بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر

توضیحات محصول

دانلود پروژه بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان

 

فهرست

عنوان                                                                                    صحفه

چكيده                                             7

فصل اول: كليات تحقيق                             8

مقدمه                                            9

بيان مسئله                                      10

اهميت و ضرورت تحقيق                             11

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                          13

پرخاشگري                                        14

انواع پرخاشگري                                  18

علل وانگيزه هاي پرخاشگري                           22

كروموزمهاي جنسي و پرخاشگري                    25

نظريه يادگيري اجتماعي                             30

پرخاشگري چگونه يادگرفته مي شود                        35

كنترل پرخاشگري                                41

اختلال دوقطبي                                   47

ديس وتايمي و سيكلوتايمي                                      51

سيكوتيك در برابر نوروتيك                               53

افسردگي قطبي                                 65

نظريه هاي مربوط به افسردگي                             67

نقش وراثت در اختلالات دو قطبي                           72

الگتروشوك درماني                                 76

نظريه هاي روان يويايي                                      81

نظريه يادگيري                                   86

نظريه شناختي                                    93

بي پناهي آموخته شده اوليه                            97

فصل سوم: روش تحقيق                            100

جامعه آماري                                   101

روش آماري مربوط به فرضيه ها                             103

فصل چهارم: يافته ها وتجزيه وتحليل داده ها                 105

فصل پنجم: بحث نتيجه گيري                          113

پيشنهادات                                   116

محدوديت                                 117

منابع وماخذ                                118

 

 

 

 

چكيده:

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين پرخاشگري و افسردگي در بين دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري و افسردگي رابطه معني داري وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه   دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر است كه از بين 1350 نفر، 70نفر بصورت روش نمونه گيري طبقه اي و به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديده كه پرسشنامه هاي افسرگي و پرخاشگري بر روي آنها اجرا گرديده است كه بعد از اجراي پرسشنامه در بين آزمودنيها و بدست آوردن نمرات خام از طريق روش آماري ضريب هم بستگي آمار را بدست آورده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين افسردگي و پرخاشگري رابطه معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر      05/0p> است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول