بررسي نقش‌هاي نمادين در معماري هخامنشي (كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان )

توضیحات محصول

 

چكيده

 

 

انسان موجودي اسطوره باور و نمادساز است. اسطوره آغاز «شدن» و نحوه‌ي «بودن» آدمي را بيان مي‌كند و نماد زبان اسطوره و آيين در درازناي تاريخ بوده است. در جهان بيني اسطوره‌اي انسان خود و جهان را در هم مي‌آميزد تا حضور خويش را در روند حيات به ثبوت برساند. معماري يكي از نمودگاههاي چنين آميزشي است. در معماري دنياي باستان مفاهيم مينوي جلوه‌اي زميني مي‌يافتند و در زندگي واقعي بازتاب پيدا مي‌كردند. هخامنشيان از جمله امپراتوري‌هاي شرقي‌اند كه در گستره‌ي تاريخ شهرتي به سزا يافتند. نام آنها همواره تداعي كننده‌ي بناي بزرگ تخت جمشيد است. هخامنشي‌ها فرهنگي تلفيقي و معماري‌اي تركيبي دارند كه رشته‌ي پيوند چنين فرهنگ و هنري روح پارسي و حامي آن پادشاهان بودند. نگاره‌هاي نمادين تخت جمشيد (و پاسارگاد و شوش) در زمره‌ي مجهولات هنر پارسي‌اند و رمزگان فرهنگي عصر تلقي مي‌شوند. تنوع و در هم تنيدگي اين نگاركنده‌ها ناشي از سرچشمه‌هاي متفاوت فرهنگي آنهاست. نقش مايه‌هايي كه درون مايه‌اي چندگانه دارند: مصري، ميان روداني و ايراني. زمينه‌ي ذهني چنين گزينشي گزيده را بايد در غناي فرهنگي تمدنهاي باستاني پيشين و رواج روح مداراي پارسي از يك سو و گريزناپذير بودن ضرورت اخذ و اقتباس سبك‌هاي هنري از سوي ديگر ديد. تخت جمشيد شاهوارترين و گزيده‌ترين يادگار هخامنشيان محل تلاقي تمدنهاي عصر محسوب مي‌شود و اين بناي فاخر نظمي نمادين از دنياي باستان را در خود ماندگار كرده كه در پلكان آپادانا نمودار گشته است. شاهوارترين نگاره نمادين در هيئت انساني بالدار نمود مي‌يابد. اين نماد شخصيتي رَبّاني و گشاده‌رو با چهره‌اي مُوَقِر و موي فِر را نشان مي‌دهد كه نور فرّهي از سيماي شاهانه‌اش ساطع مي‌گردد و همچون پير روشن رأيي است كه حمايت خود از پادشاهان را با دستي افراشته و حلقه‌ي مشروعيت اعلام مي‌كند. اين نماد فرّ كياني (شاهي) ايرانيان باستان است.

واژگان كليدي: هخامنشي، معماري، تخت جمشيد، نقش، نماد، نقش مايه و انسان بالدار.

 

فهرست مطالب

عنوان ....................................................... صفحه

پيش‌گفتار ....................................................... 4

ديباچه.......................................................... 5

سخني درباره‌ي منابع ............................................ 14

بخش يكم: پيشينه‌ي هخامنشي‌ها .................................... 23

1ـ هند و اروپاييان ............................................ 25

2ـ علل و انگيزه مهاجرت آريايي‌ها ............................... 28

3ـ آريايي‌ها در ايران .......................................... 29

بخش دوم: پادشاهي هخامنشيان..................................... 33

1ـ كورش........................................................ 34

2ـ خط مشي ديني كورش............................................ 36

3ـ داريوش ..................................................... 39

4ـ خشايارشاه................................................... 46

5ـ فرجام هخامنشيان ............................................ 49

بخش سوم: شكل‌گيري معماري هخامنشي................................ 54

1ـ پاسارگاد.................................................... 57

2ـ آرامگاه كورش ............................................... 60

3ـ شوش......................................................... 62

4ـ تخت جمشيد .................................................. 65

بخش چهارم: نقش برجسته‌هاي تخت جمشيد ............................ 71

1ـ بخش‌هاي برجسته‌ي تخت جمشيد ................................... 73

2ـ نقوش پلكان آپادانا.......................................... 74

3ـ نقوش ساير كاخ‌ها ............................................ 80

4ـ نقوش آپادانا و جشن آغاز سال نو ............................. 83

بخش پنجم: نقش‌هاي نمادين در آثار و اشياء ايران پيش از هخامنشيان 88

1ـ نماد و نمادگرايي ........................................... 89

2ـ سفالينه‌هاي شوش و سيلك ...................................... 92

3ـ گنجينه‌ي زيويه و جام زرين حسنلو ............................. 96

4ـ مفرغ‌هاي لرستان ............................................. 98

5ـ نقش و نگاره‌ها در آثار منسوب به مادها ...................... 105

بخش ششم: نقش برجسته‌هاي نمادين در پاسارگاد و شوش............... 109

1ـ انسان بالدار پاسارگاد...................................... 111

2ـ هويت نگاره پاسارگاد........................................ 115

3ـ نگاره‌هاي نمادين شوش ....................................... 119

بخش هفتم: نقش‌هاي نمادين تخت جمشيد ............................ 123

1ـ پيكار شير و گاو ........................................... 127

2ـ پيكار شاه و شير............................................ 133

3ـ گاوان بالدار انسان سر ..................................... 138

4ـ باغ پر درخت نمادين ........................................ 146

بخش هشتم: اهورامزدا، فروهر و فرّ در كيش زردشتي و آيين پارسي ... 151

1ـ اهورامزدا ................................................. 151

2ـ فروهر...................................................... 155

3ـ فرّ......................................................... 158

4ـ فرّ در تاريخ اساطيري ايران ................................. 164

بخش نهم: نماد بالدار درباور و هنر هخامنشيان .................. 167

1ـ نماد بالدار در خاور نزديك باستان .......................... 169

2ـ اشكال و اجزاء نماد بالدار هخامنشي.......................... 171

3ـ نيم تنه‌ي بالدار بيستون .................................... 173

4ـ نقش رستم .................................................. 176

5ـ نماد بالدار در تخت جمشيد .................................. 180

6ـ دايره‌ي بالدار و شيرمردان تاجدار ........................... 183

7ـ پرنده بالدار در باور پارسي ................................ 184

8ـ نماد بالدار يا فرّ ايراني................................... 186

9ـ نماد انسان بالدار يا فرّ كياني ............................. 189

10ـ فرّ و آتش شخصي پادشاه ..................................... 194

11ـ فرّ شاهي و تي‌كي‌هلني ....................................... 196

12ـ نسبت نماد فرمانروايي و فرّ كياني .......................... 197

13ـ نسبت «شاه ـ عقاب» با وارغنه پرنده‌ي فرّ..................... 200

14ـ قوچ بالدار جايگزين انسان بالدار .......................... 204

سخن پاياني ................................................... 205

فهرست منابع و مآخذ ........................................... 214

پيوست: شكل‌ها و تصويرها........................................ 222

چكيده‌ي انگليسي

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول