بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: كليات تحقيق...........................

1-1 مقدمه......................................

1-2 بيان مساله.................................

1-3 پيشينه تحقيق...............................

1-4  اهميت وضرورت تحقيق........................

1-5 اهداف تحقيق................................

1-6  فرضيه هاي تحقيق...........................

1-7چارچوب نظري ومدل تحليلي تحقيق...............

1-8  نوع وروش تحقيق............................

1-9 فلمرو مكاني تحقيق..........................

1-10  قلمرو زماني تحقيق........................

1-11روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه............

1-12ابزارهاي گردآوري داده ها...................

1-13  محدوديتهاوموانع تحقيق....................

1-14  شرح واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقيق...

1-15  منابع (كتابهاومقالات مورد استفاده در تحقيق)

فصل دوم:مباني نظري تحقيق.......................

2-1 مقدمه......................................

2-2 تعاريف ومفاهيم توانمندسازي.................

3-2 دلايل توانمندسازي ..........................

2-4 مزاياي توانمندسازي ........................

2-5 فرهنگ سازماني وتوانمندسازي ................

2-6 ديدگاههاي مختلف توانمندسازي ...............

2-6-1 ديدگاه عقلاني ............................

2-6-2 ديدگاه انگيزشي ..........................

2-6-3 ديدگاه فوق انگيزشي ......................

3-6-4 ديدگاه سيستمي ...........................

2-7 مدلهاي توانمند سازي .......................

2-7-1 مدلهايي كه بر ويژگيهاي عام توانمند سازي تاكيد دارند   

2-7-2 مدلهاي اقتضايي...........................

2-8 ابعاد توانمندسازي .........................

2-8-1 خود اثر بخشي ............................

2-8-2 خود سازماني .............................

2-8-3 پذيرفتن شخصي نتيجه ......................

2-8-4 معني دار بودن ...........................

2-8-5 اعتماد ..................................

2-9 عوامل روانشناختي توانمندسازي ..............

2-10 ويژگيهاي سازمان توانمند ..................

2-11 متغيرهاي موثر بر احساس توانمندي افراد ....

2-11-1 ويژگيهاي شخصيتي و فردي .................

2-11-2 ويژگيهاي گروه كاري .....................

2-12 فرايند توانمندسازي .......................

2-13روشهاي توانمند سازي .......................

2-14 تاثير توانمند سازي بر نگرش كاركنان........

2-14-1 تعهد در نوآوري براي روشهاي انجام كار ...

2-14-2 تغيير در مسووليتها .....................

2-14-3 تغيير در يادگيري .......................

2-15 پيامدهاي توانمند سازي   ..................

2-16 نقش تفويض اختياروواگذاري وظايف ومسووليتها  در توانمند سازي ...............................................

2-17 شفاف كردن اهداف و نقش آن در توانمند سازي .

2-18 مشاركت اطلاعاتي و نقش آن در توانمند سازي ..

2-19 گروه و توانمند سازي ......................

2-20 سبك رهبري متناسب با توانمند سازي..........

2-21 نظارت بر توانمند سازي ....................

2-22 فرهنگ توانمند سازي  ......................

2-23 توانمند سازي افراد و مديران  .............

2-24 توانمند سازي و رضايت شغلي ................

2-25 توانمند سازي وفشار عصبي ..................

2-26 منابع استفاده شده براي فصل دوم ...........

فصل سوم : روش شناسي تحقيق   ...................

3-1 مقدمه .....................................

3-2 روش تحقيق .................................

3-3 ابزار جمع آوري اطلاعات .....................

3-3-1 بررسي اسناد ومدارك  .....................

3-3-2 پرسشنامه ................................

3-3-3 مصاحبه ..................................

3-4  مقياس سنجش نگرشها  .......................

3-5 طيف ليكرت .................................

3-6 پايايي ....................................

3-7 روايي......................................

-  تجزيه و تحليل عاملي تاييدي .................

3-8 جامعه و نمونه آماري .......................

-  جامعه آماري ................................

-  حجم نمونه آماري.............................

3-9 روش نمونه گيري ............................

 3-10 تكنيكهاي آماري مورد استفاده در تحقيق.....

3-12 مدل تحليلي تحقيق .........................

-  روش فرضي استقرايي ..........................

-  روش قياسي ..................................

3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم .............

فصل چهارم :تجزيه و تحليل اطلاعات ...............

4-1 مقدمه .....................................

4-2 توصيف داده ها..............................

4-3 استنباط اماري پيرامون فرضيه ها ............

4-4 بررسي روايي و پايايي عوامل مطرح شده .......

- تحليل عاملي تاييدي ..........................

فصل پنجم:نتيجه گيري وپيشنهادات ................

5-1 مقدمه .....................................

5-2 نتايج .....................................

5-2-1  نتايج حاصل از بررسي فرضيات .............

5-2-2  نتايج جانبي.............................

پيوستها........................................

- آشنايي با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه

- پرسشنامه.....................................

 

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول