بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

عنوان                                            صفحه

 

 

فصل اول کلیات

مقدمه .................................. 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق .................. 3

1-3 فرضیه  های تحقیق ................... 3

1-4 اهداف تحقیق ........................ 3

1-5 روش انجام تحقیق .................... 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ......... 4

 

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن .............. 5

2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت 10

2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ................. 10

2-2-2 مكتب فیزیوکراسی .................. 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ....................... 13

الف- آدام اسمیت .................... 13

ب- ژان باتیست سه ................... 16

ج- توماس رابرت مالتوس .............. 17

د- دیوید ریکاردو ...................  18

هـ- جان استوارت میل ................ 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)....... 23

الف- فردریک باستیا ................. 23

ب- شارل دونوایه ....................  25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک .................... 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ........ 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)..... 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ................ 31

2-2-7 مكتب کینزیسم ..................... 33

2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)  39

 

فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

 3-1 از دیدگاه نظری .................... 43

3-2 از دیدگاه تجربی .................... 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها    44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران . 51

 

فصل چهارم ساختار مدل

4-1 مقدمه .............................. 54

4-2 ساختار مدل ......................... 55

4-3 تبیین مدل .......................... 58

 

فصل پنجم تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج  

5-1 مقدمه .............................. 60

5-2 سری  های زمانی غیرساکن ............. 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده 64

5-4 الگوی تصحیح خطا .................... 66

5-5 منابع آماری ........................ 67

5-6 نتایج تخمين الگو ................... 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ................ 82

 

فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتيجه گيري ............................. 85

ارائه پيشنهادات......................... 86

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری .......................... 91

نتایج کامپیوتری ........................ 94

جدول‌های آماری .......................... 101

 

فهرست منابع ............................ 102

 

 

 

خرید این محصول

 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول