بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره)

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقيق

1-1 مقدمه ............................... 2

2-1 اهميت و ضرورت تحقيق.................. 5

3-1 بيان مسأله........................... 6

4-1 اهداف تحقيق ......................... 8

فصل دوم: ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه .............................. 11

2-2 پيشينه تحقيق ....................... 11

بخش اول: مباحث نظري .................... 39

قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني .......................................... 39

الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني .......................................... 39

ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن ........ 41

ج: ماهيت فشارهاي عصبي  - رواني ......... 43

د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني ... 45

قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني   46

الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل ......... 49

ب: سنگيني و سبك كار .................... 50

ج: عدم امنيت شغلي ...................... 50

د: ارزيابي عملكرد ...................... 51

قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني 57

الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني ........... 57

ب: علائم رواني .......................... 57

ج: علائم رفتاري ......................... 57

- پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني 58

قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني 59

الف: مديريت بر استرس در سطح فردي ....... 59

ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني ...... 60

قسمت پنجم: رضايت شغلي .................. 64

الف: تعريف رضايت شغلي .................. 64

ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي .... 65

ج: نظريه هاي رضايت شغلي ................ 66

د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي ........ 67

هـ : پيامدهاي رضايت شغلي ............... 68

بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره) ..................................... 70

1- تاريخچه: ............................ 70

2- اركان كميته امداد امام خميني (ره) ... 72

3- اهداف وظايف ......................... 73

4- فعاليت هاي عمده ..................... 75

فصل سوم: روش تحقيق

1-3 روش تحقيق........................... 78

2-3 جامعه آماري ........................ 78

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري ......... 78

4-3 ابزار سنجش متغيرها ................. 78

5-3 روايي پرسشنامه ها .................. 79

6-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات.............. 79

7-3 روشهاي آماري و تحليل داده هاي تحقيق 79

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

تجزيه و تحليل اطلاعات.................... 80

فصل پنجم: بحث و تفسير نتايج پژوهش

1-5 نتايج مربوط به جداول توصيفي (تك بعدي) 113

2-5 نتايج مربوط به جداول تحليلي (دوبعدي) 117

3-5 مشكلات و محدوديت هاي تحقيقي ........ 119

4-5 پيشنهادات ......................... 120

- فهرست منابع ......................... 122

- فهرست مجلات و پايان نامه ها .......... 124

- پيوست ها ............................ 125

 

چكيده تحقيق

ماستري فراهاني، داود. بررسي چگونگي تأثير رضايت‌مندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد خميني (ره) به راهنمايي عزيزي، غلامرضا، بهمن ماه سال 1386.

بيان مسأله

نيروي انساني كمياب ترين و گرانقيمت‌ترين سرمايه هر سازماني به حساب مي آيد. نيروي كار مقدم بر سرمايه و مستقل از آن است. داشتن شغل براي تأمين معيشت زندگي از ضروريات زندگي است و امدادگران نيز از اين قاعده مستثني نيستند. هرچند كه انسان در پي رسيدن به شغلي است كه آرزوي آن را داشته لكن بسياري از افراد به شغل موردنظر خود دست نمي يابند و ناگزير در ساير مشاغل فعاليت مي كنند. مديران نيز بايستي توجه داشته باشند كه برخوردي را كه با ساير منابع مادي و شي‌اي سازماني دارند نمي توانند با منابع انساني داشته باشند زيرا كه انسان موجودي با شعور و با احساساتي پيچيده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملكردش تأثيرگذار است.

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول