بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد

توضیحات محصول

فهرست مطالب

چكيده

فصل اول.......................... 1

مقدمه............................ 2

بيان مسئله....................... 4

اهميت و ضرورت كار................ 5

فرضيه تحقيق...................... 5

تعريف نظري...................... 6

تعريف عملياتي.................... 7

 

فصل دوم : سابقه پژوهش............ 8

استرس و سندرم فرسودگي............ 9

افسردگي......................... 10

افسردگي زيست - شيميايي.......... 12

 

افسردگي واكنشي.................. 14

مدل سليه از استرس.............. 16

افسردگي......................... 16

سرزنش خود....................... 17

نوميدي.......................... 18

ترحم به خود .................... 19

معضل افسردگي واقعاً تا چه حد جدي است  20

نظريه روانكاوي.................. 21

نظريه هاي يادگيري.............. 23

رويكرد شناختي................... 24

تعريف........................... 24

افسردگي واكنشي ................. 26

افسردگي درون زاد................ 27

افسردگي روان زاد................ 28

تشخيص و سنجش افسردگي............ 29

اختلال افسردگي عمده.............. 30

 

اختلال افسرده خلقي............... 31

علايم افسردگي.................... 33

چگونگي مقابله با افسردگي ....... 34

روش هاي درمان افسردگي........... 35

روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده   36

روش دو ستوني.................... 36

درمان كوتاه مدت................ 38

مشاوره و روان درماني گروهي...... 39

چه عوامل رواني- اجتماعي در افسردگي دخيل هستند   39

چگونه كسي مي تواند بفهمد آيا افسرده است يا خير  40

خسارت استرس..................... 42

روند استرس...................... 43

نشانه هاي هيجاني افسردگي........ 44

به هنگام افسردگي چه كاري بايد انجام دهيم 47

ديدگاههاي نظري درباره افسردگي .. 49

تعريف امدادگر................... 53

 

خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر..... 53

تعريف كمكهاي اوليه و امداد ..... 54

هدف ما از كمكهاي اوليه.......... 54

تعريف عمليات نجات............... 55

تعريف ديگر امدادگر.............. 55

تعريف كمك هاي اوليه............. 55

بقيه ويژگي هاي يك امدادگر....... 55

حفظ آرامش در ارائه كمكهاي اوليه. 56

وظايف امدادگر................... 58

نحوه مراقبت از خود.............. 59

كنترل استرس..................... 59

واكنش به استرسها................ 59

واكنش هاي ديررس................. 60

واكنش هاي شديد.................. 61

مروري بر سابقه پيشينه تحقيق..... 62

 


فصل سوم: طرح پژوهش.............. 70

طرح پژوهش ...................... 71

جامعه پژوهش..................... 72

نمونه پژوهش..................... 72

روش نمونه گيري.................. 73

ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات 74

روش آماري....................... 75

 

فصل چهارم: آمار................. 76

مقدمه........................... 77

آمار توصيفي..................... 91

آمار استنباطي.................. 93

فرض صفر......................... 93

فرض خلاف......................... 93

 


فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري...... 94

بحث و نتيجه گيري................ 95

محدوديت هاي پژوهش .............. 97

پيشنهادات....................... 98

 

منابع و مآخذ................... 99

پيوست.......................... 103

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول