بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 -

توضیحات محصول

فهرست مطالب

فصل اول

1-1-                                                                                                                                                                                                                                                مقدمه   2

1-2-                                                                                                                                                                                                                                                بيان مسأله................................. 3

1-3-                                                                                                                                                                                                                                                اهميت مسأله................................. 4

1-4-                                                                                                                                                                                                                                                اهداف تحقيق................................. 5

1-4-1- هدف كلي تحقيق................ 5

1-4-2- هدف جزئي تحقيق............... 5

1-5-                                                                                                                                                                                                                                                سؤالات تحقيق................................. 6

1-6-                                                                                                                                                                                                                                                تعاريف متغيرها.......................... 7

1-7-                                                                                                                                                                                                                                                تعاريف عملياتي.......................... 9

فصل دوم

2-1- مقدمه......................... 11

2-2- فرسودگي شغلي.................. 11

2-3- رويكردهاي مختلف به فرسودگي شغلي 14

2-3-1- رويكرد باليني .............. 14

2-3-2- رويكرد روان شناختي – اجتماعي 16

2-3-3- رويكرد تبادلي............... 17

2-3-4- مدل كاپنر................... 19

2-4- رويكرد ساختاري................ 20

2-4-1- سازمان...................... 21

2-4-2- جو سازماني.................. 21

2-4-3- تئوري سيستم هاي اجتماعي و جو سازماني 22

2-4-4- جو سازماني و روابط سازماني.. 23

2-4-5- شاخص هاي جو سالم سازماني.... 24

2-4-6- بهداشت رواني................ 25

2-4-7- روحيه....................... 26

2-4-8- ويژگي هاي مدرسه سالم........ 26

2-5- مراحل فرسودگي شغلي............ 27

2-5-1- ماسلاچ....................... 27

2-5-2- پستونچي..................... 28

2-5-3- مراحل فرسودگي شغلي معلمان (ساراسون) 30

2-6- عوامل فرسودگي شغلي............ 30

2-7- نشانه هاي فرسودگي شغلي........ 33

2-8- عوارض فرسودگي شغلي............ 34

2-9- استرس شغلي.................... 34

2-9-1- منابع استرس شغلي............ 35

2-9-2- ارتباط استرس شغلي با تحليل رفتگي 37

2-10- تحليل رفتگي وشخصيت........... 41

2-10-1- تحليل رفتگي و شغل آموزگاري. 43

2-11- فشار رواني................... 45

2-11-1- آثار تخريبي فشار رواني در تدريس 46

2-11-2- راههاي كاهش فشار رواني معلمان 46

2-12- پيشينه پژوهش................. 48

2-12-1- تحقيقات داخلي.............. 48

2-12-2- تحقيقات خارجي.............. 54

فصل سوم

3-1- طرح تحقيق..................... 58

3-2- جامعه آماري................... 58

3-3- متغير مستقل و وابسته.......... 58

3-4- روش نمونه گيري ............... 58

3-5- ابزار اندازه گيري............. 59

3-6- پايايي و روايي تحقيق.......... 59

3-7- ابزار تجزيه و تحليل داده ها... 59

فصل چهارم

4-1- مقدمه......................... 61

4-2- تجزيه و تحليل داده ها ........ 62

فصل پنجم

5-1- مقدمه......................... 85

5-2- بحث ونتيجه گيري .............. 85

5-3- پيشنهادها..................... 91

5-4- محدوديتها..................... 91

منابع.............................. 92


فهرست جداول

جدول 4-1 – توزيع فراواني مرتبط با متغير سن دبيران................................... 62

جدول 4-2 – توزيع فرواني مرتبط با متغير ميزان تحصيلات دبيران............................. 64

جدول 4-3 – توزيع فرواني مرتبط با متغير تعداد سالهاي تدريس دبيران....................... 66

جدول 4-4 – توزيع فرواني مرتبط با متغير تعداد سالهاي تدريس در پيش دانشگاهي.............. 68

جدول 4-5 – توزيع فرواني مرتبط با متغير نوع درس مورد تدريس.............................. 70

جدول 4-6 آمار توصيفي مرتبط با بررسي وضعيت مولفه خستگي عاطفي........................ 72

جدول 4-7 آمار توصيفي مرتبط با بررسي وضعيت مولفه مسخ شخصيت.......................... 72

جدول 4-8 آمار توصيفي مرتبط با بررسي وضعيت مولفه عدم موفقيت فردي.................... 73

جدول 4-9 بررسي وضعيت موجود ديدگاه دبيران نسبت به خستگي عاطفي........................ 74

جدول 4-10 بررسي وضعيت موجود ديدگاه دبيران نسبت به مسخ شخصيت.......................... 76

جدول 4-11 بررسي وضعيت موجود ديدگاه دبيران نسبت به عدم موفقيت فردي.................... 78

جدول 4-12 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر سطوح سني........................... 80

جدول 4-13 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر مدرك تحصيلي........................ 81

جدول 4-14 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر تعداد سالهاي تدريس................. 82

جدول 4-15 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر تعداد سالهاي تدريس در پيش دانشگاهي. 84

جدول آزمون تعقيبي LSD مرتبط با جدول 15 85

جدول 4-16 بررسي مقايسه اي فرسودگي شغلي با تأكيد بر نوع درس مورد تدريس (نوع تدريس)..... 86

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 1.................................. 63

نمودار 4-2 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 2.................................. 65

نمودار 4-3 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 3.................................. 67

نمودار 4-4 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 4.................................. 69

نمودار 4-5 نمودار مرتبط با توزيع فراواني جدول شماره 5.................................. 71

 

 


چكيده

 فرسودگي شغلي شامل احساس خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي در كار است. اين پژوهش فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران را مورد بررسي قرار داد . روش تحقيق توصيفي و از نوع زمينه يابي است . نمونه اين تحقيق 134 نفر از دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند . ابزار تحقيق پرسشنامه فرسودگي شغلي بوده كه به روش محقق ساخته تهيه شد . نتايج تحقيق نشان داد كه فرسودگي شغلي دبيران در مولفه هاي خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت ، عدم موفقيت فردي كمتر از سطح متوسط مي باشد . و بين سن با فرسودگي شغلي دبيران و همچنين ميزان تحصيلات ، تعداد سالهاي تدريس و نوع ماده درسي و فرسودگي شغلي دبيران تفاوت معني داري بدست نيامد . در مورد ارتباط تعداد سالهاي تدريس در دوره پيش دانشگاهي و فرسودگي شغلي در دو مولفه خستگي عاطفي و مسخ شخصيت رابطه معني داري بدست نيامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم يعني عدم موفقيت فردي با فرسودگي شغلي تفاوت معني دار بود .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول