تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ویژگی های شغلی

توضیحات محصول

دانلود پروژه تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ویژگی های شغلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

مقدمه.....................................................................................................................................................................................  1 

بیان موضوع..........................................................................................................................................................................  2

اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................................................................................................7

فرضیه ها یا سوالهای تحقیق...............................................................................................................................................8

هدف اصلی تحقیق..............................................................................................................................................................10

روش تحقیق.........................................................................................................................................................................10

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه............................................................................................................11

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق..........................................................................................................................11

منابع گرد آوری اطلاعات...................................................................................................................................................12

سوابق مربوط........................................................................................................................................................................12

روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................................................13

مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق............................................................................................................................14

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح........................................................................................................................14

منابع تحقیق.........................................................................................................................................................................16

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

 

مقدمه..................................................................................................................................................................................  18

تعهد سازمانی:

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی........................................................................................................................................... 19

     تعهد عاطفی...............................................................................................................................................................  19                                            

     تعهد مستمر.............................................................................................................................................................   21

     تعهد هنجاری.............................................................................................................................................................. 22

عوامل موثر بر تعهد سازمانی........................................................................................................................................... 25

     عوامل موثر بر تعهد عاطفی...................................................................................................................................... 26

     عوامل موثر بر تعهد مستمر...................................................................................................................................... 29 

     عوامل موثر بر تعهد هنجاری..................................................................................................................................  33

انواع تعهد............................................................................................................................................................................ 35

دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی........................................................................................................................ 38

     دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.................................................................................................. 39

     تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی..................................................................................................... 40 

     الگوهای چند بعدی.................................................................................................................................................... 41

     سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی...................................................................................................................... 41

راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی....................................................................................................................... 46

رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی........................................................................................................................... 47

     مفهوم تعهد حرفه ای................................................................................................................................................ 49

     دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی....................................................................................... 49

     دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی ......................................................................................51

فرایند ایجاد تعهد سازمانی.............................................................................................................................................. 52

نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی................................................................................................................ 53

     تعهد سازمانی و عملکرد شغلی................................................................................................................................ 56

     تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی......................................................................................... 57   

     تعهد سازمانی و ماهیت شغل.................................................................................................................................. 58

     تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان............................................................................................................................... 58

     تعهد سازمانی و غیبت کارکنان............................................................................................................................... 60

     تعهد سازمانی و ترک خدمت................................................................................................................................... 60

نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی............................................................................................................. 63

ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی........................................................................................................................... 66

تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت................................................................................................... 68

     زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان.......................................................... 68

     طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی.............................................................................................. 69

شکلهای تعهد.......................................................................................................................................................................70

     تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری............................................................................................................ 70

     تعهد عاطفی و ابزاری................................................................................................................................................ 72

مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی..................................................................................................................... 73

فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد.............................................................................................................................73

توسعه تعهد سازمانی منتج شده..................................................................................................................................... 75

دلایل نظری وعملی مدل................................................................................................................................................. 78

استنتاج عملی..................................................................................................................................................................... 78

ویژگی های شغلی:

نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی....................................................................................................................... 80

     مدل خصوصیات ویژه شغل...................................................................................................................................... 80

     تئوری ویژگی های شغل........................................................................................................................................... 81

     نظریه ویژگی های ضروری شغل............................................................................................................................ 82

     الگوی ویژگی های شغلی.......................................................................................................................................... 83

طراحی مجدد مشخصه های شغل................................................................................................................................. 84

ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی....................................................................................................................... 85

مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی.................................................................................................................................. 85

     با معنی تلقی نمودن کار........................................................................................................................................... 86

      احساس مسئولیت..................................................................................................................................................... 89

     آگاهی از نتایج انجام کار........................................................................................................................................... 89

توان انگیزشی شغل یا  MPS .......................................................................................................................................90

عوامل و عناصر تعدیل کننده............................................................................................................................................91

     دانش و مهارت............................................................................................................................................................ 92

     شدت نیاز به رشد....................................................................................................................................................... 93

     رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل........................................................................................................95

نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل........................................................................................................................... 98

     اثر بخشی کار........................................................................................................................................................... 100

     کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت.................................................................................................................... 100

اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی......................................................................................................... 101  ترکیب وظایف...................................................................................................................................................................102

     تشکیل واحد های طبیعی کار...............................................................................................................................102

     برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری.............................................................................................................103

     گسترش عمودی مشاغل.........................................................................................................................................103

     باز نمودن کانالهای بازخورد....................................................................................................................................104

منابع تحقیق......................................................................................................................................................................107

 


 فصل سوم : روش تحقیق

 

مقدمه.................................................................................................................................................................................109

معرفی سازمان................................................................................................................................................................. 109

روش تحقیق.................................................................................................................................................................... 110

جامعه آماری تحقیق...................................................................................................................................................... 110

اندازه نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................................................. 111

روش نمونه گیری........................................................................................................................................................... 112

روش جمع آوری اطلاعات............................................................................................................................................ 113

ابزار اندازه گیری تحقیق................................................................................................................................................ 115

روایی و پایایی.................................................................................................................................................................. 115

آزمون پایایی تحقیق...................................................................................................................................................... 117 منابع تحقیق......................................................................................................................................................................121

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه................................................................................................................................................................................ 122

بررسی توصیفی اطلاعات.............................................................................................................................................. 123

بررسی استنباطی اطلاعات ...........................................................................................................................................125

   فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................. 125

   فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد........................... 125

       بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................. 126

       بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................126

       بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد................................................................127

       بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد..................................................................... 127

       بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد....................................................... 128

   فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد........................... 128

       بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................. 129

       بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................129

       بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد............................................................... 130

       بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد..................................................................... 130

       بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد....................................................... 131

   فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد........................ 131

       بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد.......................................................... 132

       بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد..........................................................132

       بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد..............................................................133

       بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد................................................................... 133

       بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد..................................................... 134

بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی................................................................... 136

بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی.................................................................. 138

رگرسیون و مدل سازی خطی...................................................................................................................................... 140

تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان.................................................................... 141

بررسی صحت معادله رگرسیون....................................................................................................................................143

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

 

مقدمه................................................................................................................................................................................ 147

 

نتیجه گیری :

نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی......................................................... 148

پیشنهادات:

 پیشنهاداتی به مدیران سازمان.....................................................................................................................................152

پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران...................................................................................................................................155

 

پیوستها:

پرسشنامه تحقیق

تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول