پایان نامه - تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

توضیحات محصول

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1

فصل اول: كليات 2

1-1 مقدمه 2

1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه 5

فصل دوم: پايگاه داده فعال 6

2-1 مديريت داده 6

2-2 مديريت قوانين 7

2-2-1 تعريف قانون 7

2-2-1-1 رويداد 8

2-2-1-2 شرط 12

2-2-1-3 واكنش 13

2-2-2 مدل اجرايي 14

2-2-2-1 اولويت اجرايي در قوانين 16

2-2-2-2 معماري پايگاه دادة فعال 17

2-2-2-3 آشكارساز رويداد 18

2-2-2-4 ارزيابي شرط 19

2-2-2-5 زمانبندي 20

2-2-2-6 اجرا 21

2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده 21

2-3-1 Starburst 21

2-3-2 Ariel 23

2-3-3 NAOS 24

2-4 نتيجه 25

فصل سوم: مفاهيم فازي 26

3-1 مجموعه‌هاي فازي 27

3-2 عملگرهاي فازي 29

3-3 استنتاج فازي 30

3-4 ابهام‌زدايي 31

3-5 نتيجه 31

فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي ........... 32

4-1 تعريف فازي قوانين ..................... 33

4-1-1 رويداد فازي ....................... 34

4-1-1-1 رويدادهاي مركب ................. 36

4-1-1-2 انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب 38

4-1-2 شرط فازي .......................... 38

4-1-3 واكنش فازي ........................ 40.

4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي ........ 41

4-2 معماري و مدل اجرايي قوانين ............ 43

4-2-1 آشكارساز رويداد ................... 44

4-2-2 بررسي شرط ......................... 45

4-2-3 اجرا .............................. 45

4-2-4 زمانبندي .......................... 45

4-3 نتيجه ................................. 47

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات ...................................... 48

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی ................ 49

5-1 رونوشت برداری ......................... 50

5-1-1 رونوشت برداری همگام ............... 50

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام ............. 51

5-1-3 ماشين پايه رونوشت برداري داده...... 52

5-1-4 مقايسه دو روش همگام و ناهمگام...... 53

5-2 رونوشت برداري فازي..................... 56

5-2-1 استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري 57

5-3 کميت سنج هاي فازي...................... 59

5-3-1 روش محاسبه کميت سنج هاي فازي....... 60

5-3-2 کميت سنج عمومي..................... 61

5-3-3 کميت سنج جزئي...................... 64

5-3-4 کميت سنج جزئي توسعه يافته.......... 67

5-4 روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي.......................................... 69

5-5 معماري ماشين رونوشت بردار فازي......... 71

5-6 مثال................................... 73

5-7 کارايي................................. 77

5-7-1 ترافيک در رونوشت برداري مشتاق...... 79

5-7-2 ترافيک در رونوشت برداري تنبل....... 80

5-7-3 ترافيک در رونوشت برداري فازي....... 80

5-7-4 مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل    81

5-8 جمع بندي............................... 83

فصل ششم: پیاده سازی ......................... 84

6-1 Fuzzy SQL Server............................. 84

6-2 عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server................ 85

6-3 شبيه سازي تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي  86

6-4 اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي 86

6-5 جداول سيستمي مورد نياز................. 87

6-6 مثال................................... 89

6-7 کارهاي آتي............................. 94

مراجع و منابع ............................... 95

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول