بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل

توضیحات محصول

فهرست جدولها

عنوان ................................ صفحه

جدول (1ـ2) مدل فشار شغلي .................

جدول (2ـ2) مدل استرس .....................

جدول (3ـ2) مقدار فشار عصبي ( LCUS ) ......

جدول (1ـ4) توزيع فراواني طبقه‌بندي شده سن كارگران  

جدول (2ـ4) توزيع فراواني طبقه‌بندي شده  و سن كارمندان  

جدول (3ـ4) شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي سن آزمودني  

جدول (4ـ4) توزيع فراواني سطح تحصيلات حجم نمونه مورد بررسي  

جدول (5ـ4) توزيع فراواني حجم نمونه مورد بررسي از لحاظ وضعيت تأهل  ......................................

جدول (6ـ4) توزيع فراواني سابقه كار كارگران   

جدول (6ـ4) توزيع فراواني سابقه كار كارمندان  

جدول (7ـ4) توزيع فراواني نمرات فرسودگي شغلي كارگران   

جدول (8ـ4) توزيع فراواني نمرات فرسودگي شغلي كارمندان  

جدول (9ـ4) شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي نمرات فرسودگي شغلي دو گروه ....................................

فهرست جدولها

عنوان ................................ صفحه

جدول (10ـ4) توزيع فراواني نمرات استرس كارگران

جدول (11ـ4) توزيع فراواني نمرات استرس كارمندان    

جدول (12ـ4) شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي نمرات استرس دو گروه ............................................

جدول (13ـ4) آماره‌هاي نمرات هوش هيجاني دو گروه مورد بررسي  

جدول (14ـ4) تست لون براي آزمودني يكساني واريانس‌ها

جدول (15ـ4) نتايج آزمــون  T براي مقايسة ميــانگين هاي ســطح تفكــر دو گروه .............................

جدول (16ـ4) آماره‌هاي نمرات هوش هيجاني دو گروه مورد بررسي  

جدول (17ـ4) تست لون براي آزمون يكساني واريانس‌ها   

جدول (18ـ4) نتايج آزمون T براي مقايسة  ميانگين هاي سطح تفكر دو گروه .......................................

جدول (19ـ4) بررسي همبستگي بين استرس و فرسودگي شغلي    

جدول (20ـ4) بررسي همبستگي بين استرس و فرسودگي شغلي    

 

نمودارها

عنوان ................................ صفحه

نمودار (1ـ2) رابطه استرس و عملكرد ........

نمودار (2ـ2) مراحل بروز فشار رواني .......

نمودار (3ـ2) سندروم سازگاري عمومي ........

نمودار (1ـ4) توزيع فراواني سن نمونه مورد بررسي در گروه‌هاي 5 ساله به تفكيك نوع شغل ......................

نمودار (2ـ4) توزيع فراواني ميزان تحصيلات نمونه مورد بررسي به تفكيك نوع شغل ..............................

نمودار (3ـ4) توزيع فراواني وضعيت تاهل نمونه مورد بررسي به تفكيك نوع شغل ..............................

نمودار (4ـ4) ميانگين نمرات فرسودگي شغلي دو گروه مورد بررسي

نمودار (5ـ4) ميانگين نمرات استرس دو گروه مورد بررسي   

 

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه ....................................

طرح مسئله و چهارچوب نظري آن ..............

اهميت يا ضرورت پژوهش......................

هدف پژوهش.................................

فرضيه هاي پژوهش ..........................

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها.............

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

بخش اول: استرس شغلي

شغل چيست .................................

حرفه .....................................

وظيفه ....................................

گروه شغلي ................................

تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني .......

تاريخچه‌ي روان شناسي كار در ايران .........

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

فشار رواني يا استرس چيست؟ ................

به طور كلي دو نوع استرس وجود دارد  .......

عوامل موثر در ايجاد استرس ................

استرس شغلي ...............................

مراحل فشار رواني .........................

نشانه هاي سازگاري عمومي ..................

چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني .....

پيامدهاي فشار عصبي .......................

چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني .....

پيامدهاي فشار عصبي .......................

تجزيه و تحليل شخصيت نوع A و شخصيت نوع B ..

استراتژي‌هاي مقابله با فشار رواني .........

استراتژيهاي مقابله فردي ..................

استراتژيهاي مقابله با استرس در سازمان ....

هدف از مشاوره رواني چيست .................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

تقويت مباني ديني .........................

بخش دوم: فرسودگي شغلي

فرسودگي شغلي چيست ........................

فرسودگي شغلي چه زماني رخ مي دهد ..........

نشانه‌هاي فرسودگي شغلي ....................

انواع فرسودگي شغلي .......................

پژوهش هاي انجام شده ......................

پژوهش‌هاي انجام شده در ايران ..............

پژوهش هاي انجام شده در خارج ..............

نتيجه نهايي ..............................

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماري ..............................

نمونه آماري...............................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

روش نمونه‌گيري ............................

ابزار پژوهش ..............................

روش اجرا .................................

طرح پژوهشي ...............................

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌‌ها

مقدمه ....................................

بخش اول: تجزيه و تحليل توصيفي

توصيف مطرح تحصيلات نمونه مورد بررسي .......

توصيف نمونه مورد بررسي از لحاظ وضعيت متاهل   

توصيف نمونه مورد بررسي از لحاظ سابقه كار .

توصيف نمرات فرسودگي شغلي دو گروه .........

توصيف نمرات استرس دو گروه ................

بررسي فرضيه اول ..........................

بررسي فرضيه دوم ..........................

بررسي فرضيه سوم ..........................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

بررسي فرضيه چهارم.........................

فصل پنجم: بحث  و نتيجه گيري

مقدمه.....................................

محدوديت‌هاي پژوهش .........................

پيشنهادات پژوهش ..........................

فهرست منابع ..............................

پيوستها ..................................

 

چكيده:

در پژوهش حاضر به بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان اداري و كارگران كارخانة ايران خودرو ديزل پرداخته شده است.

بدين منظور تعداد 60 نفر از شاغلين ( 30 نفر كارمند اداري و 30 نفر كارگر) با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگي شغلي با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون معني داري تفاوت ميانگين‌هاي مستقل و آزمون معناداري ضريب همبستگي‌ () مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه:

ـ بين فرسودگي شغلي كارمندان اداري و كارگران تفاوت معناداري وجود ندارد. 

ـ بين ميزان استرس كارمندان اداري و كارگران تفاوت معناداري وجود ندارد.

ـ بين فرسودگي شغلي و استرس رابطه معناداري وجود دارد يعني بين استرس و فرسودگي شغلي همبستگي متوسط مشاهده شده.

ـ بين فرسودگي شغلي و سابقه كار رابطه معناداري وجود ندارد.

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول