بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي

توضیحات محصول

عنوان                                               صفحه

چكيده------------------------------------------ 1

فصل اول: مقدمه

دلايل عمده عملكرد پايين قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد در ايران 8

فصل دوم: بررسي منابع

تاريخچه پرورش قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد --------- 10

آشنايي اجمالي با قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد ------ 12

طبقه‌بندي -------------------------------------- 12

رده بندي -------------------------------------- 12

اندام شناسي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد ----------- 13

مشخصات پرگنه در كشت خالص ---------------------- 15

نامگذاري علمي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد:--------- 15

تقسيم بندي واحدهاي سلولي ميسليوم از لحاظ تعداد و تركيب‌بندي هسته‌اي ---------------------------------------- 16

‌چرخ زندگي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد ------------- 16

بررسي الگوهاي چرخه زندگي در قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 19

الف ـ هموتاليسم --------------------------- 19

ب ـ هتروتاليسم ---------------------------- 20

ژنتيك قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد ----------------- 22

روشهاي بهبود نژادي در قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد:- 24

 

الف

 

كشت بافت -------------------------------------- 25

گزينش از طريق كشت تك اسپوري------------------------- 26

تهيه نقش اسپور -------------------------------- 26

الف ـ كشت و گزينش تك اسپوري --------------- 26

ب ـ كشت و گزينش چند اسپوري ---------------- 27

اختلاط ساده------------------------------------- 28

تلاقي هدفمند هموكاريون‌ها------------------------ 28

بدست آوردن هموكاريون و تاييد آنها------------------- 29

1ـ روش سنتي تأييد هموكاريون‌ها-------------- 29

2ـ تهيه و تاييد هموكاريونهاي والدي به روش تهيه پروتوپلاست ------------------------------------------- 30

3ـ تاييد هموكاريونها با استفاده از نشانگر RFLP   30

4ـ تاييد هموكاريون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD   31

انجام تلاقي بين هموكاريونها و تاييد هيبريدها: ------- 32

الف ـ استفاده از نشانگرهاي غذايي براي تاييد هيبريدها:    33

ب ـ استفاده از آيزوزايم‌ها براي تاييد هيبريدها: 34

ج ـ استفاده از نشانگرهاي مقاومت براي تأييد هيبريد‌ها 34

اصلاح برخي صفات با استفاده از روش تلاقي هيبريدها: 34

د ـ استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي براي تاييد هيبريدها: ------------------------------------------- 35

مراحل انجام آزمون اصلاحي از طريق دورگ‌گيري هدفمند: --- 35

1ـ كشت اسپور------------------------------- 35

2ـ جداسازي تك اسپورها --------------------- 36

3ـ تهيه اسپاون ---------------------------- 36

آزمون ميوه‌دهي -------------------------------------- 36

الف ـ تهيه بستر كشت: ---------------------- 36

ب ـ مراحل پرورش و ميوه‌دهي: ---------------- 37

توليد پريمورديا در سطح محيط كشت: -------------- 38

توليد اجسام ميوه دهي در اسپاون----------------- 38

‌ج ـ توليد اندام باردهي در كمپوست----------- 39

مهندسي ژنتيك---------------------------------------- 39

1ـ انتقال ژن ------------------------------ 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها----------------------- 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهيه نژادها ----------------------------------- 42

روش تهيه محيط كشت غذايي PDA--------------------- 42

روش كشت هموكاريون‌ها --------------------------- 43

روش تلاقي هموكاريون‌ها--------------------------- 44

نمونه‌گيري از منطقه تلاقي ----------------------- 45

تهيه اسپاون مادري از هيبريدها------------------ 45

تلقيح دانه‌هاي گندم با كشت هيبريد--------------- 46

تهيه بستر كشت (كمپوست)------------------------------ 47

الف ـ پاستوريزاسيون و آمونياك‌زدايي -------- 49

ب ـ مايه‌زني كمپوست ------------------------ 49

ج ـ خاك‌دهي بستر كشت------------------------ 49

هوادهي و افت سريع دما-------------------------- 50

محاسبه قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي -------- 53

محاسبه واريانس تركيب‌ پذيريي عمومي و خصوصي------ 53

محاسبه واريانس  افزايشي و غالبيت--------------- 53

فصل چهارم نتايج و بحث

نتايج بررسي سرعت رشد (قطر پرگنه هموكاريون‌ها)--- 55

تيپ رشدي پرگنه هموكاريون ---------------------- 55

نتايج سرعت رشد در هتروكاريو‌ن‌ها ---------------- 59

نتايج مشاهده‌اي تهيه اسپاون -------------------- 60

نتايج مشاهداي آزمون ميوه‌دهي ------------------- 60

جدول تجزيه واريانس براي صفت عملكرد در دورگ‌ها -- 61

جدول قابليت تركيب‌پذيري عمومي در هموكاريون‌ها --- 64

جدول قابليت تركيب‌پذيري خصوصي دورگ‌ها ----------- 64

جدول مقادير اجزاء ژنتيكي ---------------------- 66

ضريب همبستگي ---------------------------------- 66

پيشنهادات ------------------------------------- 67

منابع ----------------------------------------- 69

پيوست------------------------------------------ 75

چكيده انگليسي --------------------------------- 78

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول