بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول : کليات

مقدمه ..................................... 9

1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله ............. 11

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق .................. 14

3-1- اهداف تحقيق .......................... 15

4-1- فرضيات تحقيق ......................... 17

5-1- روش تحقيق ............................ 17

6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات ........... 18

7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي).... 19

8-1- تعريف عملياتي متغيرها................. 19

فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

مقدمه ..................................... 23

1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن .. 23

2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه

نظريه سود خالص ............................ 25

نظريه سود عملياتي خالص .................... 26

نظريه موديلياني و ميلر .................... 27

مفروضات مدل موديلياني و ميلر .............. 28

اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر ...... 30

نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات    

نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات  

انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر ... 37

تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي........................................... 39

تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي ........................................... 42

تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي 43

تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي 44

تئوري توازي ايستا.......................... 46

تئوري ترجيحي .............................. 48

تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول    49

3-2- پيشينه تحقيق ......................... 50

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه ..................................... 65

1-3- نوع تحقيق ............................ 66

2-3- معرفي متغيرهاي تحقيق ................. 67

3-3- فرضيه هاي تحقيق ...................... 68

4-3- قلمرو تحقيق .......................... 68

5-3- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري . 69

6-3 فرآيند تحقيق .......................... 69

7-3- ابزار تحقيق و اعتبار و روائي آن ...... 70

8-3- روش جمع آوري داده ها ................. 70

9-3- روش تحليل داده ها .................... 70

10-3 آزمون توزيع متغير ها ................. 72

11-3- قاعده رد فرضيه هاي صفر تحقيق و تصميم گيري.

 .......................................... 72

فصل چهارم : آزمون فرضيات

مقدمه ..................................... 77

1-4- توصيف اطلاعات و داده هاي متغيرهاي تحقيق ...78  

2-4- آزمون فرضيه ها و پاسخ به پرسشهاي پژوهش

 .......................................... 81

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه .................................... 101

1-5- خلاصه تحقيق .......................... 102

2-5- تحليل يافته ها و نتيجه گيري ......... 104

3-5- پيشنهادهاي تحقيق .................... 108

فهرت منابع و مآخذ.........................113

 

فهرست نمايه ها

شماره و عنوان نمايه....................... صفحه

نمايه (1-2) راه هاي تحصيل منابع مالي اضافي به همراه محاسن و معايبت آن......................................... 24

نمايه (2-2) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر ااس روش سود خالص .............................. 25

نمايه (3-2) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه براساس روش سود خالص عملياتي ...................... 26

نمايه (1-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي کل داده هاي مورد مطالعه ............................... 78

 

نمايه (2-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي متغيرهاي صنعت هاي مورد مطالعه ........................... 78

نمايه (3-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي سالهاي مورد مطالعه..................................... 80

نمايه (4-4) نتايج آزمون بررسي توزيع متغيرهاي مورد مطالعه 83

نمايه (5-4) جدول آزمون همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق ........................................... 85

نمايه (6-4) نتايج آزمون ضريب رگرسيون متغير مستقل و ضريب تعيين و آماره هاي آزمون ........................... 85

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول