بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي

توضیحات محصول

«فهرست مطالب»

مقدمه.................................... 1

فصل اول كليات شركت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شركت.......................... 3

گفتار اول – سابقه تاريخي شركت در جرم..... 3

گفتار دوم – شركت در قتل عمد.............. 5

گفتار سوم – مجازات شركت در قتل عمد....... 9

گفتار چهارم – انواع شركت به اعتبار عناصر مادي و رواني..................................... 12

الف – انواع شركت به  اعتبار عنصر مادي .. 12

1-    شركت در فعل و شركت در نتيجه.......... 13

2-    شركت سبب و مباشر يا چند سبب  و چند مباشر 13

3-    شركت فاعل و تارك فعل................. 14

ب – انواع شركت به اعتبار عنصر رواني..... 14

1- اجتماع عمد و شبه عمد................. 15

2- اجتماع عمد و خطاي محض................ 15

3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطاي محض...... 16

مبحث دوم – معاونت....................... 18

گفتار اول : سابقه تاريخي معاونت در جرم.. 18

گفتار دوم : عنصر مادي................... 19

گفتار سوم: عنصر رواني................... 22

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد... 23

فصل دوم تجزيه و تحليل آرا...... 26

مبحث اول – تحليل شكلي................... 27

گفتار اول – بررسي مقررات «ق.آ.د.ك 1378». 27

الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ك............. 27

ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ك............... 28

ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ك............... 30

گفتار دوم – نقد ادبي.................... 32

مبحث دوم – تحليل ماهوي.................. 36

گفتار اول – بررسي ادله اثبات جرم و نظر قضايي قضات.......................................... 36

الف – اقرار............................. 36

ب – علم قاضي............................ 38

گفتار دوم – بررسي مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370» 42

الف – ماده 231 ق.م.ا.................... 43

ب – ماده 232 ق.م.ا...................... 45

ج – ماده 205 ق.م.ا...................... 45

د – ماده 206 ق.م.ا...................... 46

ه. - ماده 207 ق.م.ا..................... 47

ي – اصل 37 ق.ا.......................... 49

گفتار سوم – ديدگاه فقهي در.............. 50

الف – تعيين مجازات قتل عمد.............. 51

ب – عدم احراز شركت در قتل عمد........... 51

نتيجه گيري.............................. 53

پيشنهادات............................... 55

منابع و مآخذ............................ 57

پيوست‌ها................................. 59

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول