فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

چكيده ................................... 1

مقدمه : آماده سازي فلز ................. 15

فصل اول : سابقه تاريخي

فسفاتكاري قبل از جنگ جهاني ............. 15

فسفاتكاري درطي جنگ جهاني ............... 19

توسعه در زمان جنگ ...................... 25

توسعه بعد از جنگ ....................... 27

فصل دوم : انديشه‌هاي نظري

مكانيسم‌هاي واكنش........................ 30

زينك اورتوفسفاتها....................... 32

فسفات منگنز ............................ 32

فسفات آهن .............................. 33

تشكيل پوشش ............................. 33

شتابدهنده‌ها ............................ 43

شتابدهنده‌هاي نيكل و مس ................. 46

شتابدهنده‌هاي اكسيد كننده ............... 47

شتابدهندگي نيترات ...................... 48

شتاب با تركيبات نيتر و آلي ............. 52

كنترل آهن فرو .......................... 55

شتاب دهنده كلرات ....................... 56

پوشش فسفات فلزات قليايي ................ 64

مشخصات پوششهاي فسفات و ديگر پوششهاي تبديلي    70

پوششهاي زينك فسفات ..................... 72

پوششهاي فسفات منگنز .................... 79

تكامل پوشش ............................. 79

ايست گازدهي ............................ 80

منحني‌هاي زمان – و زن پوشش .............. 80

اندازه گيري پتانسيل .................... 80

آزمون ميكروسكپي ........................ 82

وزن و ضخامت پوشش ....................... 83

خلل و فرج پوشش ......................... 88

تردي هيدروژني .......................... 93

فصل سوم : مهيا كردن سطح

مقدمه .................................. 95

تميز كننده‌هاي قليايي ................... 97

گرايشها جهت تكامل تميز كننده قليائي .... 98

عوامل ظريف سازي ....................... 100

زنگبري قليائي ......................... 100

تميز كننده‌هاي حلالي .................... 101

چربيگيري با بخار ...................... 102

تميزكاري با حلالهاي قابل امولسيون ...... 103

تميزكاري با حلالهاي امولسيون شده ....... 104

تميز كننده‌هاي حلالي ديگر ............... 104

تميز كننده‌هاي اسيدي ................... 105

روشهاي تميزكاري مكانيكي و ويژه ........ 106

تميز كاري سايشي ....................... 106

تميز كننده‌هاي بخاري و فشار بالا ........ 107

تميز كاري الكتروليتي .................. 107

تميزكاري مافوق صوتي ................... 108

تميزكاري خطي و غير خطي ................ 109

ارزيابي تميز كننده .................... 110

فصل چهارم : پوششهاي پايه رنگ

مقدمه ................................. 111

فرآيندهاي فسفات آهني سبك وزن  ......... 114

فرآيندهاي با تميز كننده جداگانه ....... 114

تميز كننده / پوشش دهنده‌ها (چربيگري و فسفاته توام) 115

فرايندهاي زينگ فسفات به عنوان واسطه پيوندي رنگ با زمينه    118

فرآيند پاششي .......................... 120

آماده سازي براي رنگ الكتروليتي ........ 124

سيستمهاي آندي ......................... 125

سيستمهاي كاتدي ........................ 132

زمينه‌هاي روي، آلومينيوم و آميزة عناصر . 145

آماده سازي براي پوشش پودر ............. 148

آماده سازي فولاد ....................... 150

آماده سازي سطوح روي و فولاد گالوانيزه .. 153

آماده سازي آلومينيوم .................. 157

محصول آميزه‌اي ......................... 157

فصل پنجم : پوشش دادن ضخيم با فسفات فسفاتكاري ضخيم

مقدمه ................................. 159..

فرآيندهاي فسفات فرو ................... 160

فرآيندهاي فسفات منگنز ................. 161

فرآيندهاي زينك فسفات .................. 162

عمل پوشش كاري جهت جلوگيري از زنگ زدن .. 163

مواد پوششي ضد زنگ ..................... 165

پارافين‌ها ............................. 166

مواد محافظ آلي ........................ 166

پوششهاي فسفات سياه .................... 167

فرآيند با دوام كردن ................... 168

روانكاري سطح ياتاقان................... 168

فرآيند در عمل ......................... 170

تميزكاري و شستشو ...................... 171

آماده سازي ............................ 172

فسفات كردن با فسفات منگنز ............. 172

خشك كردن و روانكاري ................... 173

قطعات عمل شده ......................... 174

فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتكاري

مهيا كردن قبل از فسفاتكاري ............ 178

عمليات بعد از فسفاتدار كردن ........... 183

مواد عمل آورندة عاري از كروم .......... 191

مواد عمل آورندة ديگر .................. 192

فصل هفتم : فرآيند آماده سازي سطح خودرو 194

فصل هشتم : آزمايشات ................... 200

تعاريف و مفاهيم ....................... 203

نتيجه گيري ............................ 213

منابع و مآخذ .......................... 218

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول