پايان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی پايان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

فهرست مطالب:

عـنـوان

شماره صفحات

فهرست مطالب……………………………………………………………………..

الف

فهرست جداول……………………………………………………………………...

ث

فهرست نمودارها………….………………………………………………….……..

ث

چكيده……………………………………………………………………………..

1

فـصـل اول

كليات تحقيق

مقدمه............………………………………………………………………………..

2

بيان‌مسئله..................................………………………………………………………....

3

ضرورت و اهميت مسئله تحقيق.....……………………………………………………

5

اهداف پژوهش ………………………………………………………………….....

6

فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………..

متغيرهاي پژوهش .................................................................................................................................................

7

7

تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)............................................................................................... ………

8

تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  .........……………................................

8

تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  ................................................................

8

تعریف نظری سازگاری .......................................................................................................................................

9

تعریف عملیاتي سازگاری .....................................................................................................................................

10

فصل دوم

ادبيات و پيشينة تحقيق

مقدمه............………………………………………………………………………..

13

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….………...............

13

تعریف سازگاری  ..........................................................................................................................................

13

    عوامل موثربرسازگاری .................................................................................................................................

14

     انواع سازگاری ..............................................................................................................................................

17

  روشها یا اشکال سازگاری ..........................................................................................................................

23

      ملاکهای سازگاری مطلوب ........................................................................................................................

24

      ویژگیهای افراد سازگار ...................................................................................................................

25

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل .......................……………………….………………

27

نظریه تحلیل رفتار متقابل ..........................................................................................................................

27

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل................................................................................................................

28

الگوی حالات نفسانی ...................................................................................................................................

28

موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی .....................................................................................................

32

 آسیب شناسی روانی ...................................................................................................................................

34

          الف : آسیب شناسی ساختی .........................................................................................................

24

         ب: آسیب شناسی کارکردی ...........................................................................................................

35

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ........................................................................................................

35

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ..........................................................................................

36

مشاوره و درمان ..............................................................................................................................................

38

        الف : تحلیل درمان ساختار...............................................................................................................

38

        ب: تحلیل درمان تبادلها ..................................................................................................................

39

ارزشهای مشاوره گروهی  .............................................................................................................................

40

 جمع بندی مطالب  .......................................................................................................................................

42

بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق .........................……….…………………................

43

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور  ....................................................................................................

43

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ...................................................................................................

46

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ...................................................

48

فصل سوم

روش اجراي تحقيق

مقدمه.........................................…………...……………………….….…………….........

52

روش تحقيق..................……………………………………………………………..

52

جامعه آماري تحقيق............. ………………………………………………………...

52

نمونه و روش نمونه گیری ... …………………….…………….......……….. ……….

52

ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ............................................................................................................

53

پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........………....................................

53

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........……….......................

55

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . .......…………………........……........……….......

55

روش تجزيه و تحليل داده‌ها............ …….......…………………........……........……….......

56

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش .......…………………........……........………....................

56

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  .......…………………..........

57

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه.........................................…………...……………………….….…………….........

60

اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق...........  

62

تجزيه و تحليل داده‌ها.........……………………………………….......

73

فرضیه اصلی ....................................................................................................................................................

74

فرضيه فرعی اول .............................................................................................……….. ..........................

75

فرضيه فرعی دوم ................................................................................................. ....................………..

76

فرضيه فرعی سوم ....................................................................................................……… ......................

77

فرضيه فرعی چهارم .........................................................................................................………...............

77

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

مقدمه.........................................…………...…… ........………………….….……………

80

يافته‌هاي پژوهش .....................................…………...…… ........………………….…….

80

      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ................................................................................................

80

      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها .......................................................

81

پـيشنـهادات تحقيق.................................................................................................................………..

87

الف- پيشنهادهاي  برخاسته از پژوهش .........................…………...….…. ...................................

87

ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي...……………………….….…………… .....

88

  محدودیتها ...........................................................................................................................................................

88

منـابـع

منابع فارسي..................................…………...……………………….….…...…………

90

منابع لاتين....................................…………...……………………….….………….…...

95

پيـوست

پيوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و كليد پرسشنامه  ……...…………………….........

 

پيوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ...

 

پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله .....................................................................................

پيوست 4 – خلاصه كامل جلسات گروهي ..............................................................................................

 

 

فهرست جداول:

عـنـوان                                              

شماره صفحات

جدول 1-3 :  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ..............................................................

55

جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ..................................................

55

جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش ....................................................................................

62

جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش ....................................................

62

جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ........................................................................

63

جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ...............................................

64

جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ............................................................

64

جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش ..........................

69

جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل ...................................................

70

جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل  ...................................................................................................................................................................................

74

جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ..............................................................................................................................................................................

75

جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی .....................................................................................................................................................................

76

جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی  ..................................................................................................................................................................

77

جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم .............

78

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ......................................................................................................

65

نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش ..................................................

67

نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل ...................................................

72

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول