ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

توضیحات محصول

دانلود پروژه دانشجویی ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري 

 

‏1- مقدمه :. Error! Bookmark not defined.

2- عملکرد و کارايي عمليات حفاري:. Error! Bookmark not defined.

3- عملکرد ماشين رودهدر:. Error! Bookmark not defined.

3-1 مقدمه:. Error! Bookmark not defined.

3-2 پارامترهاي موثر ماشين رودهدر در عملکرد:. Error! Bookmark not defined.

3-2-1 تاثير  نوع و توان ماشين رودهدر بر عملکرد حفاري:  Error! Bookmark not defined.

3-2-2 تاثير نوع سر مته ماشين رودهدر بر هملکرد حفاري :  Error! Bookmark not defined.

3-2-2-1 انواع مته:. Error! Bookmark not defined.

3-2-2-2  تاثير فاصله داري برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر:  Error! Bookmark not defined.

3-3  تاثير پارامترهاي ژئوتکنيکي در عملکرد ماشين رودهدر:  Error! Bookmark not defined.

3-3-1 تاثير مقاومت سنگ:. Error! Bookmark not defined.

3-3-2 تاثير زون چسبنده:. Error! Bookmark not defined.

3-3-3 تاثير مواد ساينده بر عملکرد حفاري:. Error! Bookmark not defined.

4- پيش بيني عملکرد ماشين تمام مقطع:. Error! Bookmark not defined.

4-1 مقدمه:. Error! Bookmark not defined.

4-2 عوامل موثر در عملکرد ماشين تمام مقطع:. Error! Bookmark not defined.

4-2-1 عوامل ژئوتکنيکي موثر در عملکرد ماشين تمام مقطع:  Error! Bookmark not defined.

4-2-1-1 نرخ نفوذ و مقاومت فشاري. Error! Bookmark not defined.

4-3 پيش بيني تجربي عملكرد ماشين حفاري تمام مقطع:  Error! Bookmark not defined.

4-3-1  روش ساده :. Error! Bookmark not defined.

4-3-2 روش چند متغيره:. Error! Bookmark not defined.

4-3-2-1 روش NTH :. Error! Bookmark not defined.

4-3-2- 2 روش  RMi Error! Bookmark not defined.

4-3-2-3 روش CSM.. Error! Bookmark not defined.

4-3-2-4 روش QTBM:. Error! Bookmark not defined.

4-3-2-5 روش RSR:. Error! Bookmark not defined.

4-4 مطالعه موردي پيش بيني تجربي عملکرد ماشين تمام مقطع:  Error! Bookmark not defined.

4-4-1 تونل من:. Error! Bookmark not defined.

4-4-2 تونل پيو:. Error! Bookmark not defined.

4-4-3 تونل وارزو:. Error! Bookmark not defined.

4-4-4 طبقه بنده توده سنگ :. Error! Bookmark not defined.

4-4-5 روابط هاي تجربي :. Error! Bookmark not defined.

4-4-5-1 نرخ پيشروي:. Error! Bookmark not defined.

4-4-5-2 روابط تجربي براي سنگ هاي مختلف:. Error! Bookmark not defined.

4-4-6 مقايسه با روش هاي پيش بيني عملکرد:. Error! Bookmark not defined.

4-4-6-1 مدل RSR:. Error! Bookmark not defined.

4-4-6-2 مدل QTBM:. Error! Bookmark not defined.

5- نتيجه گيری:. Error! Bookmark not defined.

6- منابع:. Error! Bookmark not defined.

 


فهرست شکلها

شکل 1- عوامل موثر در عمليات حفاري.. Error! Bookmark not defined.

شکل 2- نماي از ماشين رودهدر با روش حفاري محوري. Error! Bookmark not defined.

شکل 3- نماي از ماشين رودهدر با روش حفاري متقاطع.  Error! Bookmark not defined.

شکل 4- تحليل استحکام رودهدر در رودهدرهاي تاج مخروطي (بالا) و تاج طبلکي(پايين).. Error! Bookmark not defined.

شکل 5- نماي از نيروهاي وارد به رودهدر نوع مخروطي .  Error! Bookmark not defined.

شکل 6- نماي از فلوچارت براي محاسبه گشتاور . Error! Bookmark not defined.

شکل 7- نحوه برش دستگاه رودهدر. Error! Bookmark not defined.

شکل 8- تاثير عرض ماشين (e)، عرض چرخ زنجير (p)، و فاصله بين مرکز ثقل تا انتهاي ماشين(a) با توجه به گشتاور.. Error! Bookmark not defined.

شکل 9 – تغييرات گشتاور با توجه به به تغييرات وزن..  Error! Bookmark not defined.

شکل 10 – تغييرات گشتاور به توجه به تغييرات طول بازوي .  Error! Bookmark not defined.

شکل 11-انواع مته هاي مته هاي برش.. Error! Bookmark not defined.

شکل 12-نماي از پارامترها فاصله داري ابزار برنده در سرمته مخروطي.  Error! Bookmark not defined.

شکل 13- نماي از همپوشاني نگهدارنده ابزاز برنده در سرمته نوع سوم.  Error! Bookmark not defined.

شکل 14 -نماي از محل قرار گيري ابزار برنده در سرمته به صورت دو بعدي..  Error! Bookmark not defined.

شکل 15- نماي سه بعدي مدل ابزار برنده شماره 1 و شماره 4 در سرمته با فاصله داري نابرابر.. Error! Bookmark not defined.

شکل 16- نماي سه بعدي مدل ابزار برنده شماره 1 و شماره 4 در سرمته با فاصله داري برابر.. Error! Bookmark not defined.

شکل 17- نماي از سرمته با فاصله داري برابر.. Error! Bookmark not defined.

شکل 18- عوامل زئوتکنيکي مهم در کارآيي رودهدرها.  Error! Bookmark not defined.

شکل 19- مقطع زمين شناسي تونل.. Error! Bookmark not defined.

شکل 20- مقاومت فشاري در هر شرايط زمين شناسي– نرخ نفوذ آني براي هر نوع رودهدر.. Error! Bookmark not defined.

شکل 21- نمودار نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت P/UCS.  Error! Bookmark not defined.

شکل 22- نمودار نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت W/UCS.  Error! Bookmark not defined.

شکل 23- نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت P*W/UCS براي سنگ هاي رسوبي رودهدرهاي متقاطع. Error! Bookmark not defined.

شکل 24- نماي از تاثير مواد چسبنده در سرمته.. Error! Bookmark not defined.

شکل 25 - تاثير ميزا ن درصد کوارتز معادل در عمر سرمته.  Error! Bookmark not defined.

شکل 26-مقطع عرضي TBM.. Error! Bookmark not defined.

شکل 27- صفحه حفار يك ماشين تمام مقطع.. Error! Bookmark not defined.

شکل 28-ابزار برندة ديسكي و نيروهاي مؤثر وارد بر آن .  Error! Bookmark not defined.

شکل 29- ابزار برندة غلتكي و نيروهاي وارد برآن.. Error! Bookmark not defined.

شکل 30- استفاده از جت آب در ماشين‌هاي حفار تمام مقطع.  Error! Bookmark not defined.

شکل 31- منحني مقاومت فشاري - نرخ نفوذ. Error! Bookmark not defined.

شکل 32- رابطه شاخص نرخ حفاري– مقاومت فشاري. Error! Bookmark not defined.

شکل 33- شاخص عمر برش دهنده ها در سنگ هاي مختلف. Error! Bookmark not defined.

شکل 34- رابطه m1 با طبقه بندي Q.. Error! Bookmark not defined.

شکل 35– مقطع زمين شناسي تونلها. Error! Bookmark not defined.

شکل 36- طبقه بندي RMR در سه تونل. Error! Bookmark not defined.

شکل 37- رابطه بين طبقه بندي Q و RMR در سه تونل  Error! Bookmark not defined.

شکل 38- اناليز آماري واريانس به منظور رسيدن به يک مدل رگراسيون معني دار (داده ها حاصل از تونل من. Error! Bookmark not defined.

شکل 40- رابطه بين نرخ نفوذ و طبقه بندي RMR در تونلهاي حفاري شده . جدول کوجک در بالا هر نمودار نشانده نتايج الانيز واريانس مي باشد  Error! Bookmark not defined.

شکل 41- زابطه نرخ نفوذ (چپ)و نرخ نفوذ ويژه(راست) TBM و طبقه بندي RMR  Error! Bookmark not defined.

شکل 42 – رابطه ميزان بهره دهي و طبقه بندي RMR   Error! Bookmark not defined.

شکل 43 – نرخ نفوذ متفاومت در سنگ هاي مختلف و با RMR يکسان.  Error! Bookmark not defined.

شکل 44- تغييرات نرخ نفوذ براي سختي موس رابطه بهتري نسبت به مقاومت فشاري تک محوره نشان  مي دهد. 10 داده از پنچ نوع سنگ مختلف از تونل من براي اين آناليز استفاده شده است.. Error! Bookmark not defined.

شکل 45- پيش بيني عملکرد ماشين تمام مقطع توسط روش RSR (چپ) و QTBM (راست).. Error! Bookmark not defined.

شکل 46 - مقايسه داده هاي ثبت شده نرخ نفوذ براي سه تونل مذکور با توجه به روش QTBM . Error! Bookmark not defined.

 

 

فهرست جداول

جدول 1- مشخصات سرمته و ابزار برنده و فاصله داري طراحي شده.. Error! Bookmark not defined.

جدول 2- ميزان مصرف برنده ها با توجه به نوع سرمته.. Error! Bookmark not defined.

جدول 3 – نتايج حاصل از اندازه گيري برجا براي دو نوع سرمته.. Error! Bookmark not defined.

جدول 4-نتايج ازمايش شميايي در تونل.. Error! Bookmark not defined.

جدول 5- پارامترهاي ژئوتکنيکي نمونه هاي سنگي در زون هاي مختلف .  Error! Bookmark not defined.

جدول 6- نتايج عملکرد رودهدر در زون هاي مختلف.. Error! Bookmark not defined.

جدول 7- طبقه بندي اطلاعات حاصل از حفاري در نقاط مختلف جهان توسط مدرسه عالي معدن.. Error! Bookmark not defined.

جدول 8- رده بندي سنگ‌ها براي TBM .. Error! Bookmark not defined.

جدول 9- جدول  مقاومت فشاري - نرخ نفوذ . Error! Bookmark not defined.

جدول 10- اطلاعات توصيفي و تجهيزات لازم براي حفاري تونلها. Error! Bookmark not defined.

جدول 11- مشخصات ژئوتکنيکي و زمين شناسي تونلها. Error! Bookmark not defined.

جدول 12 - پارامتر هاي لازم براي روش QTBMError! Bookmark not defined.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول