت شهر بجنورد 222

7-3-4 مهاجرت 223

7-3-5 برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی 225

7-4  روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد 228

7-4-1 تحولات و کاربری اراضی شهری 228

7-4-2  مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته 229              

7-4-3 جهات توسعه....................................................................................................................................................................231

7-4-4 ویژگیهای کالبدی ............................................................................................................................................................233

7-5 توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد......................................... ...................................................................236

7-5-1 طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری.........................................................................................236

7-5-2 بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز....................................239

7-5-2-1 رطوبت خاک..............................................................................................................................240

7-5-2-2 بافت خاک 240

7-5-2-3 استحکام برشی 240

7-5-2-4 میزان کربنات کلسیم موجود در خاک 241

7-6 نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی 241

7-6-1 نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی 241

7-6-2طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد 242

عنوان                                                                                                                    صفحه

7-6-3 تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد 243

  فصل هشتم:   نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS

8-1 نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری 250

8-2 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد 251

8-3  نقشه شیب (Slope map) 252

8-4 نقشه جهت شیب 254

8-5 نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد 256

8-6  لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر 257

8-7  لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر 257

8-8  ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد 258

8-9  نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد 258

8-10 نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد 260

 8-11نتیجه گیری نهائی 261

8-12 ارزیابی و اثبات فرضیات .................................................................................................................267

8-13 راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد ..................................................................................268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

1-1 تلفات ناشي از بلايا بر حسب قاره ها و نواحي مختلف در خلال سالهاي 80 1947 ........................... 7

1-2 تعداد مردمي كه به علت مصيبت محيطي در هر سال و در سطح جهاني که  طي سالهاي 1968

   و 1992 به طور ميانگين آسيب ديده اند..................................................................................................9

1- 3  درصد جهاني مصيبتهاي چشمگير با توجه به نوع آنها طي سالهاي 1963 1992.................................9

1-4 تعداد مصيبتهاي چشمگير در مقياس قاره اي طي سالهاي 1963- 1992...................................................9

1- 5 فهرست كشورهايي كه تلفات آنها بيشتر در مقايسه با كشورهايي كه درآمد آنها بيشتر است.................10

1-6  كشورهايي كه در طي سالهاي 1992 1968 ، بيش از دوهزار نفر كشته داشتند..................................10

2-1 زلزله های مهم پیرامون حوضه بجنورد از سال 1997-1943 میلادی ......................................................................................................................... 45

2-2 تعدادی از گسل های پیرامون حوضه و توان لرزه زایی آنها............................................................................................................................................. 46

3-1 مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده جهت حوضه بجنورد ................................................. 58

3-2 میزان بارش ماهانه و سالانه در هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه در دوره آماری موجود در حوضه بجنورد.....................60

3-3 توزیع بارندگی فصلی و درصد آن در هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه در دوره آماری موجود .................................60

3-4 دوره برگشت (Return Period (yr)) و ضرایب مربوط به رابط..................................................... 62

3-5 مقادیر شدت ، مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد...........................................63            

3-6رژیم دمای حوضه مطالعاتی بجنورد (ایستگاههای مورد استفاده) بر حسب درجه سانتیگراد.....................64       

3-6-1 معادلات گرادیان حرارتی ماهانه و سالانه حوضه های مطالعاتی در شهرستان بجنورد........................64    

3 7  ميانگين حداكثر دماي روزانه در ايستگاههاي مورد مطالعه حوضه بجنورد............................................64

3 8 ميانگين حداقل دماي روزانه در ايستگاه هاي مورد مطالعه در حوضه بجنورد.............................................................64

3-  9  برآوردمقاديرميانگين حداقل وحداكثر دما درارتفاعات مختلف حوضه هاي مطالعاتي درجه سانتي گراد...............................65

3-10 مقادیر میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد....................................................66

3- 11سرعت متوسط باد در ارتفاع 24 و 10 متری........................................................................................69

3-12 تغییرات سرعت باد با دور بازگشت های مختلف در ایستگاه بجنورد (متر بر ثانیه )..............................69

3-12-1 معیار سرعت فراوانی باد در جهت های هشتگانه..........................................................................69

3-13 نتایج برازش توزیع آماری مناسب بر اطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد...........70

3-14 نتایج محاسبه پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد در دوره.برگشتهای متعدد .................................. 70

3-15 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه...........................71

3-16 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت و سطح آزاد آب (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه................................................ 72                                                                                     

3-17 ارتفاع تبخیرماهانه ، فصلی و سالانه از سطح درایستگاه سینوپتیک بجنورد روش پنمن مانتیس بر اساس

           متوسط درجه حرارت ماهانه................................................................................................................................................................................. 72

3-18ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح در ایستگاه سینوپتیک بجنورد روش پنمن مانتیس بر اساس

متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت ماهانه  ............................................................................................................................................. 72

3-19محدوده ضریب خشکی دومارتن برای تعیین نوع اقلیم در  حوضه ی بجنورد.......................................73                                                             

3-20 ضرایب اقلیمی و نوع آب و هوا در محل ایستگاههای حوزه آبریز مورد مطالعه...................................73

4-1تأثیر شهرسازی و احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی در سیلاب متوسط سالانه...............................84

4 2 برخي ويژگيهاي هندسي زير حوضه هاي 4 گانه حوضه زهكشي بجنورد............................................87

4-3  تراكم زهكشي حوضهبجنوردو زير حوضه هاي آن...............................................................................89

 4 4  طبقه بندي شيب در حوضه بجنورد با توجه به اهداف ويژه توسعه شهري..........................................90                      

4-5 توزيع ارتفاعي حوضه بجنورد در هر يك از طبقات ارتفاعي و مساحت آنها ........................................ 90

4-6 طبقات و جهت شیب حوضه.................................................................................................................91

4-7  طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری کل حوضه بجنورد.............................................................. 91                         

4-8 توزيع ارتفاعي حوضه بجنورد (زیر حوضه تخت ارکان) و طبقات ارتفاعی آن......................................91

4-9 طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری تخت ارکان.......................................................................... 92                                          

4-10 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه بازخانه) و طبقات ارتفاعی..................................................92                          

4-11  طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه بازخانه............................................................................... 93

4-12توزیع ارتفاعی و منحنی هیپسومتری حوضه بجنورد (زیر حوضه مهنان)و طبقات ارتفاعی......................93

4- 13 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه مهنان...................................................................................94

4-14 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه فیروزه) طبقات ارتفاعی و منحنی هیپسومتری.......................94

4-15 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه فیروزه ..................................................................................95

4-  16 محاسبات هيدرولوژيكي حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن ........................................................ 96                 

4-17 ویژگی های مورفومتری کل حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن.......................................................97

  4-18 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه....................98

4-19 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه.......................98

4-20  نتایج برآورد آبدهی سالانه در دوره برگشتهای مختلف تر سالی

 و خشکسالی در ایستگاههای محدوده مورد مطالعه بر حسب مترمکعب بر ثانیه ..........................................100                                                                                                  

4-21 برآورد سالانه مشاهده شده در ایستگاههای مورد مطالعه................................................................... 102

4-22 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان.......................104

4-23 و پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه

       هیدرومتری چهارخروار طی دوره شاخص آماری.............................................................................104

4-24  پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه فیروزه در محل ایستگاه هیدرومتری طی دوره شاخص آماری.........................................105

4-25  پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه بازخانه در محل خروجی از روستای پاقلعه.......................105

4-26 تفکیک آبدهی پایه و سیلابی در سالهایی خشک ، متوسط و مرطوب در ایستگاههای. مورد مطالعه.................................................105

4- 27 نتایج برآورد مقادیر حداکثر لحظه ای در محل های خروجی و اندازه گیری شده برحسب مترمکعب در ثانیه................106

4-28  روابط تحلیل منطقه ای سیلاب برای هر دوره بازگشت به همراه ضرایب همبستگی......................... 106

4-29  نتایج محاسبه بار رسوبی سالانه ایستگاههای مورد مطالعه در حوضه بجنورد و پیرامون................... 108

4-30 مقدار برآورد رسوب دهی در هریک از ایستگاههای مورد نظر در حوزه و پیرامون آن........................109

4-31 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان .................................................................111

4-32 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری فیروزه...................................................................111

4-33 برآورد مصرف سرانه سال 1379 توسط شرکت سروآب (Lpcd).....................................................113                     

4-34 محاسبه و برآورد متوسط مصرف سرانه آتی شهر بجنورد تا افق 1485...............................................114

4-35  نتایج محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز مورد مطالعه............................................. 115

4-36  ایستگاههای انتخابی همراه با دبی حداکثر لحظه ای محاسبه شده با توزیع لوگ. پیرسون تیپ III.....116

4-37 روابط بین سطح حوضه و دبی یژه سیلاب در دوره بازگشتهای مختلف............................................ 117

4-38 برآورد دبی پیک با دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش تحلیل منطقه ای سیلاب برحسب مترمکعب بر ثانیه............117

4-39 نتایج محاسبه دبی پیک در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش استدلالی بر حسب  مترمکعب در ثانیه.............118

4-40 خلاصه نتایج برآورد سیلاب در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله حوضه های مورد مطالعه به

روش SCS برحسب مترمکعب در ..................................................................................................120

4-41 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه باباامان............................................................... 124

4-42 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه چهار خروار....................................................... 124

4-43 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه فیروزه ................................................................125

4-44 برآورد رسوب دهی ویژه ایستگاههای مورد مطالعه در حوزه بجنورد.................................................125

4-45 مقادیر آورد سالانه رسوب در محل خروجی هر یک از آبراهه ها در محدوده حوضه شهری بجنورد...........................125

5-1  خلاصه ای از ویژگیهای سنگ بکر ، تجزیه شده و توده سنگ............................................................132

5-2 نفوذپذیری ، تغییر شکل و مقاومت برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد............................132

5-3 ویژگیهای فیزیکی برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد .....................................................132

5-4  وضعیت واحدهای سنگچینه ای رخنمون یافته در حوضه مورد مطالعه ...............................................134

5-5 ویژگیهای مهندسی رسوبات واحدهای غیر سنگی کوارتز در حوضه بجنورد....................................... 137

5-6 طبقه بندی رسوبات کربنی خالص برای مقاصد شهری ........................................................................139

5-7 مقایسه برخی از ویژگیهای فیزیکی چند نمونه ماسه سنگ مختلف

 و آهک ها در حوضه بجنورد ....................................................................................................................140

5-8  شرح مقاطع ژئوفیزیکی دشت بجنورد............................................................................................... 141

5-9 علل فرونشینی سطح زمین...................................................................................................................148

5 -10 ویژگیهای رسوبی سیلابی و پایداری شهری......................................................................................150

5-11 علامتهای رده و زیر رده های خاک در روش کاساگراند................................................................... 152

6-1 فهرست زمین لرزه های تاریخی مربوط به محدوده پژوهش و پیرامون آن................................................................................................................194

6-2 مشخصات گسل های فعال در پیرامون حوزه مورد مطالعه  ........................................................................................................................................ 198

  6-3 دوره بازگشت بر حسب بزرگا  .......................................................................................................................................................................................... 205

6-4 پتانسیل لرزه زایی برخی گسل های فعال پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد........................................................................................................207

6-5 برآورد شدت زمین لرزها در کانون ومیزان جابه جا شدگی در راستای گسله های............................................................................................... 207

7-1 جمعیت خانوار روستایی شهرستان بجنورد براساس تقسیمات سیاسی جدید طی .سالهای 85- 1345  .......................219

7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85 ........................................220

7-3  جمعیت و خانوار شهرستان بجنورد بر حسب تقسیمات سیاسی جدید.................................................221

7-4 مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری کشور و جمعیت شهری بجنورد طی سالهای1385-1345 .................223

7-5 حجم جمعیت شهر بجنورد  تغییرات آن براساس تقسیمات سیاسی جدید در فاصله سالهای 1385-1335........................222

7-6 جمعیت شهر بجنورد بر حسب محل تولد در سرشماری سالهای 1345 و 1355...................................223

7-7جمعیت ساکن درشهر بجنوردبرحسب محل تولد ومقایسه آن باشهری استان خراسان در سالهای 1364-1370..................224

7- 8  مهاجران وارده به شهرستان بجنوردطی10سال قبل ازسرشماری آبان 1375برحسب آخرین محل اقامت قبلی...............224

7-9 مهاجران وارد شده به شهرستان بجنورد در طی 10 سال قبل از سرشماری 1385برحسب آخرین محل اقامت............................ 224

7-10 الف) تعداد موالید شهر بجنورد در سالهای 85-84 ...........................................................................225

7-10 ب) مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد موالید سال 1385..............................................................225

7-10 ج) تعداد مرگ و میر شهر بجنورد در سالهای 85-84 ..................................................................... 225

7-11مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد تا سال 1485.............................................................................225

7-12 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد برحسب رشد طبیعی......................................................................225                        

 7-13 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد بر پایه دو فرض تا سال 1485......................................................227

7-14 روند تحولات کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320 تا 1384............................... 228

7-15 کاربری اراضی وضع موجود  پیشنهادی طرح جامع شهر بجنورد 1374.............................................231

7-16  روند توسعه کالبدی و جمعیت شهر و پیش بینی تا افق 1485......................................................... 233

  7-17 میزان نسبی کربنات کلسیم در اجزاء واحدهای اراضی حوضه بجنورد............................................240

7-18  طبقه بندی پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد...........................................................................242

7-19  طبقه بندی نقشه شاخص تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد...........................................................244

8- 1 ا نواع لایه های اطلاعاتی بکارگرفته شده در ارزیابی توسعه فیزیکی و مکان گزینی بهینه اراضی شهری  .................................................248                                                                                                                                                                                                                      

8-2 مشخصات نقشه شیب حوضه بجنورد .................................................................................................253

8-3 مشخصات جهت شیب حوضه بجنورد.............................................................................................. 254

8-4 محاسبات انجام گرفته بر روی تناسب اراضی و ساختار خاکشناسی حوضه بجنورد جهت توسعه آتی..............................255

8-5 اطلاعات حاصله از لایه توزیع و پراکندگی گسلهای اطراف شهر........................................................ 257

8-6 محاسبات انجام گرفته بر روی ساختار زمین شناسی حوضه شهری بجنورد جهت توسعه آتی...............260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

1-1 تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف ..........................................................................................7

1-2  تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف..........................................................................................7

6-1 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای دوره زمانی 1917 تا 2003 میلادی بر پایه داده های دور لرزه ای ...........................200

6-2 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای بازه زمانی 1996 تا 2005 میلادی برپایه دادهای شبکه لرزه نگاری محلی...............201

6-3 رابطه فراوانی    بزرگا برای رخدادهای لرزه ای مربوط به سالهای 1917 تا 2003 میلادی........................................ 202

6-4 فراوانی عمق کانونی دادها برای دادهای دورلرزهای سالهای1917 تا 2003  ..................................................................................................  202

6-5 رابطه خطی بین امواج سطحی Ms و امواج درونیmb.................................................................................................................................................203

6-6 توزیع فراوانی نسبی و تجمعی (m) برای رخدادهای لرزه ای 1964 تا 2002 کاتالوگ(ISC).......................................................................203

6-7 رابطه بین بزرگی MS و فراوانی تجمعی رخدادهای لرزه ای........................................................................................................................................204

7- 1نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85.........................................218

7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85........................................ 219

7- 3مقایسه روند رشد جمعیت شهری و روستایی شهرستان بجنورد طی سالهای 75-45.............................220

7-4 مقایسه جمعیت شهری شهرستان و شهر بجنورد طی سالهای 1385-1335.......................................... 222 

7-5 روند تحولات مساحت کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320تا 1384.....................228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

1-1 ، موقعیت حوضه ی بجنورد و شهر بجنورد در استان خراسان شمالی.......................................................6

1-2 مخاطرات طبیعی ( ناخواسته ) مخاطرات انسان ساخت ......................................................................... 8

1-3 نمایش شکل گیری اشکال محیطی ........................................................................................................14

1-4راه وصول به تحلیل و تفسیر استقرایی.................................................................................................... 15    

1-5روش های وصول به تحلیل علمی به روش قیاسی...................................................................................15

2-1 جایگاه پهنه ی کپه داغ در شمال خاوری ایران....................................................................................................................................................................... 21

2-2 موقعیت پهنه ی رسوبی کپه داغ در کلیات ساختاری ایران............................................................................................................................................... .22

2-3  مقطع زمین شناسی از حوزه ی بجنورد: مقیاس 1:250,000 (منبع:سازمان زمین شناسی کشور؛نقشه زمین شناسی بجنورد)....................  25

2-4 نقشه زمین شناسی 1:250000 بجنورد  ..................................................................................................................................................................................  29

2-5  قرارگیری طبقات نئوژن بر روی سازند کرتاسه و تأثیر فعالیت کوهزایی........................................................................................................................30

2-6 مقطع زمین شناسی جنوب غربی،شمال شرقی از غرب حوضه بجنورد.........................................................................................................................30

2-7 نقشه سنگ شناسی سازندهای موجود در حوضه بجنورد........................................................................ 31

2-8  وضع خشکی ها و محیط های آبی ایران از پرکامبرین به بعد................................................................ 35

2-9 نقشه زمین شناسی ساده ای از رشته کوه های بینالود در غرب مشهد ......................................................36

2-10  نقشه پالئوژئوگرافی ایران درزمان رتو - لیاسیک، بعد از حرکات کوهزایی تریاس میانی......................36

2-11  موقعیت کلی ساختمان ایران در حد بین کرتاسه پالئوسن (65 میلیون سال قبل).............................. 37

2-12  نقشه پالئو ژئوگرافی ایران در زمان پالئوسن- ائوسن، بعد از کوهزایی کرتاسه پایانی ..........................38

2-13  نقشه محیط های تکتونیکی ایران ........................................................................................................39

2-14   نقشه ی خطر لرزه خیزی ایران ...........................................................................................................................................40

2-15 تصویر ماهواره ای از محدوده حوضه بجنورد و گسلهای موجود در آن(منبع: سازمان فضایی کشور،تصویر  اهواره ایETM ، سال2003)............................................................................................... 50

2-17   نمایی از یک چین در حوزه بجنورد...................................................................................................51

2-19  نمایی ازتاقدیس کاکلی درشمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال شرق)..........................................52

2-20  دور نمایی از تاقدیس زاب در کوه زاب (نگاه به سمت شرق) .......................................................... 53

2-21   نمایی از ناودیس شیخ در شمال شرق بجنورد (نگاه به سمت غرب)..................................................53

عنوان                                                                                                                      صفحه

2-22 دورنمایی ازتاقدیس سرچشمه درشمال مجتمع پتروشیمی (نگاه به سمت شمال غرب)....................................... 54

2-23   رز دیاگرام چینهای منطقه براساس راستای محور چینها.................................................................... 55   

3-1نقشه همباران حوضه بجنورد با استفاده از مدل رقومی نقشه های توپوگرافی.................................... .... ..61

3-2منحنی شدت،مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد................................................................. 63

3-3 نقشه هم دمای حوضه بجنورد با تاثیر ارتفاعات در اختلاف دمای نواحی مختلف حوضه........................65

3-4گلباد سالیانه در دوره شاخص آماری.......................................................................................................69

3-5 منحنی برازش اماری متناسب براطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت بادحداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد.............70

3-6 تغییرات فراوانی باد و میانگین سرعت برای جهت های هشتگانه در طول دوره شاخص .............................. 70

3-7اقلیم نمای دومارتن برای ایستگاه سینوپتیک بجنورد.............................................................................   74

3-8 موقعیت ایستگاه سینوپتیک بحنورد در اقلیم نمای آمبرژه........................................................................ 74

4-1 نقشه حوضه های هیدرولوژیک و غیر هیدرولوژیک در حوضه بجنورد ..................................................83

4-2 رودخانه فیروزه در محل عبور از تاقدیس آلاداغ.....................................................................................87  

4-3 رتبه بندی آبراهه های حوضه بجنورد( هیدرولوژیک وغیر هیدرولوژیک حوضه شهری)..........................89

4-4 نقشه طبقات شیب حو

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول