مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار

 

فهرست مطالب 

 

1-1 مقدمه 2

1-2 مدلهای ترانسفورماتور 3

1-2-1 معرفی مدل ماتریسي Matrix Representation (BCTRAN Model) 4

1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباع  Saturable Transformer Component (STC Model) 6

1-2-3 مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Models 7

2- مدلسازی ترانسفورماتور 13

2-1 مقدمه 13

2-2 ترانسفورماتور ايده آل 14

2-3 معادلات شار نشتی 16

2-4 معادلات ولتاژ 18

2-5 ارائه مدار معادل 20

2-6 مدلسازی ترانسفورماتور دو سيم پيچه 22

2-7 شرايط پايانه ها (ترمينالها) 25

2-8 وارد کردن اشباع هسته به شبيه سازی 28

2-8-1 روشهاي وارد کردن اثرات اشباع هسته 29

2-8-2 شبيه سازي رابطه بين و ... 33

2-9 منحنی اشباع با مقادير لحظهای 36

2-9-1 استخراج منحنی مغناطيس کنندگی مدار باز با مقادير لحظهای 36

2-9-2 بدست آوردن ضرايب معادله انتگرالي 39

2-10 خطاي استفاده از منحني مدار باز با مقادير rms 41

2-11 شبيه سازي ترانسفورماتور پنج ستوني در حوزه زمان 43

2-11-1 حل عددي معادلات ديفرانسيل 47

2-12 روشهاي آزموده شده براي حل همزمان معادلات ديفرانسيل 53

3- انواع خطاهاي نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روي آن 57

3-1 مقدمه 57

3-2 دامنه افت ولتاژ 57

3-3 مدت افت ولتاژ 57

3-4 اتصالات سيم پيچی ترانس 58

3-5 انتقال افت ولتاژها از طريق ترانسفورماتور 59

§3-5-1 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور   59

§3-5-2 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور   59

§3-5-3 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم   60

§3-5-4 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم   60

§3-5-5 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم   60

§3-5-6 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم   60

§3-5-7 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور   61

§3-5-8 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور   61

§3-5-9 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم   61

§3-5-10 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم   61

§3-5-11 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم   62

§3-5-12 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم   62

§3-5-13 خطاهاي دو فاز به زمين.. 62

3-6 جمعبندي انواع خطاها 64

3-7 خطاي Type A ، ترانسفورماتور Dd 65

3-8 خطاي Type B ، ترانسفورماتور Dd 67

3-9 خطاي Type C ، ترانسفورماتور Dd 69

3-10 خطاهاي Type D و Type F و Type G ، ترانسفورماتور Dd 72

3-11 خطاي Type E ، ترانسفورماتور Dd 72

3-12 خطاهاي نامتقارن ، ترانسفورماتور Yy 73

3-13 خطاهاي نامتقارن ، ترانسفورماتور Ygyg 73

3-14 خطاي Type A ، ترانسفورماتور Dy 73

3-15 خطاي Type B ، ترانسفورماتور Dy 74

3-16 خطاي Type C ، ترانسفورماتور Dy 76

3-17 خطاي Type D ، ترانسفورماتور Dy 77

3-18 خطاي Type E ، ترانسفورماتور Dy 78

3-19 خطاي Type F ، ترانسفورماتور Dy 79

3-20 خطاي Type G ، ترانسفورماتور Dy 80

3-21 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type A شبيه سازي با PSCAD 81

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 83

3-22 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type B شبيه سازي با PSCAD 85

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 87

3-23 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type C شبيه سازي با PSCAD 89

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 91

3-24 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type D شبيه سازي با PSCAD 93

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 95

3-25 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي  Type E شبيه سازي با PSCAD 97

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 99

3-26 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type F شبيه سازي با PSCAD 101

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 103

3-27 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type G شبيه سازي با PSCAD 105

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 107

3-28 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type D در باس 5 109

3-29 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type G در باس 5 112

3-30 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type A در باس 5 115

4- نتيجه گيري و پيشنهادات 121

مراجع 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكلها

 

شكل (1-1) مدل ماتريسي ترانسفورماتور با اضافه كردن اثر هسته

صفحه 5

شكل (1-2) ) مدار ستاره­ي مدل ترانسفورماتور قابل اشباع

صفحه 6

شكل (1-3) ترانسفورماتور زرهی تک فاز

صفحه 9

شكل (1-4) مدار الکتريکی معادل شكل (1-3)

صفحه 9

شكل (2-1) ترانسفورماتور

صفحه 14

شكل (2-2) ترانسفورماتور ايده ال

صفحه 14

شكل (2-3) ترانسفورماتور ايده ال بل بار

صفحه 15

شكل (2-4) ترانسفورماتور با مولفه های شار پيوندی و نشتي

صفحه 16

شكل (2-5) مدرا معادل ترانسفورماتور

صفحه 20

شكل (2-6) دياگرام شبيه سازی يک ترانسفورماتور دو سيم پيچه

صفحه 24

شكل (2-7) ترکيب RL موازی

صفحه 26

شکل (2-8) ترکيب RC موازی

صفحه 27

شكل (2-9) منحنی مغناطيس کنندگی مدار باز ترانسفورماتور

صفحه 30

شكل (2-10) رابطه بين  و            

صفحه 30

شكل (2-11) دياگرام شبيه سازی يک ترانسفورماتور دو سيم پيچه با اثر اشباع

صفحه 32

شكل (2-12) رابطه بين و

صفحه 32

شكل (2-13) رابطه بين و

صفحه 32

شكل (2-14) منحنی مدار باز با مقادير  rms

صفحه 36

شكل (2-15) شار پيوندی متناظر شكل (2-14) سينوسی

صفحه 36

شکل (2-16) جريان لحظه ای متناظر با تحريک ولتاژ سينوسی

صفحه 36

شكل (2-17) منحني مدار باز با مقادير لحظه­اي

صفحه 40

شكل (2-18) منحني مدار باز با مقادير rms

صفحه 40

شكل (2-19) ميزان خطاي استفاده از منحني rms  

صفحه 41

شكل (2-20) ميزان خطاي استفاده از منحني لحظه­اي

صفحه 41

شكل (2-21) مدار معادل مغناطيسي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه

صفحه 42

شكل (2-22) مدار معادل الكتريكي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه

صفحه 43

شكل (2-23) مدار معادل مغناطيسي ترانسفورماتور سه فاز پنج ستونه

صفحه 44

شكل (2-24) ترانسفورماتور پنج ستونه

صفحه 45

شكل (2-25) انتگرالگيري در يك استپ زماني به روش اولر

صفحه 47

شكل (2-26) انتگرالگيري در يك استپ زماني به روش trapezoidal

صفحه 49

شكل (3-1) دياگرام فازوري خطاها

صفحه 62

شكل (3-2) شكل موج ولتاژ Vab

صفحه 63

شكل (3-3)  شكل موج ولتاژ Vbc

صفحه 63

شكل (3-4) شكل موج ولتاژ Vca

صفحه 63

شكل (3-5)  شكل موج ولتاژ Vab

صفحه 63

شكل (3-6) شكل موج جريان iA

صفحه 64

شكل (3-7) شكل موج جريان iB

صفحه 64

شكل (3-8) شكل موج جريان iA

صفحه 64

شكل (3-9) شكل موج جريان iA

صفحه 64

شكل (3-10)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 65

شكل (3-11)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 68

شكل (3-12)  شكل موجهاي جريان ia , ib , ic

صفحه 68

شكل (3-13)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 69

شكل (3-14)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 69

شكل (3-15)  شكل موجهاي جريان , iB iA

صفحه 69

شكل (3-16)  شكل موج جريان iA

صفحه 70

شكل (3-16)  شكل موج جريان iB

صفحه 70

شكل (3-17)  شكل موج جريان iC

صفحه 70

شكل (3-18)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 71

شكل (3-19)  شكل موجهاي جريان ia , ib , ic

صفحه 71

شكل (3-20)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 73

شكل (3-21)  شكل موجهاي جريان ia , ib , ic

صفحه 73

شكل (3-22)  شكل موجهاي جريان ia , ib , ic

صفحه 74

شكل (3-23) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 74

شكل (3-24) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 74

شكل (3-25) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 74

شكل (3-26) شكل موج جريانiA

صفحه 74

شكل (3-27) شكل موج جريان iB

صفحه 74

شكل (3-28) شكل موج جريان iC

صفحه 74

شكل (3-29) شكل موج جريانiA

صفحه 75

شكل (3-30) شكل موج جريان iB

صفحه 75

شكل (3-31) موج جريان iC

صفحه 75

شكل (3-32) شكل موج جريانiA

صفحه 75

شكل (3-33) شكل موج جريان iB

صفحه 75

شكل (3-34) شكل موج جريان iC

صفحه 75

شكل (3-35) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 76

شكل (3-36) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 76

شكل (3-37) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 76

شكل (3-38) شكل موج جريانiA

صفحه 76

شكل (3-39) شكل موج جريان iB

صفحه 76

شكل (3-40) شكل موج جريان iC

صفحه 76

شكل (3-41) شكل موج جريانiA

صفحه 76

شكل (3-42) شكل موج جريان iB

صفحه 76

شكل (3-43) شكل موج جريان iC

صفحه 76

شكل (3-44) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 77

شكل (3-45) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 77

شكل (3-46) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 77

شكل (3-47) شكل موج جريانiA

صفحه 77

شكل (3-48) شكل موج جريان iB

صفحه 77

شكل (3-49) شكل موج جريان iC

صفحه 77

شكل (3-50) شكل موج جريانiA

صفحه 77

شكل (3-51) شكل موج جريان iB

صفحه 77

شكل (3-52) شكل موج جريان iC

صفحه 77

شكل (3-53) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 78

شكل (3-54) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 78

شكل (3-55) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 78

شكل (3-56) شكل موج جريانiA

صفحه 78

شكل (3-57) شكل موج جريان iB

صفحه 78

شكل (3-58) شكل موج جريان iC

صفحه 78

شكل (3-59) شكل موج جريانiA

صفحه 78

شكل (3-60)  شكل موج جريان iB

صفحه 78

شكل (3-61) شكل موج جريان iC

صفحه 78

شكل (3-62) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 79

شكل (3-63) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 79

شكل (3-64) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 79

شكل (3-65) شكل موج جريانiA

صفحه 79

شكل (3-66) شكل موج جريان iB

صفحه 79

شكل (3-67) شكل موج جريان iC

صفحه 79

شكل (3-68) شكل موج جريانiA

صفحه 79

شكل (3-69) شكل موج جريان iB

صفحه 79

شكل (3-70) شكل موج جريان iC

صفحه 79

شكل (3-71) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 80

شكل (3-72)  شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 80

شكل (3-73) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 80

شكل (3-74) شكل موج جريانiA

صفحه 80

شكل (3-75) شكل موج جريان iB

صفحه 78

شكل (3-76) شكل موج جريان iC

صفحه 80

شكل (3-77) شكل موج جريانiA

صفحه 80

شكل (3-78) شكل موج جريان iB

صفحه 80

شكل (3-79) شكل موج جريان iC

صفحه 80

شكل (3-80) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 81

شكل (3-81) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 81

شكل (3-82) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 82

شكل (3-83) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 82

شكل (3-84) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 83

شكل (3-85) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 83

شكل (3-86) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 84

شكل (3-87) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 84

شكل (3-88) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 85

شكل (3-89) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 85

شكل (3-90) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 86

شكل (3-91) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 86

شكل (3-92) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 87

شكل (3-93) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 87

شكل (3-94) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 88

شكل (3-95) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 88

شكل (3-96) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 89

شكل (3-97) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 89

شكل (3-98) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 90

شكل (3-99) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 90

شكل (3-100) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 91

شكل (3-101) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 91

شكل (3-102) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 92

شكل (3-103) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 92

شكل (3-104) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 93

شكل (3-105) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 93

شكل (3-106) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 94

شكل (3-107) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 94

شكل (3-108) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 95

شكل (3-109) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 95

شكل (3-110) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 96

شكل (3-111) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 96

شكل (3-112) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 97

شكل (3-113) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 97

 شكل (3-114) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 98

شكل (3-115) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 98

شكل (3-116) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 99

شكل (3-117) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 99

شكل (3-118) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 100

شكل (3-119) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 100

شكل (3-120) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 101

شكل (3-121) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 101

شكل (3-122) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 102

شكل (3-123) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 102

شكل (3-124) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 103

شكل (3-125) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 103

شكل (3-126) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 104

شكل (3-127) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 104

شكل (3-128) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 105

شكل (3-129) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 105

شكل (3-130) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 106

شكل (3-131) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD

صفحه 106

شكل (3-132) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 107

شكل (3-133) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 107

شكل (3-134) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 108

شكل (3-135) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده

صفحه 108

شكل (3-136) شكل موجهاي ولتاژ) (kV

صفحه 109

شكل (3-137) شكل موجهاي ولتاژ) (kV

صفحه 110

شكل (3-138) شكل موجهاي جريان (kA)

صفحه 111

شكل (3-139) شكل موجهاي ولتاژ) (kV

صفحه 112

شكل (3-140) شكل موجهاي ولتاژ) (kV

صفحه 113

شكل (3-141) شكل موجهاي جريان (kA)

صفحه 114

شكل (3-142) شكل موجهاي جريان (kA)

صفحه 115

شكل (3-143) شكل موجهاي جريان (kA)

صفحه 116

شكل (3-144) شكل موجهاي جريان (kA)

صفحه 117

شكل (3-145) شبكه 14 باس IEEE

صفحه 118

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول